גמול השתלמות ואישורי נוכחות

משתלם המעוניין לקבל אישור על השתתפותו בקורסים מתבקש לפנות למזכירות התכנית לקבלת טופס נוכחות אישי, טרם תחילת הקורס.
על המשתלם להחתים את המרצה על טופס הנוכחות בתום כל שיעור.
אישור לימודים ינתן בתום הסמסטר ורק על סמך טופס נוכחות חתום כמבוקש.
משתלמים שהם עובדי הוראה, יפנו למפקח המחוזי במשרד החינוך על מנת לבדוק זכאות לגמול במסלול האישי (מסלול ללא בחינות). 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive