תואר שני

תואר שני

שימו נא לב: המידע המוצג באתר החוג נועד להדריך את תלמידי החוג ולהקל על ההתמצאות. הנוסח המחייב הוא זה המתפרסם בידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

במסגרת החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית ניתן להתקבל לתואר שני בלשון עברית ולתואר שני בבלשנות שמית
תנאי הקבלה לתואר שני בלשון עברית

תנאי הקבלה לתואר שני בבלשנות שמית  המבקשים תואר שני בבלשנות שמית יפנו ליועץ התוכנית.

 

לימודי תואר שני בלשון עברית:

מסלולי הלימודים:

החוג מציע שלושה מסלולי לימוד:

 • לימודי תואר שני ללא עבודת גמר – מסלול עיוני
 • לימודי תואר שני עם עבודת גמר – מסלול מחקרי
 • לימודי תואר שני ללא עבודת גמר –במסלול סגנון עברי ועריכה לשונית

מסלול ישיר לדוקטורט - מיועד לתלמידים מצטיינים במיוחד. תלמידים המעונינים במסלול זה מתבקשים לפנות ליועץ החוג

לימודי התואר השני בלשון העברית  רוכזו ביום לימודים אחד, יום שלישי, במשך שנתיים.

 

לתלמידי המסלול הרגיל (עיוני ומחקרי) הסמינרים מציעים התמחות באחד מן התחומים של הספרות הקלאסית של  העברית או הארמית של ארץ ישראל או באחד התחומים המודרניים של חקר העברית. תלמידי התואר השני יוכלו אפוא לקבל, בין השאר, הדרכה בכתיבת עבודת גמר באחד מן התחומים האלה: הדקדוק של העברית העתיקה,  מילונאות וסמנטיקה של העברית העתיקה,  דקדוק ומילונאות של לשון חכמים לרבדיה,  הארמית של ארץ ישראל לניביה,  העברית של השומרונים,  העברית שבתפילה,  לשון ההשכלה,  העברית הנורמטיבית,  תחביר,  מבנה הלשון המדוברת,  סמנטיקה.

 

חובות הלימוד לתלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

 1. לימודים בהיקף של 36 ש"ס 
 2. כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, מהן אחת לפחות בשנת הלימודים הראשונה, בהדרכתם של מורים שונים.
 3. שתי בחינות ביבליוגרפיה (חלופה לבחינת גמר).

בחינת גמר החל משנה"ל תשע"ט תונהגנה בחוג שתי בחינות ביבליוגרפיה* במקום ארבע בחינות. תלמידים שנבחנו בחלק מבחינות הביבליוגרפיה במהלך לימודיהם, ייגשו לבחינות החסרות להם, אך יהיו פטורים מהשאלות הדנות בתחומים שכבר נבחנו בהם. 

* שתי בחינות הביבליוגרפיה תהיינה בשתי חטיבות לשון אלה:

 1. לשון המקרא ולשון חז"ל
 2. ימי הביניים והעברית בת זמננו.

מועדי הבחינות מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג. ניתן להירשם לבחינות באמצעות הבידינג בתחילת שנת הלימודים או במזכירות החוג עד שבועיים לפני מועד קיומן.

 רשימות החומר הנדרש לבחינה מוצגות  באתר האינטרנט של החוג ב"חומרי עזר לסטודנטים". למידע נוסף

 

תנאי המעבר מן המסלול העיוני אל המסלול המחקרי: לאחר שנת לימודים אחת יוכל תלמיד המסלול העיוני להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי אם עמד בתנאים אלה:

 1. נצברו קורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות מלימודי שנה א' בציון ממוצע של 85 לפחות 
 2. הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר מאושרת על ידי המנחה.

 

חובות הלימוד לתלמידי המסלול המחקרי (עם עבודת גמר)

 1. לימודים בהיקף של 28 ש"ס
 2. כתיבת עבודה סמינריונית אחת
 3. כתיבת עבודת גמר*
 4. השגת ציון פטור בשפה זרה שנייה **   

עבודת הגמר היא עבודה סמינריונית מחקרית, מורחבת ומשוכללת בהיקף מרבי של 80 עמודים (בכלל זה תקציר בעברית  ובאנגלית ורשימה ביבליוגרפית). בתום שנת הלימודים הראשונה יודיע התלמיד לראש החוג או ליועץ על כוונתו לכתוב עבודה במסלול המחקרי. הצעת מחקר של עבודת הגמר תגובש עם מנחה העבודה לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים.  ההצעה תכלול סעיפים אלה:

 1. שם העבודה ושם המנחה
 2. תיאור השאלה הנחקרת
 3. היקף העבודה וגבולותיה
 4. תיאור קצר של שיטות העבודה
 5. ראשי פרקים.

היקף ההצעה כולה לא יעלה על 5 עמודים. ההצעה תוגש לאישור המנחה. העתק ההצעה המאושרת יופקד במזכירות החוג.  למידע נוסף

 

**לימודי שפה זרה שנייה: תלמידי המסלול המחקרי (עם עבודת גמר) נדרשים לסיים ברמת פטור קורס בשפת מחקר שנייה (נוסף על אנגלית) או קורס בשפת התמחות ההולמת את נושא המחקר שבעבודת הגמר, בתיאום עם מנחה עבודת הגמר ובאישורו.

 

מסלול לימודי התואר השני בסגנון ועריכה משלב לימוד תיאורטי של סגנונותיה השונים של העברית עם ידע מעשי בעריכה. מסלול לימודים זה הוא מסלול עיוני. המסלול מדגיש תחומי ידע ומחקר של העברית שיש להם נגיעה ישירה לסגנונותיה של העברית לתקופותיהם ולאופני עריכתם. הוא מציע סמינרים ושיעורים בחקר העברית הישראלית המדוברת, חקר שינויי לשון,מחקר זיקות הגומלין בין הלשון וספרותה ועוד . בצד הלימודים העיוניים מציע המסלול התנסות בסמינרים מעשיים הנוגעים לפניה השונים של עבודת העריכה לסוגיה: עריכת טקסטים אקדמיים, עריכת תרגום, עריכת פרוזה וספרות ילדים, הסגנונות העבריים ועוד.

 

חובות הלימודים במסלול זה והיקפם: 36 ש"ס בסמינרים עיוניים ומעשיים, כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, עמידה בשתי בחינות ביבליוגרפיה ובבחינת בקיאות בטקסטים מן העברית הקלאסית. הקבלה למסלול לימודים זה מותנית בעמידה בבחינה ובריאיון אישי (פטורים מתנאי קבלה אלו  בוגרי תכנית הלימודים בעריכה לשונית).

 

פירוט סדר הלימודים במסלול סגנון ועריכה: 
 1. 24 ש"ס בסמינריונים של התואר השני בחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית. 
 2. 12 ש"ס בשיעורים מעשיים מהמבחר המוצע להלן:
 • עריכת תרגום מאנגלית (2 ש"ס),
 • העברית הנורמטיבית בת-ימינו (2 ש"ס),
 • עריכת פרוזה וספרות ילדים (2 ש"ס(,
 • הסגנונות העבריים (2 ש"ס(,
 • שפת השיר (2 ש"ס)
 • עריכת טקסטים מדעיים (2 ש"ס), 
 • קריאה בטקסטים קלאסיים (2 ש"ס(.  

 

 בוגרי תכנית הלימודים בעריכה לשונית בחוג שיבחרו להמשיך לתואר שני במסלול סגנון ועריכה: ילמדו 24 ש"ס מלימודי התואר השני עם כתיבת שתי עבודות סמינריוניות. כן יהיו חייבים בשאר חובות הלימודים לתואר השני במסלול העיוני– שתי בחינות ביבליוגרפיה.

 

 

ציון הגמר

על התלמידים לקבל ציון "עובר" (60 לפחות) בכל אחד מקורסי הלימוד ובעבודות הסמינריוניות. ציון הגמר ייקבע על-פי השקלול הזה:

 

במסלול המחקרי (עם עבודת גמר)

 • ציוני השיעורים – 35% ,
 • ציון העבודה הסמינריונית – 15%,
 • בחינות הביבליוגרפיה -10%,
 • ציון עבודת הגמר – 40%.

 

במסלול העיוני  (ללא עבודת גמר)

 • ציוני השיעורים -50%,
 • ציון ממוצע של שתי העבודות הסמינריוניות – 30%,
 • ציון בחינות ביבליוגרפיה – 20%.

 

 

תנאי הקבלה ולימודי השלמה לתואר השני :

ללימודי התואר השני יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון בלשון עברית בציון 80 לפחות.

כן יתקבלו תלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בלשון עברית, אך ציון הגמר שלהם באחד מן החוגים הוא 80 לפחות. תלמידים אלה יידרשו ללימודי השלמה אשר יוטלו עליהם בהכוונת יועץ התואר השני של החוג ללשון העברית. היקף שעות ההשלמה ייקבע גם הוא על ידי היועץ, בכפוף לתקנות הפקולטה למדעי הרוח.

את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון ממוצע של 80 לפחות.

 

להלן המתכונת המומלצת ללימודי השלמה לתלמידים שאינם בעלי תואר בלשון העברית:

 

א. במסלול ה"רגיל" (מחקרי ועיוני כאחד) – 30ש"ס, כמפורט להלן:

א.1. לימודי מיומנויות (10 ש"ס):

 • ניקוד עברי– 4 ש"ס
 • תחביר עברי - 2 ש"ס
 • הדקדוק הערבי בזיקתו לעברית - 4 ש"ס.

פטור מלימודי מיומנויות יינתן על יסוד לימודים קודמים או ידיעה אישית ברמה הנדרשת שתיבחן בהתאם לכללים הנהוגים בלימודי התואר הראשון. ניתן להיבחן ב"ניקוד עברי" ו"תחביר עברי" בלא רישום לקורס (ציון המעבר: 85).

 

א.2. קורסים מלימודי התואר הראשון (24ש"ס):

 • העברית ממעוף הציפור- 2 ש"ס
 • קריאה בטקסטים מלשון המקרא עד לשון התנאים- 2 ש"ס
 • סמנטיקה- 2 ש"ס 
 • תורת ההגה והצורות- 4 ש"ס
 • לשון חז"ל- 4 ש"ס
 • מדקדקי ימי הביניים - 2 ש"ס
 • סמינריון* (עם כתיבת עבודה סמינריונית) – 4 ש"ס 

*הערה: בקבלת ציון 90 ומעלה בעבודה סמינריונית ייחשב הקורס כחלק מחובות לימודי התואר השני גופםעם זאת, העבודה הסמינריונית לא תימנה  בכלל העבודות הסמינריוניות שהתלמיד חייב להגיש במסגרת לימודיו לתואר השני.

 

בוגרי מכללות לחינוך בעלי תואר B.Ed בלשון עברית יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לאופי לימודיהם הקודמים שמכוחם הוענק להם תואר B.Ed בלשון עברית. מסגרת לימודי ההשלמה והיקפם תיקבע על ידי היועץ, בהם שיעור סמינריוני אחד שתיכתב בו עבודה סמינריונית.

 

 

ב. לימודי השלמה למסלול סגנון ועריכה - 28 ש"ס כמפורט להלן:

ב.1.לימודי מיומנויות (10 ש"ס):

 • ניקוד עברי– 4 ש"ס
 • תחביר עברי - 2 ש"ס
 • הדקדוק הערבי בזיקתו לעברית - 4 ש"ס.

פטור מלימודי מיומנויות יינתן על יסוד לימודים קודמים או ידיעה אישית ברמה הנדרשת שתיבחן בהתאם לכללים הנהוגים בלימודי התואר הראשון. ניתן להיבחן ב"ניקוד עברי" ו"תחביר עברי" בלא רישום לקורס (ציון המעבר: 85).

 

ב.2. קורסים מלימודי התואר הראשון (18 ש"ס): 

 • הלשון העברית לתקופותיה (ש'+ת')  - 4 ש"ס   
 • סמנטיקה  – 2 ש"ס 
 • תורת ההגה והצורות– 4 ש"ס 
 • לשון חז"ל - 4 ש"ס
 • סמינריון* (עם כתיבת עבודה סמינריונית) – 4 ש"ס 

*הערה: בקבלת ציון 90 ומעלה בעבודה סמינריונית ייחשב הקורס כחלק מחובות לימודי התואר השני גופם. עם זאת, העבודה הסמינריונית לא תימנה בכלל העבודות הסמינריוניות שהתלמיד חייב להגיש במסגרת לימודיו לתואר השני.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive