עדכונים ב-SMS

הודעות ביטול שיעורים ב- SMS
הודעות בדבר ביטול שיעור ישלחו אך ורק באמצעות הודעות SMS. שימו לב! לא ניתן לקבל הודעות על ביטול שיעור במידה ולא יוזן מספר טלפון נייד.

לא תשלחנה הודעות על שיעורי השלמה. פרטים על שיעורי השלמה יופיעו באתר moodle , בלוחות המודעות האלקטרוניים ובאתר האינטרנט של הפקולטה
https://humanities.tau.ac.il/changes

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive