מהלך הלימודים

חובות תלמידי המחקר בשלב א' במסלול הרגיל

 1. על התלמידים להשלים 8 ש"ס כשנתיים מיום הרשמתם לדוקטורט. במסגרת חובות השמיעה שלהם עליהם להשתתף באופן פעיל בסמינר הבית ספרי בהיקף של 4 ש"ס ועוד 4 ש"ס מהיצע הקורסים לתואר שני. על התלמיד/ה להגיש עבודת רפרט/סמינר בסיום הקורס ולקבל ציון של 80 ומעלה. יש לאשר את רשימת הקורסים במזכירות ביה"ס. בנוסף, בהתאם לתקנון הפקולטה, על תלמיד המחקר להמציא פטור משפה זרה שניה (נוספת לאנגלית) במהלך לימודי הדוקטורט.
 2. בהתאם לצורך, ולפי החלטת המנחה/ים (למשל, אם התלמיד/ה מגיע/ה מתחום השונה מהתחום שבו ייערך המחקר), יירשם/תרשם התלמיד/ה לשיעורי השלמה. המנחה/ים יחליט/ו על היקף שעות ההשלמה באישור ראש בית הספר והוועדה היחידתית. על התלמיד להשלים את שיעורי ההשלמה בציונים של 85 לפחות והם יתווסו למניין 8 ש"ס לימודי החובה.
 3. על התלמיד להגיש את הצעת המחקר (תוכנית המחקר) תוך שנת לימודים אחת (שלושה סמסטרים).

 

הגשת תוכנית המחקר ומעבר למעמד של תלמיד מחקר בשלב ב'

 1. הגשת התוכנית
  התלמיד/ה יגיש/תגיש לוועדה היחידתית תוכנית מפורטת על מחקרו/מחקרה, מאושרת על ידי המנחה/ים, בהתאם להנחיות המפורטות במסמך "הנחיות הגשת תוכנית המחקר" (ההנחיות מופיעות באתר בית הספר למדעי התרבות).
  אישור התוכנית על ידי הועדה היחידתית והוועדה העליונה לתלמידי מחקר הוא תנאי לקבלת התלמיד כתלמיד מחקר בשלב ב'.
 2. שיפוט התוכנית
  • הועדה היחידתית תבדוק את התוכנית המוצעת, בדרך כלל בהסתמך על לא פחות משתי חוות דעת של מומחים, שלפחות אחד מהם יהיה מומחה חיצוני.
  • הועדה היחידתית תוסמך להחזיר תוכנית מחקר לתלמיד/ה עוד לפני שליחתה לשיפוט, אם השתכנעו חברי הועדה שהתוכנית אינה בשלה לשיפוט (ליקויי-מבנה בולטים, רשימה ביבליוגרפית חסרה או פגומה, שגיאות סגנון וכיו"ב).
    
 3. בפנייה למומחים תבקש הוועדה את חוות דעתם ביחס לנושאים הבאים:
  • המסגרת המושגית של המחקר.
  • ההצדקה המקצועית לקיומו של המחקר.
  • השאלות שמבקש המחקר להציג.
  •  היקף המחקר (מבחינת השאלות והקורפוס הנידון).
  • מידת ההיעגנות של המחקר בספרות המקצועית העדכנית.
  • התרומה האפשרית של המחקר לתחום שבו הוא נעשה.
    
 4. בהתאם לתשובות שיתקבלו מן השופטים תאמץ הוועדה אחת מתוך ארבע האפשרויות הבאות בהחלטתה לגבי תוכנית המחקר:
  • אישור התוכנית.
  • אישור התוכנית עם הפניית תשומת-ליבו של התלמיד להערות הקוראים.
  • החזרת התוכנית לתלמיד לעריכת תיקונים שנדרשו על ידי הקוראים.
  • דחית התוכנית (בכפוף לסעיף 24 בתקנון תלמידי המחקר).
    
 5. חובות תלמיד המחקר בשלב ב'
  • להשלים את מסכת לימודי ההשלמה שעוד נותרה לו עד שנה לאחר שאושרה תוכנית המחקר שלו.
  • להוכיח שליטה בשפות זרות כפי שמקובל בתחום המקצועי שהוא כותב בו את עבודת המחקר שלו, ובכל מקרה עליו להשיג פטור בשפה זרה בנוסף לאנגלית, בהתאם להנחיות הפקולטה .התלמיד חייב להגיע לרמת פטור בשפות הנוספות, אם דרישה זו היא חלק מתוכנית הלימודים שאושרה לו על ידי ועדת תלמידי המחקר, ובהתאם לדרישת נושא המחקר שלו, בתום שנתיים מיום הרשמתו. תלמידים מחו"ל, ששפתם אינה עברית, חייבים להוכיח ידיעה בעברית, אם מחקרם מחייב זאת. כשהמחקר יכול להתנהל כראוי ללא ידיעת עברית, תשקול הועדה לפטור מדרישה זו אזרחי מדינות זרות שבאו לכתוב עבודת מחקר בארץ.
  • להגיש אחת לשנה דו"ח התקדמות חתום בידי המנחה. לצורך כתיבת הדו"ח יש להשתמש בטופס המיועד לכך (ר' סעיף "טפסים" באתר בית הספר) ולהגישו מודפס למזכירות בית-הספר.
  • להגיש את עבודת הדוקטור לא יאוחר מתום חמש שנים מיום הרשמתו ללימודי התואר השלישי. במקרים חריגים תאשר הועדה היחידתית בקשה להארכה של מועד הגשת עבודת המחקר גם מעבר לפרק הזמן הנקוב. אישור ההארכה יהיה מותנה בהגשת דו"ח התקדמות מפורט של התלמיד ובצירוף המלצה מנומקת של המנחה/ים.
    
 6. פרסום חלקי
  תלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה, לפרסם ממחקרו בתוך עשיית עבודת הדוקטור. הפרסום ייעשה בציון מקורו של המחקר כחלק מעבודת הדוקטור, הנעשית באוניברסיטת תל-אביב.
   
 7. מתכונת העבודה ושפתה
  • מתכונת העבודה
   עבודת הדוקטור תיכתב בהתאם למתכונת העריכה המקובלת בכל מקצוע, בתנאי שהמתכונת היא שיטתית ואחידה בתוך החיבור. ההיקף המומלץ של העבודה לא יעלה על 300 עמודי קווארטו ברווח כפול. בסוף החיבור יבוא תקציר מורחב באנגלית (כ- 5% מהיקף עבודת המחקר). לחיבור יצורפו עמודי שער קדמי ואחורי, בעברית ובאנגלית או בשפה לועזית אחרת; תוכן עניינים; ורשימה ביבליוגראפית.
  • שפת העבודה
   במקרים המתאימים, שעניינם מגבלות שפה או צרכים מיוחדים של התלמיד, המנחה או השופטים, וכן כאשר עניינה של עבודת הדוקטור יחייב זאת, תוכל הועדה לאשר את הגשת עבודת הדוקטור בשפה זרה .
    
 8. חובות המנחה
  (ראה בתקנון האוניברסיטאי, פרק רביעי, סימן ב' – תפקידי המנחה).  תקנון זה נמצא באתר בית הספר למדעי התרבות.
 9. שיפוט העבודה
  החיבור יוגש לוועדה היחידתית בצירוף חוות דעת מפורטת של המנחה (ר' "הנחיות להגשת עבודת הדוקטוראט" באתר בית הספר).
  הוועדה תדון בחיבור על סמך חוות דעת המנחה ולא פחות מעוד שתי חוות דעת של מומחים, שלפחות אחד מהם יהיה מומחה חיצוני.
  על סמך חוות הדעת של שופטי החיבור, תחליט הועדה אם להמליץ על אישור הדוקטורט. בהתאם לצורך, תבקש הועדה מהתלמיד תיקונים בהתאם לדרישות השופטים. אם הועדה היחידתית לתלמידי המחקר של בית הספר תמצא את הדוקטוראט ראוי לכך, על סמך חוות הדעת שקיבלה, היא תמליץ על אישור הדוקטורט בפני הועדה האוניברסיטאית לתלמידי המחקר.
  לאחר אישורה של הועדה האוניברסיטאית, סיום הליך השיפוט מותנה באישרורו על ידי סנאט האוניברסיטה (ר' בתקנון האוניברסיטאי, פרק שישי, סימן א' ו-ב' – הליכי הגשה ושיפוט).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>