מבנה תכנית הלימודים

היקף הלימודים במסלול המחקרי הוא 28 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויבים.ות בהן, ולימודי שפה זרה שנייה).

התלמידים.ות יבחרו את הסמינרים והקורסים מרשימת הסמינרים של התואר השני של החוג. בשנה א' ללימודים חובה ללמוד את הקורס "מפגשי מחקר".


ניתן ללמוד במסגרת לימודי התואר השני סמינרים בהיקף של עד 12 ש"ס מחוץ לרשימת הסמינרים של התואר השני, לפי הכללים כדלקמן:

עד 8 ש"ס סמינרים לתואר ראשון מהחוג לספרות, ו/או: עד 8 ש"ס סמינרים לתואר שני מחוגים אחרים, באישור ועדת התואר השני של החוג, ובלבד שסך כל השעות מחוץ לרשימת הסמינרים של התואר השני בחוג לא יעלה על 12 הש"ס האמורים. אפשרות זו לא חלה על תלמידי ההדגש לכתיבה יוצרת.

לימודים אישיים: באישור יועצי התואר השני יוכלו תלמידים.ות מצטיינים.ות לבחור בקורס אישי אצל אחד.ת ממורי.ות החוג, בהיקף של 2 ש"ס. הקורסים האישיים מבוססים על הדרכה אישית, ובמהלכם יש להגיש שתי עבודות: האחת במהלך הסמסטר והשנייה עם סיומו, כעבודת רפרט. הנושא, הביבליוגרפיה ואופן הלימוד ייקבעו בתיאום בין התלמיד.ה למורה בקורס האישי. התלמידים.ות יגישו את נושא הקורס האישי והרשימה הביבליוגרפית, בחתימת המורה, למזכירות החוג. המזכירות תרשום את התלמיד לקורס זה בכפוף לאישור ועדת התואר השני. המורה י.תקבע את הציון הסופי.

 

חובות הלימוד במסלול המחקרי

 

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית אחת, בשנה הראשונה לתואר. את העבודה הסמינריונית יש לכתוב בסמינר של התואר השני בחוג לספרות. בשאר הסמינרים לתואר השני יוגשו עבודות רפרט.

 

לימודי שפה זרה שניה

כל תלמידי התואר השני בפקולטה הבוחרים במסלול מחקרי מחויבים בלימודי שפה זרה שנייה (נוספת לאנגלית). עד מועד סיום חובות השמיעה יש להגיע  לרמת "פטור" בשפה שנבחרה. תלמידים.ות השולטים.ות בשפה זרה שנייה ברמת פטור יכולים.ות להיבחן ביחידה ללימוד שפות זרות של האוניברסיטה ולקבל את אישור ה"פטור" ללא השתתפות בקורסים. תלמידים.ות שאינם.ן דוברים.ות שפה זרה שנייה יבחרו באחת השפות הנלמדות ביחידה זו, וילמדו בקורסים המיועדים לכך, עד לרמת פטור. לגבי שפות שאינן נלמדות ביחידה זו, יש לפנות לוועדת ההוראה של החוג.

חשוב: לימודי שפה זרה לרמת פטור נמשכים ארבעה סמסטרים ועל כן יש להירשם אליהם מיד עם תחילת הלימודים לתואר שני. מעבר  למסלול המחקרי מותנה במוכנות להרשמה לרמת מתקדמים בשפה זרה שנייה (ראו לעיל).

לתלמידי.ות המסלול לספרות יידיש תוכר היידיש כשפה זרה שנייה.
תלמידי.ות המסלול בלימודי רוסיה ומזרח אירופה יידרשו להגיע לרמת פטור באחת מהשפות הזרות הבאות: רוסית, פולנית ויידיש, או בשפה מזרח אירופית אחרת, באישור יועצי החוג.
תלמידים.ות במסלול ללא עבודת-גמר פטורים.ות מחובת השפה הזרה השנייה.

 

הצעת מחקר

מעבר למסלול מחקרי מותנה, כאמור לעיל, בהסכמתו.ה של אחד.ת ממורי החוג הבכירים.ות להנחות את התלמיד.ה בעבודת-הגמר. תוכנית הלימודים של התלמיד.ה בשנה השנייה תיקבע בהידברות עם מנחה עבודת-הגמר, ותכלול סמינרים רלוונטיים לנושא העבודה, מלימודי החוג או מלימודי חוגים אחרים, בכפוף לכללי החוג.
עד תום הסמסטר השני, ולכל המאוחר השלישי, של הלימודים במסלול המחקרי י.תגיש התלמיד.ה לאישור ועדת התואר השני של החוג את הצעת המחקר, הכוללת את נושא העבודה ופירוט קצר של תוכניתו.ה, וכן ביבליוגרפיה ראשונית, בצירוף אישור בכתב של המנחה.

הנחיות להגשת הצעת מחקר ניתן למצוא באתר החוג.

 

עבודת גמר (תזה)

עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לטיוטה הסופית, תוגש העבודה למזכירות החוג בשני עותקים (מודפסים). נוסח זה יימסר לקורא.ת שני.ה, שי.תבחר על ידי ועדת התואר השני בהתחשב בהמלצת המנחה.

הנחיות להגשת עבודת הגמר ניתן למצוא באתר החוג.

לאחר קבלת הציון הסופי, יש למסור למזכירות החוג קובץ דיגיטלי של עבודת המחקר (תזה) שיועבר לספרייה.

 

 

מעבר מהמסלול המחקרי למסלול העיוני

לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השני) במסלול המחקרי יועברו מהמסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים.ות שלא עמדו בדרישות הבאות:

(א) השלמת סמינרים בהיקף של 12 ש"ס לפחות, בממוצע 85 ומעלה.

(ב) הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר, מאושרת על ידי המנחה ועל ידי ועדת תואר שני של החוג.

 

לאחר שתי שנות לימודים יועברו מן המסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:

(א) חובות שמיעה של 24 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 85 לפחות.

(ב) הגשת עבודה סמינריונית.

 

מעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי

כאמור לעיל, לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השני) י.תוכל תלמיד.ת המסלול העיוני להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי ובתנאי שעמד.ה בתנאים הבאים:

- ציון ממוצע 85 לפחות בסמינרים בהיקף של 8 ש"ס (לפחות) שנלמדו בשנת הלימודים הראשונה (כולל עבודה סמינריונית אחת).

- הסכמה של מרצה מסגל הבכיר של החוג להנחות את התלמיד.ה בעבודת הגמר (תזה).

- השלמת לימודי שפה זרה שנייה ברמה המאפשרת הצטרפות לקורס מתקדמים.

- השלמת קורס החובה של התואר השני בכל המסלולים, "מפגשי מחקר" (הניתן בשתי קבוצות, בסמסטר א' ו-ב').

 

על התלמיד.ה העובר.ת ממסלול עיוני למסלול מחקרי להגיש את הצעת המחקר עד תחילת הסמסטר הראשון או השני ללימודיו.ה במסלול המחקרי.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>