• ראשי
 • חובות במהלך הלימודים

  1. קורסי חובה לתלמידי כל המסלולים הם:
   סמינריון היסטוריוגרפי או מתודולוגי (4 ש"ס)
   סמינריון קריאה במקורות (4 ש"ס)
   סמינריון משותף לבית הספר להיסטוריה (4 ש"ס)
   סמינריון מחלקתי (2 ש"ס). הסמינריון המחלקתי הינו חובה לתלמידי שנה א'.
  1. עבודות:
   בסיומו של סמינריון התלמיד יבחר אם להגיש עבודה בהיקף מצומצם ("רפראט") או רחב ("עבודה סמינריונית").
   התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית).
   העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתן הרשמי.
   התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה שמסרו.
   תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.
   לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.
   תלמידים רשאים להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.
    
  2. שפה זרה שנייה:
   תלמידי המסלול המחקרי (עם עבודת גמר) נדרשים לסיים ברמת פטור (רמת מתקדמים) קורס בפרסית או תורכית, או לחלופין ללמוד שני שיעורי קריאה במקורות ערביים המיועדים לתלמידי התואר השני (8 ש"ס). לימודי השפה אינם נכללים במניין השעות לתואר.  

    
  3. עבודה ובחינת גמר לתלמידי המסלול העיוני:
   לאחר השלמת החובות בקורסים, נדרשים תלמידי המסלול העיוני להגיש עבודה ולהבחן בבחינת גמר. על התלמיד לבחור מנחה מהחוג ולגבש אתו נושא למחקר שאותו לא יביא לכלל כתיבה מלאה אך יכתוב עבורו הצעת מחקר על פי הכללים הנלמדים בסמינר המחלקתי. בנוסף, יקבעו התלמיד והמנחה רשימה של מספר פריטים ביבליוגרפיים (ספרים ומאמרים) בנושא מסוים - מקובל שהוא נושא הצעת המחקר - עליה יבחן בעל פה על ידי המנחה ובוחן נוסף אותו יקבע המנחה. לבחינת הגמר יש להירשם במזכירות החוג לפני תום הסמסטר האחרון ללימודים.
    
  4. עבודת גמר לתלמידי המסלול המחקרי:
   במסגרת הסמינריון המחלקתי יודרכו התלמידים בנושאים הקשורים להגדרת מחקר, בחירת מקורות והגשת הצעת מחקר. הצעות מחקר נשפטות על ידי המנחה ועל ידי שופט נוסף הנקבע בהתייעצות עם הוועדה ללימודי התואר השני של החוג. רצוי להגיש את הצעת המחקר בתום שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף הסמסטר הראשון בשנת הלימודים השנייה.
   היקפה של עבודת הגמר לא יעלה על שמונים עמודים. עבודת הגמר תוגש למזכירות החוג בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי (דיסק און קי) שיועבר לספריה. על התלמיד למלא את טופס העלאת עבודת גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי ולהביאו למזכירות יחד עם עבודת הגמר. לפירוט בנושא עבודת גמר במסלול המחקרי לחץ כאן
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive