הנחיות לרישום לקורסים בשיטת המכרז "בידינג"

הרישום לקורסים ייערך בשיטת ה"מכרז"  (Bidding)שהיא מערכת ממוחשבת. למערכת זו מזינים התלמידים את הקורסים המועדפים עליהם והיא משבצת אותם בקבוצות לימוד בשיטת "המכירה הפומבית".

הרישום ייערך בשני מקצים באמצעות האינטרנט https://www.ims.tau.ac.il/Tal/

ניתן להירשם לקורסים מכל מחשב המחובר לרשת האינטרנט וכן מן המחשבים שבכיתת המחשבים של הפקולטה שנמצאת בבניין גילמן, חדר 265 .
שעות הפתיחה של כיתת המחשבים: בימים א'-ה' בין השעות  9:00 ל-19:00. 

גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים, אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"ף. הוא הדין ביחס לתלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני או זכאים לפרס לימודים.

הרחב הכל
מקצים

שיבוץ לקורסים ייערך בשני מקצים:

מקצה ראשון: הזנת הקורסים על פי בחירת והעדפת התלמיד. בסיום המקצה המכרז מעובד ותוצאותיו מתפרסמות באתר הבידינג.

מקצה שני ("מקצה שיפורים"): על סמך תוצאות השלב הראשון, ניתנת הזדמנות לכל התלמידים לתקן ולשפר את שיבוצם, תוך שהם מתחרים על המקומות שנותרו פנויים לאחר המקצה הראשון.
למקצה השני אין יכולת לפגוע בשיבוצים שנעשו במסגרת המקצה הראשון, פרט למקרים שבהם יבטל המקצה השני את תוצאות המקצה הראשון:

 • קיבל התלמיד במקצה השני קבוצת קורס שונה מזו שקיבל במקצה הראשון.
 • קיבל התלמיד במקצה השני קורס הנלמד בשעות החופפות לשעות הלימוד של קורס שכבר קיבל במקצה הראשון.

בשני מקרים אלה מניחה המערכת שהתלמיד שקל את העדפותיו והגדירן מחדש, ולפיכך יתבטל הרישום במקצה הראשון והתלמיד ישובץ בקורס שביקש במקצה השני.
במקצה השני ניתן גם לנסות ולהירשם לקורס סגור, בהנחה שייתכן כי יתפנו מקומות במהלך המקצה השני.

תלמיד שלא הצליח להירשם לקורס/ים בשני המקצים יוכל לנסות להירשם בשבוע השינויים שיתקיים בשבוע השני ללימודים בין התאריכים 7/11/2019-3/11/2019. 

 

כניסה ראשונית למערכת
 1. כניסה ראשונית למערכת 
  בתחילת הזנת הרישום על התלמיד להקיש את קוד חשבון המשתמש המבוסס על כתובת הדואר האלקטרוני הניתנת על ידי האוניברסיטה לכל תלמיד. פרטים ב"מידע אישי לתלמיד". בהמשך יש להקיש את מספר תעודת הזהות (בן 9 ספרות- כולל ספרת ביקורת) ואת סיסמת המשתמש.
  הסבר על קוד המחשב ועל כתובת הדוא"ל ניתן לקבל באתר האינטרנט במערכת הרישום במכרז בכתובת : http://www.ims.tau.ac.il/bidd (קוד מחשב וכתובת אימייל).

  רישום באמצעות בא-כוח: אם נבצר מהתלמיד לבצע את הרישום, הוא רשאי למנות נציג מטעמו שיעשה זאת. אם בא-הכוח מבקש לבצע את הרישום בכיתות המחשבים של הפקולטה, יש לצייד אותו בייפוי כוח כתוב מטעם התלמיד, בתעודה מזהה, בשם המשתמש של התלמיד ובסיסמה שלו. בלא נתונים אלה לא נוכל לאפשר לו לבצע רישום או לתקן רישום בשם התלמיד.  

הנחיות והמלצות:

 • יש לוודא שקוד המחשב אושרר והסיסמה ידועה.
 • מומלץ להכין מערכת שעות טרם תחילת הרישום.
 • מבנה תוכנית הלימודים ופירוט הקורסים מופיעים בידיעון החוג.
 • יש לשים לב לדרישות ולהנחיות של כל קורס ולהכין העדפות והקצאת נקודות מראש.
 • יש לבדוק את לוח הבחינות ולהימנע מרישום לקורסים שלהם בחינות חופפות.

 

 

אופן הקצאת נקודות
 • בשיטת רישום זו יעמוד לרשות כל תלמיד סכום של נקודות. התלמיד רשאי להקצות את הנקודות שהועמדו לרשותו בהתאם להעדפותיו לכל קורס שהוא מעוניין להשתתף בו. 
 • לא ניתן להקצות מספר נקודות העולה על סך הנקודות שהוקצבו.
 • מידע על סך הנקודות העומד לרשות כל תלמיד, לרישום לקורסים הן של סמסטר א' והן של סמסטר ב', מפורסם במערכת  בתחילת הרישום.
 • הרישום לקורסים (ביצוע "המכרז") אינו מתחשב במועד הקלדת ההעדפות. ה"מכרז" מתבצע בסיום הרישום לאותו מקצה. 
 • מספר השיבוצים בכל  קורס יוגבל על פי מכסת המקומות שנקבעה לקורס זה. בשיבוץ לקורסים יועדפו תלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עבור הרישום לאותו קורס, על פי גובה ההקצאה בסדר יורד. 
 • ההקצאה המינימלית לקורס היא 5 נקודות.
 • במקרים שבהם הציעו אותו מספר נקודות ומכסת הקורס התמלאה, תופעל נוסחה שתקבע באופן אקראי את המתקבלים לקורס.
 • העברת נקודות - תלמיד יכול לבחור להעביר את הנקודות באופן אוטומטי או באופן ידני:
  העברה אוטומטית (ברירת מחדל):
  הנקודות שהקצה תלמיד לקבוצה שלא התקבל אליה יועברו באופן אוטומטי לקורס הבא בתור על פי גובה מספר הנקודות
  העברה לפי בחירה:
  התלמיד עצמו יקבע לאיזה קורס להעביר את הנקודות אם לא התקבל לקורס מסוים. על התלמיד לבחור בחלופה ולהזין את מספר הקורס שאליו יועברו הנקודות. אופן העברת      הנקודות שבחר התלמיד יופיע על מסך הזנת ההעדפות ויופיע גם באישור שיקבל התלמיד בתום הזנת הנתונים.

  שימו לב:

 • במקרה של קורס שנדחה, יועברו הנקודות שהוקצו לו לקורס הבא. נקודות אלה יועברו ולא ייצברו.
 • באופן העברת הנקודות לפי בחירה - אם שכחתם להזין מספר קורס חלופי, הנקודות תלכנה לאיבוד. 

מתי בכל זאת אין צורך להקצות נקודות?

 • בחוגים מסוימים קורסי החובה אינם מחויבים בניקוד ולכן אין צורך להקצות נקודות בעבורם ( קורסים  אלו מסומנים בספרה 0)
 • אם בקורס מבוקש יש כמה קבוצות חלופיות, יש להקצות 5 נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה.
  יש לסמן את הקבוצות החלופיות אך אין צורך להקצות להן נקודות.
 • כאשר נרשמים לקורס אך ורק כחלופה לקורס אחר, יטופל הקורס בעל "0 הנקודות". אך ורק אם יסורב הקורס שהיה בעדיפות גבוהה יותר (הנקודות יועברו לקורס החלופי).
רישום לקורסים

בשלב הרישום יש להקליד את הפרטים האלה:

 • קורס מועדף/קבוצה מועדפת: לאחר עיון בידיעון יבחר התלמיד את הקורס המועדף או את הקבוצה המועדפת מרשימת הקורסים. סדר סימון הקבוצות לפי סדר עדיפויות אחרי בחירת הקבוצה המועדפת קובע את הבחירה. אם יש יותר מקבוצה אחת לאותו קורס, יש לבחור את הקבוצות לפי סדר העדיפויות הרצוי.

 • מסגרת: לצורך הרישום יבחר התלמיד מתיבת הבחירה את המסגרת הרלוונטית לו, על פי הקורס ועל פי מסלול לימודיו.

 • הניקוד: מספר הנקודות שהתלמיד מעוניין להקצות לקבוצה המועדפת.

 • אופן העברת הנקודות: אוטומטי (המערכת תעביר את הנקודות לקורס הבא בתור לפי מספר הנקודות)  או על פי בחירה (ידנית) - התלמיד יבחר לאיזה קורס יועברו הנקודות. ברירת המחדל במערכת היא "אוטומטי". תלמיד המעוניין בהעברה לפי בחירה מתבקש לשנות את אופן העברת הנקודות. 

 • רישום הבקשה והדפסתה: בסיום ההקלדה יש להדפיס את דף התוצאות  של המערכת שאליה בוצע הרישום באמצעות המכרז הממוחשב. אישור הרישום מהווה אסמכתה במקרים שבהם תתעורר בעיה לגבי הקורסים שאליהם ביקש התלמיד להירשם.
  אישור זה איננו רשמי והאישור הסופי יינתן עם פרסום תוצאות המכרז.
  בכל שלב במהלך הרישום ניתן להיכנס למערכת הבידינג ולשנות את הרישום לקורסים או לקבוצות. עבור כל שינוי יש להנפיק אישור נוסף. רק האישור האחרון תקף.

תנאי קדם לקורסים ותנאים אחרים

 • באחריות התלמיד לבדוק את התנאים לרישום לקורסים (דרישות קדם).
 • רישום לקורסים על פי העקרונות המפורטים איננו מהווה התחייבות של הפקולטה להשתתפות בקורס אם התלמיד אינו עומד בדרישות הלימוד בו.
 • לא תהיה אפשרות לערער או לשנות את הקצאת הנקודות שלא במסגרת "המכרז" עקב שגיאה או הבנה לקויה של הדרישות המפורטות בידיעון ושל כללי הרישום.
 • קיום קורס מותנה במספר מינימלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס שבו מספר הנרשמים מועט תובא לידיעת התלמידים ותפורסם באינטרנט.
 • במהלך הרישום לקורסים לא ייבדקו תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' ומשנה ב' לשנה ג'.
 • בתום הרישום יופקו דו"חות. לתלמידים שלא עמדו בתנאי המעבר או בדרישות המוקדמות יבוטל הרישום לקורסים אליהם נרשמו.

 

סטטיסטיקות רישום משנים קודמות

במערכת הבידינג מתפרסם דו"ח סטטיסטי של תוצאות הרישום במכרז של שנים קודמות. התוצאות מתפרסמות לידיעה בלבד ואין להסיק מהן על התוצאות הצפויות ברישום לקורסים.

 

 

תוצאות המקצים

תוצאות הרישום יפורסמו באתר הבידינג, לרבות פירוט דחיית הרישום והסיבות לדחייה. 

באתר יפורסמו גם נתונים סטטיסטיים הנוגעים לתוצאות הרישום.

לא תישלחנה הודעות אישיות בדואר. 

 

תלמיד שלא הצליח להירשם לקורס/ים לאחר המקצה השני יוכל לנסות להירשם בשבוע השינויים שייערך בשבוע השני ללימודים בין התאריכים 7.11.2019-3.11.2019. 

סיבות אפשריות לאי - קבלה לקורס/קבוצה
 • הקורס מלא – לא הוקצו די נקודות.
 • שיבוץ בקבוצה אחרת של אותו קורס (כלומר התקבל לקבוצה אחרת בעדיפות גבוהה  יותר).
 • קורסים החופפים בזמן ההוראה - השיבוץ ייעשה על פי הקורס בעל מספר הנקודות הגבוה יותר. (אין לשבץ שני קורסים ששעות הלימוד בהם חופפות).
 • הנקודות שהוקצו לקורס השני (החופף) יועברו לקורס הבא לפי סדר העדיפויות ולפי שיטת העברת הנקודות (שיבוץ אוטומטי או שיבוץ לפי בחירה).
ביטולים בין מקצים

בין המקצה הראשון לשני ניתן לבטל קורסים אליהם התקבל התלמיד. ביטול קורסים בשלב זה יזכה את התלמיד במקצה השני בסך נקודות הקורס שבוטל.
ביטולים בין המקצה הראשון לשני ניתן לערוך לאחר פירסום תוצאות שיבוץ מקצה ראשון ועד שעה לפני תחילת המקצה השני.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive