הנחיות הוועדה היחידתית: תנאי קבלה-הליך רישום-מעבר בין השלבים-חובות שמיעה

 

 תנאי הקבלה

 

1. תלמידי מחקר במסלול הרגיל

[1] תנאי קבלה כתלמיד מחקר שלב א' במסלול הרגיל

 

 

 • רשאי לפנות לועדה היחידתית בבקשה להתקבל כתלמיד מחקר שלב א' במסלול הרגיל מי שקיבל את התואר "מוסמך האוניברסיטה" בציון משוקלל 85 לפחות והגיש עבודת גמר שציונה הוא 85
 • על המועמד לקבל הסכמה בכתב מחבר סגל, בדרגה של בכיר ומעלה, לשמש לו מנחה. לא ניתן להתקבל ללימודי תואר שלישי ללא מנחה.
 • מי שהוא בעל תואר "מוסמך האוניברסיטה " וציונו המשוקלל הוא 85 לפחות ולא הגיש עבודת גמר במסגרת לימודיו, יוכל להתקבל כמועמד לתלמיד מחקר (סימול 60) ובתנאי שמצא מנחה . על מנת לעבור שלב יהיה על התלמיד להשיג ציון של 85 ומעלה בעבודת התזה.
 • מי שהוא בעל תואר "מוסמך האוניברסיטה" ובעל תזה בציון של 85 ומעלה וציונו המשוקלל הוא 85 לפחות, אך לא בחוגים השייכים לבית הספר למדעי התרבות, , יוכל להתקבל כמועמד לתלמיד מחקר (סימול 60) ובתנאי שמצא מנחה. המועמד יתבקש לתכנית לימודי השלמה (קורסים) שתקבע על ידי המנחה העתידי ותאושר ע"י ראש בית הספר והוועדה הבית ספרית.

2. תלמיד מחקר במסלול הישיר

 • ממוצע של 95 ומעלה בתואר הראשון.
 • על המועמד לקבל הסכמה בכתב מחבר סגל, בדרגה של בכיר ומעלה, לשמש לו מנחה. לא ניתן להתקבל ללימודי תואר שלישי ללא מנחה.
 • במידה והמועמד עומד בתנאים מעלה, ירשם לתואר שני מחקרי. עם התקבלות התלמיד/ה למועמדות למסלול הישיר ירכיב לו/לה המנחה תכנית לימודים אישית הכוללת 28 ש"ס מתוך לימודי התואר השני.
  התוכנית תובא לאישור הועדה לתלמידי מחקר של בית הספר למדעי התרבות.
  ​בתקופת הלימודים על תנאי, שתארך עד 3 סמסטרים לכל היותר, יהיה על התלמיד/ה להשלים 20 ש"ס (סמינריונים) מתוך התכנית הזאת בציון ממוצע של 90 לפחות, ולכתוב שתי עבודות סמינריוניות בציון 90 כל אחד.

 

המעבר לשלב א' של המסלול הישיר מותנה בסיום של 20 ש"ס בממוצע ציונים של 90 לפחות במהלך שני סמסטרים של לימודי התלמיד/ה לתואר שני, וכן בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות בציון של לפחות 90 כל אחת במהלך אותו פרק זמן. תלמיד שיעמוד בכל התנאים יתבקש להגיע למזכירות בית הספר למדעי התרבות, עם מכתב המלצה מטעם המנחה, המסדיר את המעבר.

 

 

 

 

 

 

 

הנחיות לרישום

 

הרישום לתואר שלישי מתבצע במזכירות בית הספר למדעי התרבות.

הנחיות לרישום וטפסים ניתן למצוא באתר בית הספר למדעי התרבות בקישורים הבאים:

 

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/Culture%20School/Files/NewStudent.pdf

 

https://humanities.tau.ac.il/culture-school/phd-forms

 

לפרטים נוספים יש לפנות אל הגב' עדנה דר, מזכירת תארים מתקדמים:

edna Dar ednadar@tauex.tau.ac.il

 

 

 

חובות תלמידי המחקר בשלב א' במסלול הרגיל

 

 

א. להגיש תוכנית לימודים ו/או לימודי השלמה באישור המנחה/ים המיועד/ים, במתכונת הבאה:

 

 1. תוכנית הלימודים הרגילה תכלול השתתפות פעילה בסמינר הבית ספרי בהיקף של 4 ש"ס

ועוד 4 ש"ס מהיצע הקורסים לתואר שני בציון של 80 ומעלה. על התלמיד להשלים 8 ש"ס

כשנתיים מיום הרשמתו לדוקטוראט. יש לאשר את רשימת הקורסים במזכירות ביה"ס.

בנוסף, בהתאם לתקנון הפקולטה, על תלמיד המחקר להמציא פטור משפה זרה שניה

(נוספת לאנגלית) במהלך לימודי הדוקטורט.

 

 1. בהתאם לצורך, ולפי החלטת המנחה/ים (למשל, אם התלמיד מגיע מתחום השונה מהתחום שבו     

ייערך מחקרו), יירשם התלמיד לשיעורי השלמה. המנחה/ים יחליט/ו על היקף שעות ההשלמה באיושר ראש בית הספר והוועדה היחידתית. על התלמיד להשלים את שיעורי ההשלמה בציונים של 85 לפחות והם יתווסו למניין 8 ש"ס לימודי החובה.

 

 1. על התלמיד להגיש את הצעת המחקר (תכנית המחקר) תוך שנת לימודים אחת

(שלושה סמסטרים).

 

 

תלמידי מחקר במסלול הישיר

 

ראה "התקנון היחידתי למסלול הישיר לדוקטוראט בביה"ס למדעי התרבות – נוסח מתוקן, מאי 2006",
 

 

הגשת תוכנית המחקר ומעבר למעמד של תלמיד מחקר בשלב ב'

 

 

א. הגשת התוכנית

התלמיד יגיש לוועדה היחידתית תוכנית מפורטת על מחקרו, מאושרת על ידי המנחה/ים, בהתאם להנחיות המפורטות במסמך "הנחיות הגשת תוכנית המחקר", שאפשר להורידו מאתר בית הספר.

אישור התוכנית על ידי הועדה היחידתית והוועדה העליונה לתלמידי מחקר הוא תנאי לקבלת התלמיד כתלמיד מחקר בשלב ב'.

 

 

 

 

ב. שיפוט התוכנית

 

 

1. הועדה היחידתית תבדוק את התוכנית המוצעת, בדרך כלל בהסתמך על לא פחות משתי חוות דעת של מומחים, שלפחות אחד מהם יהיה מומחה חיצוני.

 

 

2. הועדה היחידתית תוסמך להחזיר תוכנית מחקר לתלמיד עוד לפני שליחתה לשיפוט, אם השתכנעו חברי הועדה שהתוכנית אינה בשלה לשיפוט (ליקויי-מבנה בולטים, רשימה ביבליוגרפית חסרה או פגומה, שגיאות סגנון וכיו"ב).

 

 

3. בפנייה למומחים  תבקש הוועדה את חוות דעתם ביחס לנושאים הבאים:

 

 

 

(1) המסגרת המושגית של המחקר

(2) ההצדקה המקצועית לקיומו של המחקר

(3) השאלות שמבקש המחקר להציג (4) היקף המחקר (מבחינת השאלות והקורפוס הנידון)

(5) מידת ההיעגנות של המחקר בספרות המקצועית העדכנית

(6) התרומה האפשרית של המחקר לתחום שבו הוא נעשה

 

 

4. בהתאם לתשובות שיתקבלו מן השופטים תאמץ הועדה אחת מתוך ארבע האפשרויות הבאות בהחלטתה לגבי תוכנית המחקר:

 

 

 

 

(1) אישור התוכנית

(2) אישור התוכנית עם הפניית תשומת-ליבו של התלמיד להערות הקוראים

(3) החזרת התוכנית לתלמיד לעריכת תיקונים שנדרשו על ידי הקוראים

(4) דחית התוכנית (בכפוף לסעיף 24 בתקנון תלמידי המחקר)

 

 

5. חובות תלמיד המחקר בשלב ב'

 

 

א. להשלים את מסכת לימודי ההשלמה שעוד נותרה לו עד שנה לאחר שאושרה תוכנית המחקר שלו.

 

 

 

ב. להוכיח שליטה בשפות זרות כפי שמקובל בתחום המקצועי שהוא כותב בו את עבודת המחקר שלו, ובכל מקרה עליו להשיג פטור בשפה זרה בנוסף לאנגלית, בהתאם להנחיות הפקולטה .

התלמיד חייב להגיע לרמת פטור בשפות הנוספות, אם דרישה זו היא חלק מתכנית הלימודים שאושרה לו על ידי ועדת תלמידי המחקר, ובהתאם לדרישת נושא המחקר שלו, בתום שנתיים מיום הרשמתו. תלמידים מחו"ל, ששפתם אינה עברית, חייבים להוכיח ידיעה בעברית, אם מחקרם מחייב זאת. כשהמחקר יכול להתנהל כראוי ללא ידיעת עברית, תשקול הועדה לפטור מדרישה זו אזרחי מדינות זרות שבאו לכתוב עבודת מחקר בארץ.

 

ג. להגיש אחת לשנה דו"ח התקדמות חתום בידי המנחה. לצורך כתיבת הדו"ח יש להשתמש בטופס המיועד לכך (ר' סעיף "טפסים" באתר בית הספר) ולהגישו מודפס למזכירות בית-הספר.

 

ד. להגיש את עבודת הדוקטור לא יאוחר מתום חמש שנים מיום הרשמתו ללימודי התואר השלישי. במקרים חריגים תאשר הועדה היחידתית בקשה להארכה של מועד הגשת עבודת המחקר גם מעבר לפרק הזמן הנקוב. אישור ההארכה יהיה מותנה בהגשת דו"ח התקדמות מפורט של התלמיד ובצירוף המלצה מנומקת של המנחה/ים.

 

 

6. פרסום חלקי

 

 

תלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה, לפרסם ממחקרו בתוך עשיית עבודת הדוקטור. הפרסום ייעשה בציון מקורו של המחקר כחלק מעבודת הדוקטור, הנעשית באוניברסיטת תל-אביב.

 

7. מתכונת העבודה ושפתה

 

 

א. מתכונת העבודה

 

 

עבודת הדוקטור תיכתב בהתאם למתכונת העריכה המקובלת בכל מקצוע, בתנאי שהמתכונת היא שיטתית ואחידה בתוך החיבור. ההיקף המומלץ של העבודה לא יעלה על 300 עמודי קווארטו ברווח כפול. בסוף החיבור יבוא תקציר מורחב באנגלית (כ- 5% מהיקף עבודת המחקר.

לחיבור יצורפו עמודי שער קדמי ואחורי, בעברית ובאנגלית או בשפה לועזית אחרת; תוכן עניינים; ורשימה ביבליוגראפית.

 

 

ב. שפת העבודה

 

 

במקרים המתאימים, שעניינם מגבלות שפה או צרכים מיוחדים של התלמיד, המנחה או השופטים, וכן כאשר עניינה של עבודת הדוקטור יחייב זאת, תוכל הועדה לאשר את הגשת עבודת הדוקטור בשפה זרה .

 

 

8. חובות המנחה

 

 

(ראה בתקנון האוניברסיטאי, פרק רביעי, סימן ב' – תפקידי המנחה).

תקנון זה נמצא באתר בית הספר למדעי התרבות

 

 

 

9. שיפוט העבודה

 

 

החיבור יוגש לוועדה היחידתית בצירוף חוות דעת מפורטת של המנחה (ר' "הנחיות להגשת עבודת הדוקטוראט" באתר בית הספר).

הועדה תדון בחיבור על סמך חוות דעת המנחה ולא פחות מעוד שתי חוות דעת של מומחים, שלפחות אחד מהם יהיה מומחה חיצוני.

על סמך חוות הדעת של שופטי החיבור, תחליט הועדה אם להמליץ על אישור הדוקטורט. בהתאם לצורך, תבקש הועדה מהתלמיד תיקונים בהתאם לדרישות השופטים. אם הועדה היחידתית לתלמידי המחקר של בית הספר תמצא את הדוקטוראט ראוי לכך, על סמך חוות הדעת שקיבלה, היא תמליץ על אישור הדוקטורט בפני הועדה האוניברסיטאית לתלמידי המחקר.

לאחר אישורה של הועדה האוניברסיטאית, סיום הליך השיפוט מותנה באישרורו על ידי סנאט האוניברסיטה (ר' בתקנון האוניברסיטאי, פרק שישי, סימן א' ו-ב' – הליכי הגשה ושיפוט)

 

 

 

 

 

 

 

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive