הנחיות להגשת תכנית המחקר

          על התלמיד להגיש את הצעת המחקר כשנה מיום ההתקבלות שלו לשלב א'

הגשת התכנית

התלמיד יגיש את תוכנית המחקר לוועדה היחידתית בעותק אלקטרוני (בתקליטור או בתקליטון) ועוד ב-2 עותקים מודפסים.

על הצעת המחקר להיות בהיקף של בין 20-30 עמודים, לרבות המקורות, בגודל אות 12 בפונט- David ברווח של שורה וחצי.  

 

תכנית המחקר תיכתב בשפה העברית או בשפה האנגלית

המבקש לכתוב את העבודה בשפה אחרת יגיש בקשה לועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

תכנית מחקר אשר איננה כתובה בעברית או באנגלית תוגש ביחד עם תרגומה המלא לעברית או לאנגלית

 

לתוכנית המחקר יצורף תקציר באורך של 5-7 עמודים.

 

יש להגיש את תכנית המחקר, התקציר, קו"ח ורשימת הפרסומים ב- 2 עותקים מודפסים וגם באופן אלקטרוני.

 

 

על המנחה או המנחים לצרף לתוכנית:

[א] מכתב מפורט (חוות דעת) שבו הם מאשרים בחתימתם את התוכנית.

[ב] רשימה מפורטת של לפחות שישה קוראים אפשריים לתוכנית המחקר, שלפחות שלושה מהם אינם נמנים עם סגל אוניברסיטת תל-אביב, תוך הסבר על שייכותו של כל אחד מהם לנושא, ובצירוף כתובותיהם המדויקות (כתובות דואר ודואל, ומספר טלפון). על השופטים להיות בדרגה של מרצה בכיר ומעלה, מאוניברסיטאות מוכרות. קורא שאינו בעל תקן באוניברסיטה מוכרת לא יוכל לשפוט את ההצעה.

אסור שימצא קשר של כתיבה מחקרית משותפת בין המנחה לשופט.

 

  • ללא פרטים אלה לא תתקבל הגשת התוכנית.

 

התוכנית תכיל התייחסות מפורשת ומפורטת לעניינים הבאים:

1. נושא המחקר

2. המסגרת המושגית של המחקר

3. הצגת הקורפוס הנחקר

3. היפותזות העבודה העיקריות ותרומתו המשוערת של המחקר לאור מחקרים קודמים שנעשו בתחום זה

4. מיבנה העבודה

5. תוכנית עבודה ולוח זמנים משוער

6. רשימה ביבליוגרפית וחומר מקורות (רק פרסומים שקיימת אליהם התייחסות בתוכנית המחקר); הרשימה תותקן בהתאם למקובל בכתבי עת מדעיים; ותכיל:

[א] מקורות

[ב] ספרות משנית

 

לתוכנית יש להוסיף עמוד שער (ראה/י את הדוגמא המופיעה מטה) ועליו כותרת העבודה המוצעת, בעברית ובשפה לועזית. הכותרת תופיע פעם נוספת, בעברית ובשפה לועזית, בעמוד הראשון של תוכנית המחקר.

 

על התלמיד לוודא, כי בתיקו שבמזכירות בית הספר נמצאים האישורים על לימודי ההשלמה והשפות הזרות שנדרשו ממנו.

 

 

דוגמא לדף השער של תוכנית המחקר:

 

 

אוניברסיטת תל-אביב

בית-הספר למדעי-התרבות

 

 

הצעה לתוכנית מחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

 

 

 

 

נושא העבודה

(בעברית)

(בלועזית)

 

 

מוגשת על ידי:

 

ת.ז.

דואל:

 

מנחה:

העבודה נכתבה בשפה העברית/אחרת

 

תאריך הגשת תוכנית המחקר:

 

 

 

הנחיות לעריכת תולדות החיים

הערה: טופס למילוי קו"ח מופיע באתר בית הספר תחת "טפסים"- יש למלא את הטופס ע"פ ההנחיות המופיעות כאן

 

א. בראש תולדות החיים יופיעו שם תלמיד המחקר ותאריך חיבור המסמך.

ב. תולדות החיים יוגשו בשפה העברית.

ג. את תולדות החיים יש להגיש ב-4 עותקים מודפסים ובגרסה אלקטרונית (בתקליטור או בתקליטון).

ד. יש לכלול במסמך את הסעיפים הבאים:

 

1. פרטים אישיים (שם, ת.ז., כתובת, מס' טלפון, דואל)

2. תאריך ומקום הלידה

3. תאריך העליה והארץ שממנה עלה התלמיד

4. שמות בתי הספר בציון תאריך ההתחלה והסיום

5. שמות המוסדות להשכלה גבוהה שבהם למד בציון מקצועות הלימוד, התארים ותאריכי ההתחלה והסיום. יש לציין את נושא העבודה לתואר "מוסמך" ואת שם המדריך

6. מקומות העבודה בציון התפקיד ותקופת העבודה

7. פירוט קורסים והשתלמויות

8. השתתפות בכנסים מדעיים ופעילות מדעית ומקצועית אחרת

 

הנחיות לעריכת רשימת הפרסומים

  1. בראש רשימת הפרסומים יופיעו שם תלמיד/ת המחקר והתאריך.
  1. יש להגיש את רשימת הפרסומים בשפה העברית, פרט לעבודות מדעיות שפורסמו בכתבי-עת לועזיים שיובאו בשפת הפרסום.
  1. הרשימה תכלול את הסעיפים הבאים:

 

יש לציין את הפרטים הבאים: שמות המחברים לפי סדר הופעתם, שם הספר, ההוצאה, מספר הכרך (אם יש), מספר העמודים הכולל ושנת ההופעה

.1. ספרים

 

 

יש לציין את הפרטים הבאים: שמות המחברים לפי סדר הופעתם, שם הספר, שם הפרק, ההוצאה, מספרי העמודים (מעמוד עד עמוד), שנת ההופעה

2. פרקים בספרים ובקבצים מדעיים

 

 

יש לציין את הפרטים הבאים: שמות המחברים לפי סדר הופעתם, שם המאמר, כתב-העת או הקובץ, מספר הכרך, מספרי העמודים (מעמוד עד עמוד), שנת ההוצאה לאור.

3. מאמרים בכתבי-עת או בקבצים מדעיים

 

 

יש לציין את הפרטים הבאים: שמות העורכים לפי סדר הופעתם שם הספר או הקובץ, שם ההוצאה, מספר העמודים הכולל, שנת ההוצאה

4. עריכה

 

 

שמות המחברים לפי סדר הופעתם, שם המאמר, שם כתב-העת

5. עבודות שנתקבלו לדפוס

 

 

ראה סעיף 5

6. עבודות שנמסרו לדפוס

 

 

 

7. דו"חות ותקצירים, הרצאות שניתנו בקונגרסים ובועידות

 

 

 

8. עבודות אחרות (כגון תרגומים וכו')

 

 

 

 

 

 

 הגשת תוכנית המחקר ומעבר למעמד של תלמיד מחקר בשלב ב'

 

 

 

א. הגשת התוכנית

התלמיד יגיש לוועדה היחידתית תוכנית מפורטת על מחקרו, מאושרת על ידי המנחה/ים, בהתאם להנחיות המפורטות במסמך "הנחיות הגשת תוכנית המחקר", שאפשר להורידו מאתר בית הספר (נא להקיש כאן).

אישור התוכנית הוא תנאי לקבלת התלמיד כתלמיד מחקר בשלב ב'.

 

 

ב. שיפוט התוכנית

 

 

1. הועדה היחידתית תבדוק את התוכנית המוצעת, בדרך כלל בהסתמך על לא פחות משתי חוות דעת של מומחים, שלפחות אחד מהם יהיה מומחה חיצוני.

 

 

2. הועדה היחידתית תוסמך להחזיר תוכנית מחקר לתלמיד עוד לפני שליחתה לשיפוט, אם השתכנעו חברי הועדה שהתוכנית אינה בשלה לשיפוט (ליקויי-מבנה בולטים, רשימה ביבליוגרפית חסרה או פגומה, שגיאות סגנון וכיו"ב).

 

 

3. בפנייה למומחים  תבקש הוועדה את חוות דעתם ביחס לנושאים הבאים:

 

 

 

(1) המסגרת המושגית של המחקר

(2) ההצדקה המקצועית לקיומו של המחקר

(3) השאלות שמבקש המחקר להציג (4) היקף המחקר (מבחינת השאלות והקורפוס הנידון)

(5) מידת ההיעגנות של המחקר בספרות המקצועית העדכנית

(6) התרומה האפשרית של המחקר לתחום שבו הוא נעשה

 

 

4. בהתאם לתשובות שיתקבלו מן השופטים תאמץ הועדה אחת מתוך ארבע האפשרויות הבאות בהחלטתה לגבי תוכנית המחקר:

 

 

 

(1) אישור התוכנית

(2) אישור התוכנית עם הפניית תשומת-ליבו של התלמיד להערות הקוראים

(3) החזרת התוכנית לתלמיד לעריכת תיקונים שנדרשו על ידי הקוראים

(4) דחית התוכנית (בכפוף לסעיף 24 בתקנון תלמידי המחקר)

 

         
 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive