מהלך הלימודים

חובות תלמיד המחקר בשלב א'

 1. להגיש את הצעת המחקר (תכנית המחקר) תוך שנת לימודים אחת (שלושה סמסטרים).
 2. להשתתף בסמינרים במניין של 16 ש"ס מתוכם 8 ש"ס עם ציונים ועוד 8 ש"ס חובות שמיעה בלבד. ההשתתפות בשיעורים במניין זה תחשב כאחת מחובות הלימודים והיא אינה בת המרה. על התלמידים לסיים את חובות השמיעה בשנתיים הראשונות ללימודי התואר השלישי. הסמינרים יבחרו לפי עצת המנחים והסכמת הוועדה היחידתית מתוך היצע הסמינרים לתארים מתקדמים בבית הספר למדעי התרבות. על התלמידים להגיש עבודות בשני סמינרים לפחות.
 3. במניין חובות השמיעה נכללת השתתפות חובה בסמינר המחקר השנתי של בית הספר, למשך שנה אחת לפחות. ההשתתפות בסמינר בית הספר תישקל בשיעור של 4 ש"ס.  במסגרת סמינר המחקר בבית הספר אין חובת הגשת עבודות, אך חלה חובת נוכחות. הנוכחות מזכה בציון "השתתפות פעילה".
 4. תלמידים שהתקבלו לסימול 60 (מועמד לתלמיד מחקר) עשויים להידרש ללימודי השלמה נוסף על ה- 16 ש"ס, שבהם חייבים כלל התלמידים.


  תלמיד שהתקבל ללא תזה יהיה חייב בכתיבת עבודת גמר השקילה לתזה, בפרק זמן של עד שנתיים מתאריך התקבלותו בציון של 85 ומעלה.

 

א. הגשת התוכנית

התלמיד יגיש לוועדה היחידתית תוכנית מפורטת על מחקרו, מאושרת על ידי המנחה/ים.

אישור התוכנית על ידי הועדה היחידתית והוועדה העליונה לתלמידי מחקר הוא תנאי לקבלת התלמיד כתלמיד מחקר בשלב ב'.
 


ב. שיפוט התוכנית

הוועדה היחידתית תבדוק את התוכנית המוצעת, בדרך כלל בהסתמך על לא פחות משתי חוות דעת של מומחים, שלפחות אחד מהם יהיה מומחה חיצוני.

הוועדה היחידתית תוסמך להחזיר תוכנית מחקר לתלמיד עוד לפני שליחתה לשיפוט, אם השתכנעו חברי הועדה שהתוכנית אינה בשלה לשיפוט (ליקויי מבנה בולטים, רשימה ביבליוגרפית חסרה או -פגומה, שגיאות סגנון וכיו"ב).


בפנייה למומחים תבקש הוועדה את חוות דעתם ביחס לנושאים הבאים:

 1. המסגרת המושגית של המחקר.
 2. ההצדקה המקצועית לקיומו של המחקר.
 3. השאלות שמבקש המחקר להציג.
 4. היקף המחקר (מבחינת השאלות והקורפוס הנידון).
 5. מידת ההיעגנות של המחקר בספרות המקצועית העדכנית.
 6. התרומה האפשרית של המחקר לתחום שבו הוא נעשה.

 

בהתאם לתשובות שיתקבלו מן השופטים תאמץ הועדה אחת מתוך ארבע האפשרויות הבאות בהחלטתה לגבי תוכנית המחקר:

 1. אישור התוכנית.
 2. אישור התוכנית עם הפניית תשומת ליבו של התלמיד להערות הקוראים.
 3. החזרת התוכנית לתלמיד לעריכת תיקונים שנדרשו על ידי הקוראים.
 4. דחית התוכנית (בכפוף לסעיף 24 בתקנון תלמידי המחקר).

 

חובות תלמיד המחקר בשלב ב'

 1. להשלים את כל 16 ש"ס.
 2. להוכיח שליטה בשפה זרה (לתלמיד/ תלמידה שלא קיבל/ה פטור במהלך לימודי התואר השני). התלמיד/ תלמידה  חייב/חייבת  להגיע לרמת פטור בשפות הנוספות, אם דרישה זו היא חלק מתכנית הלימודים שאושרה לו/ לה  על ידי ועדת תלמידי המחקר, ובהתאם לדרישת נושא המחקר שלו, בתום שנתיים מיום הרשמתו/הרשמתה.

  הערה: תלמידים מחו"ל, ששפתם אינה עברית, חייבים להוכיח ידיעה בעברית, אם מחקרם מחייב זאת.כשהמחקר יכול להתנהל כראוי ללא ידיעת עברית, תשקול הועדה לפטור מדרישה זו אזרחי מדינות זרות שבאו לכתוב עבודת מחקר בארץ.
   
 3. להגיש אחת לשנה דו"ח התקדמות חתום בידי המנחה. לצורך כתיבת הדו"ח יש להשתמש בטופס המיועד לכך )ר' סעיף "טפסים" באתר בית הספר( ולהגישו מודפס למזכירות בית הספר. על התלמיד לצרף דו"ח התקדמות מפורט מטעם המנחה ולציין את תאריך הגשת העבודה המשוער.
   
 4. להגיש את עבודת הדוקטור לא יאוחר מתום חמש שנים מיום הרשמתו ללימודי התואר השלישי. במקרים חריגים תאשר הועדה היחידתית בקשה להארכה של מועד הגשת עבודת המחקר גם מעבר לפרק הזמן הנקוב. אישור ההארכה יהיה מותנה בהגשת דו"ח התקדמות מפורט של התלמיד ובצירוף המלצה מנומקת(חוות דעת מפורטת) של המנחה/מנחים.
   
 5. פרסום אקדמי - תלמידי/תלמידות המחקר מתבקשות/מתבקשים לפרסם מאמר בכתב עת אקדמי במהלך לימודי הדוקטורט. על התלמיד/תלמידה לעשות זאת בליווי ובאישור המנחה.  הפרסום ייעשה בציון מקורו של המחקר כחלק מעבודת הדוקטור הנעשית באוניברסיטת תל אביב.
   
 6. מתכונת העבודה ושפתה
   
 • מתכונת העבודה
  עבודת הדוקטור תיכתב בהתאם למתכונת העריכה המקובלת בכל מקצוע, בתנאי שהמתכונת היא שיטתית ואחידה בתוך החיבור. ההיקף המומלץ של העבודה לא יעלה על 300 עמודי קווארטו ברווח כפול. בסוף החיבור יבוא תקציר מורחב באנגלית (כ- 5% מהיקף עבודת המחקר). לחיבור יצורפו עמודי שער קדמי ואחורי, בעברית ובאנגלית או בשפה לועזית אחרת; תוכן עניינים; ורשימה ביבליוגראפית.
   
 • שפת העבודה
  במקרים המתאימים, שעניינם מגבלות שפה או צרכים מיוחדים של התלמיד, המנחה או השופטים, וכן כאשר עניינה של עבודת הדוקטור יחייב זאת, תוכל הועדה לאשר את הגשת עבודת הדוקטור בשפה זרה.
   
 1. שיפוט העבודה
  החיבור יוגש לוועדה היחידתית בצירוף חוות דעת מפורטת של המנחה (ר' "הנחיות להגשת עבודת הדוקטוראט" באתר בית הספר).

 

הוועדה תדון בחיבור על סמך חוות דעת המנחה ולא פחות מעוד שתי חוות דעת של מומחים, שלפחות אחד מהם יהיה מומחה חיצוני.
על סמך חוות הדעת של שופטי החיבור, תחליט הועדה אם להמליץ על אישור הדוקטורט. בהתאם לצורך, תבקש הועדה מהתלמיד תיקונים בהתאם לדרישות השופטים. אם הועדה היחידתית לתלמידי המחקר של בית הספר תמצא את הדוקטוראט ראוי לכך, על סמך חוות הדעת שקיבלה, היא תמליץ על אישור הדוקטורט בפני הועדה האוניברסיטאית לתלמידי המחקר.
לאחר אישורה של הועדה האוניברסיטאית, סיום הליך השיפוט מותנה באישרורו על ידי סנאט האוניברסיטה (ר' בתקנון האוניברסיטאי, פרק שישי, סימן א' ו-ב' – הליכי הגשה ושיפוט).

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive