תוכנית המלגות לתואר מוסמך עיוני בתרבות יהודית - ישראלית להכשרת מורים

 

תואר מוסמך עיוני במחשבת ישראל מותאם למורים לתרבות יהודית-ישראלית, כולל קורס דידקטי

לצורך מלגות עידוד למורים

 1. המורים שיירשמו לתכניות יזכו בגמולים ובהשתתפות בשכר לימוד, כמפורט במסמך המשלים לקול קורא – קראו כאן.
 2. בנוסף, יזכו הנרשמים שיעמדו בתבחינים (להלן) במלגות עידוד, כדלקמן:
 • תכנית המלגות: אוניברסיטת תל אביב, החוג למחשבת ישראל ולתלמוד

            4000 ₪ בשתי פעימות: פעימה ראשונה 2000 ₪ בסוף שנה א ופעימה שנייה  2000 ₪ בסוף תש"פ,

            עם השלמת החובות לתואר;

 • הערה: ביצוע בפועל של העברת המלגה לחשבון המורה יכול להתארך מסיבות של תהליך האישור וההתארגנות המשרדית עד ראשית השנה הקלנדרית הבאה.                                                         
 • המלגה תוענק בכפוף לתבחינים שלהלן:
 1. הלומדים הם מורים פעילים בחינוך הממלכתי בלבד, א-יב;
 2. הלומדים ימסרו פרטי קשר ופרטים מקצועיים בתחילת שנה אקדמית ובסופה, בתיווך מרכז התכנית מטעם המוסד האקדמי;
 3. הלומדים יציגו בסוף כל שנת לימודים אישור כי מילאו חובותיהם, וממוצע ציוניהם הוא 80 לפחות.
 4. הלומדים יביעו נכונות בכתב (על גבי טופס מקוון לבקשה למלגה שיימסר בסוף שנת הלימודים) ללמד תרבות יהודית-ישראלית או תנ"ך או מחשבת ישראל או תורה שבע"פ בחינוך הממלכתי במשך שלוש שנים לפחות עם תום לימודיהם, בכפוף לצרכי המערכת ולכללי המשרד בדבר העסקת מורים.
 5. לא תינתן יותר ממלגה אחת ללומד, שתקציבה מגיע חלקו או כולו ממשרד החינוך. בכל מקרה חובה להצהיר בטופס המקוון על קבלת מלגה ממקור אחר (קרן תל"י, קרן פוזן, קרן ארגון המורים, או הסתדרות המורים, קרן אוניברסיטאית וכד').
 •   נהלים לקבלת המלגה

               בתום כל שנת לימודים, יישלח אליכם טופס מקוון לבקשה למלגה. המורים העומדים בתבחינים ימלאו הטופס ויצרפו מסמכים כנדרש.

               הטפסים המקוונים יועברו אל נציג אגף מורשת ויטופלו על ידי אנשי המקצוע במשרד החינוך לצורך העברת המלגה לחשבונו של המורה.

               הביצוע בפועל בתשע"ט עשוי להתארך עד ינואר 19.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive