מבנה הלימודים

מבנה הלימודים

התכנית כוללת קורסי ליבה (יסודות הפסיכובלשנות, היבטים קוגניטיביים של שיח, שיטות מחקר) ומגוון קורסי בחירה. היקף הלימודים לתואר שני הוא 36 ש"ס במסלול העיוני ו–28 ש"ס במסלול המחקרי.

לימודי השלמה:

סטודנט ללא הכשרה קודמת בתחום הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, יידרש לעמוד בלימודי השלמה בהיקף שייקבע על ידי ועדת ההוראה של החוג. כדי לעמוד בלימודים אלה יהיה על התלמיד לעמוד בדרישות הקורסים וכן לקבל בהם ציון 85 או יותר, בממוצע משוקלל.

הנחיה כללית:

כל מרכיב סטנדרטי של תכנית הלימודים שאינו נדון במפורש בתכנית זו יוסדר על פי התקנונים הכלליים של האוניברסיטה ושל הפקולטה למדעי הרוח, לפי העניין, או על יסוד החלטות ועדת ההוראה של התכנית או של ראש התכנית, לפי הצורך.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive