תקנון הפקולטה - תואר שני

הרחב הכל
משך הלימודים

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). 

לימודי התואר השני הם לימודים בחוג אחד, ובמקרים מיוחדים - צירוף לימודים ביותר מחוג אחד. במקרה כזה תוקם ועדה מיוחדת לצורך הכנת תוכנית הלימודים. הוועדה תורכב מנציגי החוגים שבהם ילמד התלמיד ומיו"ר ועדת ההוראה הפקולטטית.

הארכת משך הלימודים מעבר לשנתיים מותנית באישורו של ראש בית הספר או ראש החוג. כל בקשה לאישור המשך לימודים מעל לשלוש שנים תועבר לוועדת ההוראה הפקולטטית. אישורים כאלה יינתנו רק במקרים מיוחדים.

 

לימודי צבירה

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים לתואר השני אשר אינם יכולים לעמוד במסגרת זמן התקן של שנתיים לסיום התואר.

 • במסלול זה ניתן ללמוד עד שנתיים שבמהלכן ניתן ללמוד לכל היותר מחצית השעות לתואר.
 • תלמידים שהשלימו מכסת מחצית השעות לפני תום השנתיים יהיה עליהם לעבור למעמד "מן המניין" במהלכן.
 • בתום תקופת הלימודים במעמד זה ("מעמד מיוחד") יגישו תלמידים המעוניינים לעבור ללימודים במעמד של תלמיד "מן המניין" בקשה למזכירות החוג.
 • עם המעבר ללימודים במעמד של "מן המניין" יוכרו לתלמידים הקורסים שלמדו בלימודי הצבירה וכן ייזקף לזכותם תשלום שכר הלימוד ששילמו בגינם.
 • על תלמידים אלה להשלים את כל החובות לתואר בתקופה שלא תעלה על שנתיים נוספות.  
 • לאחר ההרשמה למסלול "מן המניין" לא ניתן לעבור למסלול צבירה
תנאי קבלה וסדרי רישום

תוכניות הלימוד לתואר השני נועדו להעמיק ולהרחיב את הלימודים בחוגים ולאפשר התמחות בתחומים מסוימים, בהתאם לנטיות התלמידים. כן נועדו תוכניות אלה לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך להתוות לעצמם כיווני מחקר לקראת לימודים לתואר השלישי. הקורסים המיועדים לתלמידי התואר השני ניתנים על ידי מורים בכירים מכל תחומי הלימוד ההומניים.

 1. ללימודי התואר השני מתקבלים בדרך כלל מועמדים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" (ב"א) שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 ומעלה במקצוע שבו הם מבקשים להמשיך את לימודיהם. החוגים רשאים לקבוע תנאי קבלה נוספים.
  במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.
 2. במקרים מיוחדים רשאי החוג לקבל במעמד של "לא מן המניין" תלמידים שעדיין לא סיימו את החוג השני בתואר הראשון, שבו אינם ממשיכים את לימודיהם ובתנאי שנותרו להם עד 4 ש"ס בלבד לסיום התואר. 
 3. תלמידים המבקשים ללמוד לקראת התואר השני בחוג השונה משני החוגים שלמדו בהם בלימודי התואר הראשון, יקבע להם החוג או בית הספר תוכנית השלמות מיוחדת, שתכלול קורסים מלימודי התואר הראשון, הכול בהתאם להכשרתם וללימודיהם הקודמים, ועל פי תקנון האוניברסיטה. על תלמידים אלה להיבחן בשיעורי ההשלמה ולהשיג בהם ציון מינימלי כפי שקובע החוג או בית הספר.
 4. תלמידים העוברים מאוניברסיטה מוכרת אחרת לאוניברסיטת תל-אביב כדי להשלים לימודי תואר שני הכוללים עבודת גמר, יהיו חייבים ללמוד באוניברסיטת תל-אביב קורסים בהיקף של לפחות מחצית מסך כל קורסי הלימודים לתואר המבוקש. 
 5. תלמידים העוברים מאוניברסיטה מוכרת אחרת לאוניברסיטת תל-אביב כדי להשלים לימודי התואר השני ללא עבודת גמר, יהיו חייבים ללמוד באוניברסיטת תל-אביב קורסים בהיקף של שני שלישים לפחות מסך כל קורסי הלימודים לתואר המבוקש.
 6. תלמידים אשר בידם תעודת בגרות לא ישראלית וכן תעודת ב"א מאוניברסיטה בחו"ל, יידרשו להיבחן בהבעה עברית יחד עם תלמידים הלומדים לקראת התואר הראשון. אם ידיעתם בעברית אינה מספיקה כדי לעמוד בבחינה זו, עליהם להשתלב בלימודי היחידה ללימודי העברית, בכפוף לנוהל האוניברסיטה.
 7. להשלמת חובות הלימודים ניתן להכיר רק בעבודות סמינריוניות שנכתבו במסגרת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב.

מועמדים לתואר השני יירשמו במרכז למרשם.

על המועמדים להמציא:

(א) טופס רישום שמולא בהתאם להוראות;

(ב) תעודת "בוגר אוניברסיטה";

(ג) אישור על ציוני הגמר של התואר הראשון;

(ד) אישור לימודים המפרט את לימודיהם, את ציוניהם ואת הישגיהם באוניברסיטה שבה למדו לקבלת התואר "בוגר אוניברסיטה".

פירוט מלא ניתן למצוא באתר הרישום לאוניברסיטה.

מסלולי הלימוד לתואר שני - מסלול מחקרי ומסלול עיוני

מסלול עיוני:

השגת פטור משפה זרה שנייה - נתון לשיקול הדעת של החוג במסלול העיוני.

תלמיד הנרשם לאחד מקורסי השפה מחוייב בקבלת ציון עובר לפחות. תלמיד שיחליט שלא להיבחן או יכשל בקורס - יחוייב בתשלום שכ"ל על מלוא שעות הקורס.

תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ האקדמי בחוגם.

 בחינת גמר:

במסלול הלימודים העיוני, ללא עבודת גמר, חייבים התלמידים לעמוד בהצלחה בבחינת גמר על פי הקריטריונים שיקבע החוג או בית הספר (בחוגים מסוימים נערכת בחינת גמר בסיום לימודי התואר השני גם במסלול המחקרי). רשאים להיבחן בבחינת הגמר תלמידים שהשלימו את כל חובות השמיעה. בחינת הגמר תיערך בכתב ו/או בעל פה. היא מקיפה תחומים של התמחות ובעיות יסוד בחקר המקצוע, על פי תוכנית ערוכה מראש מטעם כל חוג וחוג.

זכאות לתואר שני במסלול העיוני מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינת הגמר (ובכל מרכיבי הציון, אם הבחינה מורכבת מסעיפי משנה) . בבחינת הגמר במסלול העיוני ציון הבחינה הינו סופי ולא ניתן להבחן במועד נוסף לשיפור הציון.

 תנאי המעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי:

לאחר שנת לימודים אחת יוכלו תלמידי המסלול העיוני להגיש בקשה לעבור למסלול המחקרי. תנאי המעבר הם: ציון ממוצע של 90 לפחות ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א'. 

  המסלול המחקרי (כולל עבודת גמר) המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)
תנאי הקבלה  סיום תואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות סיום תואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות
חובות הלימוד 28 ש"ס 36 ש"ס
עבודה סמינריונית כתיבת עבודה סמינריונית אחת  כתיבת שתי עבודות סמינריוניות
מטלת סיום כתיבת עבודת גמר בחינת גמר
שפה זרה השגת פטור בשפה זרה שנייה (חובה)

תלמיד הרשום ללקורס שפה חייב לקבל ציון חיובי בקורס.

השגת "פטור" בשפה זרה שנייה (ניתן לשיקול הדעת של החוג) 
תלמיד הרשום לקורס שפה חייב לקבל ציון חיובי בקורס.

 

 

יש לבדוק בידיעון החוג את תנאי המעבר בין המסלולים. 

 תלמיד שלא יבטל את רישומו לקורס במועד ו/או יכשל בקורס - יחוייב בתשלום עבור הקורס.

 

 

החלפת חוגים

תלמידים המבקשים להחליף חוג או חוגים לאחר סמסטר או יותר יירשמו במועדי הרישום הרגילים כתלמידים חדשים. תלמידים אלה חייבים בכל בחינות הכניסה או בחינות המיון הנדרשות ממועמדים חדשים.

רישום לקורסים

הרישום לקורסים בחוגי הפקולטה נעשה בשני אופנים:
- רישום באינטרנט באמצעות שיטת המכרז - "בידינג".
- רישום בחוגים המקיימים ייעוץ על ידי חברי הסגל האקדמי.

 1. הזמנות אישיות לרישום בחוגים או באינטרנט תישלחנה לתלמידים שהסדירו את תשלום שכר הלימוד כנדרש.
 2. בחוגים שבהם הרישום מתבצע בחוג, טופס הרישום משמש הצהרה של התלמידים על תוכנית הלימודים שלהם ובסיס לרישום כל ציוניהם באותה שנה (ציוני בחינות ועבודות).
 3. יועצי החוגים מאשרים בחתימתם את תוכנית הלימודים.
 4. בחוגים שבהם מתקיים רישום בשיטת "בידינג" (מכרז), יקבלו התלמידים טופס הנחיה מפורט לרישום באמצעות שיטה זו.
 5. תלמידים שקיבלו הודעת קבלה ממשרד הרישום, שילמו שכר לימוד ולא קיבלו הזמנה לרישום לקורסים עד שבועיים לפני תחילת הלימודים, מתבקשים לפנות אל מזכירות החוגים.
 6. כל שינוי, תוספת או ביטול בתוכנית הלימודים מחייב אישור של החוג. יש לעקוב אחר המודעות שתפורסמנה בנושא זה.
 7. תלמידים שלא יבטלו השתתפותם בקורס במועדים שייקבעו ויפורסמו ולא ייבחנו במועדים הקבועים, יירשם ציון "נכשל מנהלי" (230). קורס שלא בוטלה ההשתתפות בו, יילקח בחישוב שכר הלימוד. על תלמיד הרשום ללימודי שפות לקבל ציון חיובי בקורס. תלמיד שלא יבטל את רישומו לקורס במועד ו/או ייכשל - יחוייב בתשלום עבור הקורס.
 8. בכל הנוגע לרישום לקורס מחוץ לפקולטה או בחוג אחר בפקולטה שאינו חוג לימודיו של התלמיד, יחול על התלמיד התקנון של הפקולטה או של החוג שבו ניתן הקורס
 9. חל איסור מוחלט על רישום לקורסים ששעות הלימוד שלהם חופפות באופן מלא או חלקי. מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות. 
 10. על התלמידים חלה חובת הבדיקה של הקורסים בסיום הרישום. האחריות לרישום תקין חלה על התלמידים.

 

 
הכרה בלימודים קודמים

תקנות:

 1. תלמיד המתחיל ללמוד בפקולטה תואר ראשון או תואר שני לאחר שלמד באוניברסיטה מוכרת, חייב לעמוד במלוא תכנית הלימודים ככל תלמיד אחר. סמכות ההכרה בקורסים היא בידי יועצי החוגים/רכזי המקצועות. כל יועץ רשאי לאשר פטור מקורסים שבתחומו. על התלמיד להציג לפני היועץ אישור ציונים רשמי מטעם המוסד בו למד וסילבוס (פירוט התוכן) של הקורס המהווה בסיס לפטור. לא יוכרו קורסים של מוסדות לא-אקדמיים כגון: מכללות, בתי-מדרש למורים, מכינות קדם-אקדמיו וכו', אלא אם כן הוכרו ע"י הפקולטה ומוסדות האוניברסיטה המוסמכים.
   
 2. תלמיד הלומד לקראת תואר שני במסלול מחקרי (עם תזה) יהיה חייב ללמוד לפחות 1/2 (50%) מתכנית הלימודים של החוג ולהגיש עבודת גמר. 
  תלמיד הלומד לקראת תואר שני במסלול העיוני (ללא תזה) יהיה חייב ללמוד לפחות 2/3 מתכנית הלימודים ולהגיש עבודה בקורס "פרויקט מיוחד".

   

 3. לא ניתן להכיר בקורסים שהציון הסופי בהם נמוך מ-60 (ציון המעבר הנמוך ביותר באוניברסיטת תל-אביב), אך בסמכות החוגים לקבוע ציון גבוה יותר. 

   

 4. ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר.

   

 5. קורסים שנלמדו באוניברסיטת תל-אביב והוכרו ע"י יועצי החוגים כקורסי חובה או כקורסי בחירה - ציוניהם ישוקללו במסגרת ציון הגמר, ובתנאי שלא שוקללו ביחידת לימוד אחרת של התלמיד.

   

 6. לא ניתן לקבל פטור מקורס בחירה על סמך קורס הכלול במרכיב אחר של תכנית הלימודים של התלמיד. 

   

 7. כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.

 

 

מילוי חובות הקורס
 1. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה
  חובת נוכחות חלה בכל השיעורים ובמיוחד באלה המחייבים השתתפות פעילה מצד התלמיד, כגון: תרגילים, סמינריונים וכיו"ב. רישום הנוכחות הוא על-פי הנהלים הפנימיים של כל יחידת לימוד. נעדר התלמיד או לא השתתף השתתפות פעילה בשיעור המחייב זאת, רשאי המורה לדווח למזכירות כי התלמיד לא זכאי להיבחן. במקרה זה ידווח ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול 240/340).

   
 2. עבודות, תרגילים וכו'
  תלמיד חייב למלא את כל החובות המוטלות במשך הקורס (הגשת תרגילים ועבודות,  השתתפות בניסויים ודרישות  נוספות המוטלות ע"י המורה) במועד הנקבע ע"י המורה. בכל מקרה לא יהיה מועד זה מאוחר מן היום האחרון של הסמסטר בו רשום התלמיד לקורס. (למעט עבודה סמינריונית). תלמיד, אשר לא יגיש את כל העבודות והתרגילים כפי שנקבע ע"י המורה - ידווח לו ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול 240/340). ציון זה אינו ניתן לתיקון. תלמיד החוזר על קורס חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא אם כן שוחרר מחובה זו ע"י מורה הקורס.

   
 3. בחינה או עבודת סיום קורס.
  בחירה בין בחינה, בחינת בית או עבודה כמטלת סיום קורס, אפשרית רק אם הוצעה ע"י המורה לכל תלמידי הקורס.

  קורס שבו מטלת הסיום היא בחינה: קבלת ציון חיובי בקורס מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינה, אלא אם צויין במפורש אחרת. אי השתתפות בבחינה אינה גוררת דיווח ציון נכשל.
  קורס שבו מטלת הסיום היא בחינת בית, על התלמיד להחזיר את הבחינה במועד שנקבע ע"י המורה. בקורס כזה, ייקבע מועד ב'.
  קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה (בהבדל מבחינת בית) יהיה מועד הגשתה עד חודש מתום השיעור האחרון, אלא אם ייקבע מועד מוקדם יותר ע"י מורה הקורס. בקורס כזה אין מועד ב'. לתלמיד שלא יגיש את העבודה במועד ידווח ציון "לא מילא חובות הקורס" (סימול 250).

   
 4.  עבודה סמינריונית/ רפרט
  הרישום לסמינריונים מותנה בלימוד קורסים מתאימים בשנת הלימודים הקודמת ובתוצאות בחינות המעבר. במקרים יוצאים מן הכלל יורשו התלמידים להשתתף בסמינריון על סמך בדיקה שיערוך המורה האחראי לסמינריון ובאישורו. תלמיד המשתתף בסמינריון חייב להגיש עבודה סמינריונית לאחר שקיבל את אישור המורה לנושא העבודה.

  להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תש"ף:
  סמסטר א':
  סמסטר ב' וקורסים שנתיים:
  סמסטר קיץ (תכניות למנהלים):

הנחיות:

 • על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספ/ים.
 • התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית).
 • העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים ממועד המסירה הרשמי.
 • התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
 • תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.
 • לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.  
 • תלמיד רשאי להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.
 • תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון  "לא מילא חובות הקורס" (סימול 250).

להלן קישורית לקובץ הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות: 
https://acad-sec.tau.ac.il/academic-paper

בחינות

לוח הבחינות מתפרסם בפרק תוכנית הלימודים של כל חוג.

שיבוץ הבחינות לחדרים מתפרסם ביום הבחינה על לוח המודעות ליד מזכירות הסטודנטים בבניין גילמן חדר 150 ובכניסות לבניין.  לוח הבחינות מתפרסם כשעה לפני מועד הבחינה. אנא שימו לב: ייתכנו שינויים בלתי צפויים בלוח הבחינות כפי שהתפרסם בידיעון. חובה על התלמידים לבדוק בלוח הבחינות החוגי, אשר מתפרסם באתר הפקולטה, את המועדים הסופיים כשבוע לפני מועדי הבחינות.

השתתפות בבחינות

ז​כאים להיבחן תלמידים הרשומים לאוניברסיטה בהתאם לנוהליה והלומדים בה, אשר מילאו את חובותיהם האקדמיות ואשר שמם מופיע ברשימת הזכאים להיבחן ואין מניעה אקדמית אחרת להשתתפותם בבחינה. בכל מקרה, לא יורשו תלמידים להיבחן אם לא הסדירו את תשלום שכר הלימוד שהם חייבים בו לפי התקנות. תלמידים שיש ספק לגבי זכאותם להיבחן יחתמו על הצהרה שבה הם מתחייבים לגשת לבירור העניין במזכירות החוג בתוך שלושה ימים מיום הבחינה. תתבטל בחינתו של תלמיד שיתברר כי לא היה זכאי להיבחן. 

תלמיד חייב להציג בכניסה לחדר הבחינה:

 • תעודה מזהה נושאת תצלום. תלמיד שאין בידו תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.
 • לוח הבחינות מתפרסם כשעה לפני מועד הבחינה ובו רשימות נבחנים וחלוקה לחוגים. התלמיד ייכנס לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.
 • על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה. תלמידים שיגיעו לבחינה באיחור לא יורשו להיכנס.
 • על התלמיד/ה להישמע להוראות המשגיחים.
 • תלמיד שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה נחשב כאילו נבחן במועד זה. אם אינו מעוניין לענות על שאלות הבחינה, יישאר בכיתה חצי שעה לפחות מתחילת הבחינה, ימלא את פרטיו האישיים על גבי מחברת הבחינה ויחזיר אותה ואת הטופס למשגיחים. בחינה זאת נחשבת כבחינה לכל דבר, בציון "01".
 • במהלך הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד כל חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על ידי המורה. כמו כן חל על הנבחנים איסור על שימוש בעט מחיק ואיסור להצטייד באמצעי תקשורת לסוגיהם, במחשבונים אלקטרוניים, במילון אלקטרוני ובמחשבים ניידים (איסור זה חל גם בבחינות שבהן מורשים הנבחנים להשתמש בחומר כתוב).
 • לצורך בירור ציון של בחינה בקורס מסוים באינטרנט יש להצטייד במספר הקורס המופיע בידיעון הפקולטה וכן בקוד האישי המופיע על גבי פנקס התשלומים. תלמידים שלא הסדירו את תשלום שכר הלימוד לא יוכלו לקבל את המידע המבוקש.

 

מועדים מיוחדים

תלמידים המעוניינים במועד מיוחד יעבירו בקשה אל מזכירות החוג על גבי טופס בקשה למועד מיוחד. את הבקשה ניתן להגיש לאחר מועד ב' ולא יאוחר מתום שבועיים מקבלת הציונים בצרוף מסמכים נלווים. תלמיד שלא ניגש למועד מיוחד שאושר לו, עושה זאת על אחריותו, ואין מחויבות לאשר לו מועד אחר.
תלמיד שלא ניגש לאחד משני מועדי הבחינה רשאי להגיש בקשה למועד מיוחד במקרים הבאים:

 • חפיפה בבחינות קורסי חובה (בתכנית הלימודים של אותה שנה ) – בחינות במועד א' או ב' המתקיימות באותה השעה או בפרק זמן של 24 שעות לכל היותר, ובכפוף לכך שהתלמיד ניגש לאחת משתי הבחינות במועד א'.
 • בעת הרכבת מערכת שעות אין להירשם לקורס בחירה שאחד ממועדי הבחינה בו חופף לבחינה בקורס חובה או בקורס בחירה אחר. במקרה כזה תלמיד אינו זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד.
 • בעת הרכבת מערכת שעות אין להירשם לקורס בחירה שאחד ממועדי הבחינה בו חופף לבחינה בקורס חובה או בקורס בחירה אחר. במקרה כזה תלמיד אינו זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד.
 • תלמיד שהיה בשירות מילואים (פירוט בהמשך).
 • לידה / שמירת היריון. 
 • 3 ימי מחלה לפחות. התלמיד יציג אישור מחלה שהונפק במהלך ימי המחלה. 

נסיבות אחרות בהם מבוקש מועד מיוחד נשקלות בהתאם למקרה. 

להלן מספר הבהרות למועד מיוחד בגין מחלה: 

 • יינתן אישור למועד מיוחד/נוסף למי שיציגו אישור מחלה שהונפק במהלך ימי המחלה באחד משני המועדים שנקבעו מראש, ובלבד שניגשו באחד מהם לבחינה, בהתאם לכללים ולזמנים להגשת אישור מחלה כפי שנהוג עד כה. 
 • המועד המיוחד יכול להתקיים בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת.
 • מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה מוגבל לפעמיים בסמסטר, בכל תקופת בחינות של התלמיד (בכל חוגי הלימוד של התלמיד גם יחד, כלומר בתוכניות דו-חוגיות – סה"כ פעמיים ולא ארבע פעמים).
 • אישור העדרות ממועד מיוחד שנקבע בגין מחלה יתקבל רק על סמך אשפוז, מילואים או לידה. לא יתקבל כל אישור אחר.
 • תלמיד שלא ניגש למועד מיוחד עושה זאת על אחריותו ואין מחויבות לאשר לו מועד אחר. 
 • כל החלטה נשלחת לדוא"ל האוניברסיטאי של התלמיד/ה ונרשמת ב"מידע אישי לתלמיד". על התלמיד/ה לאשר את הגעתו/ה לבחינה.

 

בחינות בית

 

ככלל, התקנון החל על בחינות רגילות בכיתה חל גם על בחינות בית.

בחינת בית תינתן על פי שיקולו של המורה לכל תלמידי הקורס. בחינה כזו תהיה שונה במתכונתה מבחינת כיתה, ובדרך כלל תידרש בה הפגנת יכולת ניתוח ואינטגרציה יותר מבקיאות בחומר הלימוד.

בחינות הבית יועברו לתלמידים דרך המודל (MOODLE) או דרך הדואר האלקטרוני (במייל). את בחינות הבית יש להחזיר מודפסות, בתוך פרק הזמן שהוקצב לכך, בהתאם להנחיות המורה, כפי שמופיעות בשאלון הבחינה.  בחינת בית של תלמיד שלא תוחזר במועד תפסל.

מועדי בחינות הבית מופיעים בלוח הבחינות.

 

 

עיון במחברת הבחינה

תלמיד רשאי לעיין במחברת הבחינה שלו בתנאים שייקבעו על ידי החוג, בתוך 5 ימים מיום פרסום הציון.
הפקולטה מקיימת שירות סריקת בחינות. תלמידים, המעוניינים להשתמש בשירות זה, יפנו לאתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד". בנוסף, קיימת אפשרות לתלמידים המעוניינים לשפר ציון חיובי, להירשם לבחינות במועד ב', באמצעות אתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד".

מספר הכישלונות המותרים לתלמידים במהלך לימודיהם

ועדת ההוראה של כל חוג רשאית להגביל את מספר הכישלונות המותרים לתלמידים במהלך לימודיהם לתואר הראשון. ככלל, לא ניתן לצבור מעל 5 כישלונות בכל אחד מן החוגים. לימודיהם של תלמידים שמספר כישלונותיהם יעלה על המכסה המותרת יופסקו מיד.

את תקנון הבחינות ותנאי המעבר משנה לשנה ניתן למצוא בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה.

ציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי :
https://www.ims.tau.ac.il/tal

 

עבודה בסיום קורס

בסיומם של קורסים מסוימים יידרשו התלמידים להגיש עבודה במקום בחינה, על פי שיקול הדעת של המורה. הדבר יצוין מראש בלוח הבחינות שיתפרסם בידיעון.

למעט במקרים חריגים שיאושרו באופן אישי, לא תתאפשר לתלמידים הלומדים באותו קורס בחירה בין בחינה לבין הגשת עבודה בכתב. הישגיהם של כל התלמידים באותו קורס באותה שנת לימודים יוערכו באותו אופן (עבודה בכתב או בחינה).

לא ניתן לשפר ציון בעבודה, באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.
תלמיד רשאי להירשם לקורס אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.

אשר לעבודות סמינריוניות, ראו להלן.

 

ציונים
 1. פרסום ציונים
  ציוני הבחינות מתפרסמים באינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד". על התלמיד מוטלת האחריות לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם. 
 2. שיפור ציון
  תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת המועדים העומדים לרשותו והציון האחרון הוא הציון הסופי. רישום למועד ב' לשם שיפור ציון נעשה דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד". 
  לא ניתן לשפר ציון בחינה ע"י הגשת עבודה.
  לא ניתן לשפר ציון לאחר אישור זכאות לתואר. 
  הציון האחרון הוא הקובע. אם לא נבחן התלמיד באף אחד מהמועדים העומדים לזכותו ידווח ציון 250 (לא השלים חובות) הקורס כציון סופי. 
 3. סריקת מחברת בחינה
  ניתן לעיין בסריקה של מחברת הבחינה באמצעות אתר האינטרנט "מידע אישי לתלמיד". על מנת שאיכות הסריקה תהיה טובה יש לכתוב את הבחינה בעט שחור או כחול. כמו כן אין לכתוב בשוליים המסומנים של מחברת הבחינה. 

   
 4. ערעורים
 • תלמיד זכאי לערער על ציון בחינה/עבודה בתוך 5 ימים מתאריך פרסום הציון או הסריקה (המאוחד שביניהם) בכפוף לדרישות החוג.
 • ערעור על ציון של בחינה שנסרקה יוגש דרך "מידע אישי לתלמיד"ערעור על בחינה שלא נסרקה, יש להגיש טופס ערעור דרך מזכירות החוג/תוכנית.
 • תשובה מפורטת לערעור תימסר לא יאוחר מ-5 ימים מיום הגשתו.
 • ניתן לערער רק על הציון הסופי שפורסם באופן רשמי על ידי מזכירות החוג.הציון שייקבע לאחר הדיון בערעור הוא הציון הסופי 
 • מספר הכישלונות המותרים לתלמידים במהלך לימודיהם
  ועדת ההוראה של כל חוג רשאית להגביל את מספר הכישלונות המותרים לתלמידים במהלך לימודיהם לתואר הראשון. ככלל, לא ניתן לצבור מעל 5 כישלונות בכל אחד מן החוגים.
  לימודיהם של תלמידים שמספר כישלונותיהם יעלה על המכסה המותרת יופסקו מיד.
  ​את תקנון הבחינות ותנאי המעבר משנה לשנה ניתן למצוא בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה. ציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי.
 
התאמות לסטודנטים אשר שבו משירות מילואים

פירוט מלא על הזכאים והזכויות ניתן למצוא באתר המועצה להשכלה גבוהה, תחת הכותרת:

תיקון חוק מתשס"ט – התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים וכללים המועצה להשכלה גבוהה מתשע"ב-2012.   

כללי זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), התשע"ב – 2012.

 

הגשת בקשות להתאמות

סטודנט המבקש לקבל התאמות יגיש בקשה לרכז המילואים, ס' ראש מנהל לענייני תלמידים והוראה, ככל שניתן לפני היציאה לשירות מילואים.

רישום לקורסים

סטודנט אשר יימצא בשירות מילואים בתקופת הרישום לקורסים, יפנה מראש למזכירות היחידה לתיאום סדרי ההרשמה, כדי שלא ייפגעו זכויותיו.

דרישות קדם לקורסים

סטודנט שנבצר ממנו, עקב שירות מילואים, להשלים חובותיו בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, יורשה להשתתף בקורס המתקדם על תנאי (השתתפות בקורס ועמידה בבחינה), עד להשלמת חובותיו בקורס שהיווה תנאי קדם.

עבודות ותרגילים

סטודנט הנקרא לשירות מילואים רשאי להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר שבו שירת, באיחור של עד 8 שבועות מהמועד האחרון שנקבע להגשת התרגילים והעבודות. אם המועד המאוחר חל בסמסטר הראשון של שנת הלימודים העוקבת, ועבודות אלה היו העבודות הנותרות לסיום התואר, לא יחויב בגינן בדמי גרירה ובתשלומים נלווים. דחייה במועד הגשת עבודות מאריכה בהתאם את הזכאות לשימוש בשירותי הספריות.    

השלמת חומר ומטלות בקורס 

השלמת מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית וכד' תיעשה בתיאום עם מורה הקורס בפרק הזמן שייקבע על ידו ובהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הללו. אם לדעת מורה הקורס לא ניתן להשלים את הדרישות במהלך הסמסטר שבו התקיים הקורס, יהיה על התלמיד לשוב ולהירשם לקורס זה בסמסטר הקרוב.תכל חומר שחולק בקורס בתקופת שירות המילואים שלו, יינתן לסטודנט ע"י מורה הקורס/המתרגל  /האסיסטנט  

חזרה על קורס

סטודנט הזכאי להתאמות הנקרא לשירות מילואים, והחליט שלא להקפיא את לימודיו, אך אינו יכול להשתתף באופן פעיל בכל הקורסים, זכאי לחזור עליהם ללא תשלום בתנאי שטרם נבחן, ובלבד שקורסים כאלה יתקיימו גם בהמשך לימודיו - אותו קורס או קורס מקביל (באישור אקדמי). סטודנט זה יהיה פטור משכר לימוד בגין החזרה על קורסים אלה (לרבות לימודים בעונת הקיץ). אם ישתתף בעונת לימודי קיץ בקורס אחר, יחויב בעבורו בתשלום שכר לימוד רגיל ולא בתעריף לימודי קיץ.

שירות מילואים המזכה בהסדר מיוחד לבחינות

 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים ביום הבחינה, זכאי להיבחן במועד נוסף מיוחד בעבור כל מועד שהפסיד.
 • סטודנט שנקרא לשירות מילואים של 3 ימים ומטה אם באחד הימים מתקיימת בחינה.
 • סטודנט אשר היה בשירות מילואים פעיל ורצוף במשך ארבעה עד שישה ימים והמבחן נערך בטווח ה-48 שעות מיום חזרתו מהמילואים.
 • סטודנט אשר היה בשירות מילואים רצוף של 7 ימים או יותר אך לא יותר מ- 20 יום, ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום השחרור.
 • סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 21 ימים (במצטבר או ברצף) ומעלה, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר או בסמוך לו.
 • סטודנט אשר בשל שירות מילואים פעיל הגיש ערעור באיחור ועקב כך לא ניתן לו ציון עד לאחר המועד שבו התקיים מועד ב', אליו לא ניגש, יהיה זכאי למועד מיוחד אם ממילא מתקיים מועד כזה, או במועד הבחירות העוקב.

הגשת ערעור

תלמיד אשר עקב שירות מילואים פעיל לא יכול היה להגיש ערעור בשום אמצעי (דואר אלקטרוני, פקס, וכו') תוארך התקופה בה יהיה רשאי להגיש ערעור החל מסיום השירות ובהתאם למספר הימים בהם שירת במילואים

הארכת לימודים

סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב- 2 סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

בכל פקולטה יפעל רכז לנושא סטודנטים המשרתים במילואים. ע' המשנה המנהלי לענייני תלמידים והוראה פועלת כרכז המשרתים במילואים.

סטודנט זכאי לקבל כרטיסי צילום (10 כרטיסים לכל שעה) בנוסף, יהיה זכאי, במידת הצורך לצילומים (עד 50) מתוך ספרי הלימוד השמורים. הכרטיסים יימסרו בדקנאט הסטודנטים.

התאמות לסטודנטיות הרות ויולדות

פרק א': הגדרות

 • "סטודנט" – כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט (התשס"ז – 2007).
 • "סטודנטית זכאית"– סטודנטית שילדה או נמצאת בשמירת היריון, או בטיפולי פוריות, או סטודנטית או סטודנט שאימצו ילד בתקופה זו או נמצאים בתהליך קבלת ילד למשמורת.
 • "תקופה המקנה זכויות" – היעדרות בשל אחת הסיבות המפורטות לתקופה של 21 יום לפחות במהלך הסמסטר.
 • "אישור נדרש לשמירת היריון", "אישור נדרש לטיפולי פוריות" – אישור רפואי ממומחה לרפואת נשים לתקופה של 21 יום לפחות.
 • "אירוע מזכה" – היריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד/ה למשמורת

 

פרק ב': רכזי התאמות

 • בכל פקולטה ימונה גורם אחראי אחד שיטפל בפניות וידאג לביצוע ההתאמות, ובמידת הצורך יטפל גם בתלונות שיתעוררו בנושא ביצוע ההתאמות. רכזי ההתאמות בכל פקולטה הם  ע' המשנה המנהלי לדקאן לענייני תלמידים והוראה, אשר יקפידו על שמירת חיסיון רפואי.
 • כל פקולטה תפרסם את שם רכז ההתאמות ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה.
 • קביעת ההתאמות תיעשה על פי הוראות האוניברסיטה, באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס.
 • רכזי ההתאמות יעקבו אחר ביצוע ההתאמות ויטפלו בתלונות ככל שתהיינה.
 • בעיות שלא תבואנה על פתרונן בפקולטות תועברנה לטיפול המזכירות האקדמית.

                         

פרק ג': הקלות בכללים והתאמות

 • סטודנטית המבקשת לקבל התאמות תגיש בקשה להתאמות לרכז ההתאמות בפקולטה בה היא לומדת. סטודנטית הלומדת בשתי פקולטות שונות תגיש בקשה בשתי הפקולטות.

 

פרק ד': התאמות

 • סטודנטית רשאית להיעדר בשל אירוע מזכה עד 6 שבועות או 30% מכלל השיעורים, האפשרות הגבוהה מביניהם, בקורס בהתייחס, בין היתר, למהות הקורס ואופיו, וזאת באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס.
   
 • במקרה שבו הסטודנטית זכאית להיעדר גם מסיבה אחרת - ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי האוניברסיטה, ובלבד שלא יעלה על 30% מכלל השיעורים, וזאת באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס. האוניברסיטה תאפשר לסטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחנה. בקשה לדחיית הקורס כאמור לעיל תוגש לאישור רכז ההתאמות בפקולטה.
   
 • הקפאת לימודים: "סטודנטית זכאית" רשאית להודיע על הקפאת לימודים  (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות הראשון בקורסים שאליהם נרשמה. סטודנטית המקפיאה לימודים בשל אירוע מזכה רשאית לבחור באחת משתי האפשרויות: לחזור על הקורסים ללא תשלום נוסף לאחר שתחדש לימודיה,  או לקבל החזר על כל התשלומים ששילמה בעבור הסמסטר. במקרה זה כל הקורסים שאליהם הייתה רשומה באותו סמסטר, יבוטלו.
  הודעה על הקפאת הלימודים יש להגיש בכתב לרכז ההתאמות בפקולטה ולמזכירות תלמידים כללית באגף רישום ומינהל תלמידים.
   
 • מטלות: 
  "סטודנטית זכאית" רשאית להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר
  שבו ילדה - בפרק זמן זהה לפרק הזמן שניתן לכלל הסטודנטים להגשת העבודה, אך לא יותר מ-7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות,
  אם המועד המאוחר חל בסמסטר הראשון של שנת הלימודים העוקבת, ועבודות אלה הן העבודות הנותרות לסיום התואר, לא תחויב הסטודנטית בגינן בדמי גרירה ובתשלומים נלווים.
   
 • מעבדות:
  מורה קורס ואחראי מעבדה יידעו את המשתתפים בלימודי מעבדה על החומרים הנמצאים בה בשימוש והעלולים להוות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות. המורה האחראי יאפשר לסטודנטיות כאמור לדחות את השתתפותן במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מן הסוג האמור, למועד מאוחר יותר או לסמסטר העוקב, וזאת על פי סיכום עם המורה האחראי ובאישור ועדת ההוראה. על סטודנטית בהיריון, בטיפולי פוריות, או סטודנטית מניקה ליידע את אחראי הקורס על מצבה, לצורך בדיקת תקינות השתתפותה בשיעור המעבדה.
  מידע על סיכונים בהיריון ניתן למצוא באתר משרד הבריאות: http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/Pages/Tartolo...
   
 • השלמת לימודים:
  השלמת השתתפות בקורסים/ במעבדות/ בסדנאות/ בעבודה מעשית/ בסמינריונים, וכד' שבהם הופסקה ההשתתפות בשל אירוע מזכה, תיעשה בתיאום עם מורה הקורס בפרק הזמן שייקבע על ידו, בהתאם למהות הקורס ולאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הללו. אם לדעת המורה לא ניתן להשלים את הדרישות במהלך הסמסטר שבו התקיים הקורס, יהיה על הסטודנטית להשתתף שוב בקורס בסמסטר הקרוב ביותר שבו יתקיים. הכללים בגין חזרה על קורסים אלה מפורטים בסעיפים העדרוות והקפאת לימודים. 
   
 • בחינות:
  סטודנטית שבעקבות "אירוע מזכה" לא יכלה להיבחן במועדים הרגילים (במועד א' ובמועד ב'), זכאית למועד בחינה מיוחד בקורסים שנלמדו בסמסטר שבו ילדה. מובהר בזאת כי הסטודנטית זכאית למועד מיוחד אחד בלבד, במסגרת המועדים המקובלים. אם סיימה הסטודנטית את חובות השמיעה, והמועד המיוחד נקבע לשנה העוקבת, שבה היא אינה חייבת בהשתתפות בקורסים, לא תחויב הסטודנטית בדמי גרירה ובתשלומים נלווים בעבור המועד המיוחד.
  סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך כל הבחינה.
  סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ- 25% ממשך הבחינה, ובלבד שתוספת הזמן הכוללת לא תעלה על 30% ממשך הבחינה (הזכאות לתוספת זמן בבחינה איננה מצטברת, ואין כפל תוספת זמן למי שזכאית לכך בשל סיבות אחרות).
   
 •  דרישות קדם לקורסים:
  "סטודנטית זכאית" שנבצר ממנה להשלים חובותיה בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, תורשה להשתתף בקורס המתקדם על תנאי (השתתפות בקורס ועמידה בבחינה) עד להשלמת חובותיה בקורס שהיווה תנאי קדם. בקורסי קדם במקצועות טיפוליים נדרשת בדיקה מקדימה.
   
 • תקופה תקנית ללימודים:
  "סטודנטית זכאית" רשאית להאריך את משך לימודיה עד 2 סמסטרים, מבלי שתחויב בתשלום דמי גרירה בגין הארכת הלימודים מעבר לזמן התקן, וזאת בכפוף לבדיקת מצב לימודיה ויתרת חובותיה לתואר על ידי ועדת ההוראה היחידתית.
  "סטודנטית זכאית" הלומדת לתואר שני וטרם שילמה עד הלידה או האימוץ 200% שכר לימוד, ובמהלך הסמסטר המוארך, כאמור בסעיף 4.10.1 לעיל, תשתתף בקורסים בודדים, תחויב בשכר לימוד רק בגין הקורסים שבהם השתתפה (כולל תשלומים נלווים), ולא במינימום 50% שכר לימוד כמתחייב מתקנות שכר לימוד.
   
 • לקראת מועד רישום לקורסים:
  סטודנטית העתידה ללדת בימים שבהם מתקיים הרישום לקורסים (בידינג), תפנה מראש למזכירות חוג הלימודים לתיאום סדרי ההרשמה, כדי שלא ייפגעו זכויותיה.
   
 • מלגה למחקר:
  לא תופסק מלגה ל"סטודנטית זכאית" הלומדת לתואר מתקדם המקבלת מלגת לימודים. הסטודנטית תמשיך לקבל את המלגה בתקופה המזכה. באוניברסיטת תל-אביב התקופה המזכה בהמשך תשלום המלגה היא עד 14 שבועות.
  אם לקראת סיומה של עבודת המחקר והגשתה יהיה צורך בהארכת המלגה לתקופה קצרה נוספת, ישקול הרקטור את הבקשה בכפוף לקבלת המסמכים האלה:
  - מכתב מפורט מהמנחה המציין כי עבודת המחקר תוגש בתוך תקופה של עד שלושה חודשים.
  - מכתב מהוועדה היחידתית לתלמידי מחקר המאשר את מועד הגשת העבודה כפי שצוין ע"י המנחה.
  - מכתב בקשה מהתלמידה להארכת משך המלגה לשלושה חודשים נוספים ואחרונים.
   
 •  לימודים בסמסטר קיץ:
   "סטודנטית זכאית" שנעדרה מלימודים במשך שלושה שבועות לפחות במהלך השנה, ולשם השלמת לימודיה באותה שנה תשתתף בקורס/ים הניתנים בעונת לימודי קיץ, תשלם בעבור קורסים אלה שכר לימוד רגיל.

פרק ה': שונות

 • תשתיות: הוקמו מספר מתחמים המיועדים להנקה והחתלה. אין לראות בסעיף זה אישור האוניברסיטה להיכנס עם תינוקות לחדרי הכיתות במהלך קיום השיעורים.
 • חניה בקמפוס: סטודנטית, החל מהחודש השביעי להריונה ועד לחודש לאחר הלידה תהיה זכאית לקבל תווי חניה בדקנאט הסטודנטים.
 •  כרטיסי צילום: סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה זכאית לקבל מדקאנט הסטודנטים 10 כרטיסי צילום לכל שעת לימוד שהחסירה בגין האירוע המזכה.
 • פרסים ומענקי הצטיינות: פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות שאמת המידה להענקתם הוא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה בהפחתת תקופת ההיעדרות.

.פרק ו': בני זוג

 • בן זוג של סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, ושהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים במצטבר בתקופת הזכאות, ובלבד שהציג אישור מתאים לפני רכז ההתאמות ומזכירות החוג.
 • בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מלימודים ומבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד על פי הנהוג ביחידה שבה הוא לומד.

 

 

 

 

 

עבודת גמר במסלול המחקרי

במסגרת לימודי התואר השני במסלול המחקרי התלמידים מתוודעים לשיטות המחקר הנהוגות בתחום התמחותם. לפיכך, מבחינת תכניה והיקפה עבודת הגמר בלימודי התואר השני היא מחקר מקדים ואימון מכין לקראת עריכת מחקר משמעותי יותר ובעל משקל רב בתחום, ובפרט, עבודת דוקטורט. העבודה אמורה לשקף היכרות טובה של התלמידים עם התחום הנחקר, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, מיומנויות מתודולוגיות ומיומנויות כתיבה אקדמית. היבטים מעין אלה אמורים לבוא לידי ביטוי במסגרת פרויקט מחקר תחום היטב מבחינת תכניו וממוקד בשאלות ספציפיות.

 • הצעת המחקר

שלב מקדים לכל עבודת גמר הוא 'הצעת המחקר' (המכונה לפעמים 'הצעת התיזה') הדורשת את אישור המנחה, על פי דרישות החוגים והתוכניות השונים בפקולטה. על פי רוב היא כוללת מספר מוגבל של עמודים בהם מתוארים הנושא, מטרות המחקר ומבנה העבודה. על התלמיד להגיש את הצעת המחקר בכתב למזכירות החוג לאחר שיגבש את הנושא עם המנחה, עד תום הסמ' השלישי ללימודי המ"א. עם אישור הצעת התיזה תוכנס הערה לתלמיד בנדון.

בהתאם לנושא המחקר ועל פי הצורך ניתן לקבוע שני מנחים לכותב העבודה. על נושא המחקר ואופי העבודה להיות מוסכמים עליהם, ועל שניהם לאשר את הצעת המחקר.

 טופס אישור לכתיבת עבודת גמר - תואר שני

 

 

 • עבודת הגמר

מספר העמודים המקובל לעבודת הגמר הוא בין 80 ל-100עמודים, ובכללם עמוד שער, תקציר עברי, תקציר אנגלי, הערות שוליים, וביבליוגרפיה. 

מנחים לעבודת גמר לתואר שני רשאים להיות מורים מדרגת מרצה ומעלה, בכפוף להחלטות הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתואר השני. 

נושא עבודת הגמר ייקבע בשיתוף עם המנחה ועל פי נהלי החוג, התוכנית או בית הספר. על העבודה לשקף כושר ניתוח ומיזוג וכן יכולת התבטאות בהירה, מתוך שיח עם המנחה. עליה להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודה מדעית המושתתת על מקורות או על עבודת שדה, על ביקורת עניינית ועל שיטה דייקנית.

 

 • סדר פנימי

בדף השער של העבודה יצוינו פרטים אלה: אוניברסיטת תל-אביב, שם החוג, נושא העבודה, ציון העובדה שהחיבור הוכן כעבודת גמר לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה", שם התלמיד, שם מנחה העבודה (ראו להלן דוגמת שער לעבודת גמר), תאריך ההגשה (חודש ושנה).

תוכן העניינים יופיע בתחילת העבודה. רשימת המקורות (הביבליוגראפיה) תופיע בסוף העבודה. השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית. בדף הפנימי של השער הזה יופיע סיכום מקוצר (אבסטרקט) של עיקרי העבודה בשפה האנגלית.

עבודות המוגשות בשפה לועזית, בכפוף לאישור ועדת ההוראה הפקולטטית, תכלולנה שער אחורי בעברית ותמצית העבודה בשפה העברית, על פי הסדר המתואר לעיל.

 

 • הגשה

יש למסור את עבדות הגמר למזכירות החוג בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי (דיסק און קי), שיועבר לספרייה. על הסטודנט למלא את טופס העלאת עבודת גמר לתואר שני הפקדת עבודת גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי ולהביאו למזכירות החוג יחד עם עבודת הגמר. העותקים הקשיחים של העבודה יופצו כדלקמן: למנחה האישי של התלמיד (אם עבודת הגמר נכתבה בהנחיית שני מורים יגיש התלמיד עותק קשיח נוסף); לשופט של העבודה.

 

 • תהליך הבדיקה

עבודת הגמר תיבדק על ידי המנחה או המנחים של התלמיד וכן על ידי שופט אחד לפחות. הציון הסופי של עבודת הגמר הוא ממוצע של ציוני המנחה/ים (ציון אחד) וציון השופט. אין אפשרות להכניס תיקונים לעבודת הגמר לאחר הגשתה למזכירות החוג. על הציון להימסר על ידי המנחה/ים והשופט לא יאוחר מחודשיים מיום הגשת העבודה.

 

 • פרסום העבודה

עם קבלת התואר "מוסמך אוניברסיטה" רשאי התלמיד לפרסם את עבודתו בכל צורה הנראית לו. אם ברצונו לציין את שם המנחה ואת שם האוניברסיטה, עליו לקבל רשות לכך מן המנחה. במקרה זה יש לציין שהפרסום מבוסס על עבודת גמר או חלק מעבודת גמר שהונחתה באוניברסיטת תל-אביב, וכן יש לציין את שמו של המנחה.

 

דוגמת שער לעבודת הגמר:

אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

החוג ל:

  

הנושא:

  

חיבור זה הוגש כעבודת גמר לקראת התואר

"מוסמך אוניברסיטה" - M.A. באוניברסיטת ת"א

  

  

  

על ידי

 (שם המחבר/ת)

  

העבודה הוכנה בהדרכת:

 (שם המנחה/ים)

תאריך:

 (חודש ושנה)

Tel Aviv University

Lester and Sally Entin Faculty of the Humanities

Department of ____

:Title

MA thesis submitted by

(name of student)

Prepared under the guidance of

(name)

month / year

 

 

 

הליך סיום לימודים וזכאות לתואר והענקת תואר שני "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה"
 • תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר יידרש להגיש בקשה לסיום לימודים. את הבקשה יש להגיש לכול המאוחר שנה ממועד סיום המטלה האחרונה לתואר. הבקשה תוגש לאחר קבלת הציון האחרון בבחינה או בעבודה האחרונה ולאחר שהתלמיד בדק שכל הציונים הוזנו כהלכה שכן בהגשת בקשת הזכאות מצהיר התלמיד על נכונות רשומת הלימודים. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא יהיה אפשר לערער או לשפר ציון בקורס. 
 • בקשה לסיום לימודים יש להגיש באמצעות "מידע אישי לתלמיד" – "טופס טיולים-מסיימי לימודים" – "בקשה לסיום לימודים". 
 • הבקשה מועברת לבדיקה, לאישור ולטיפול של מזכירות היחידה, מזכירות תלמידים בפקולטה, מדור שכר לימוד וספריות האוניברסיטה. 
 • הזכאות לתואר תוזן לתלמיד שבקשתו לסיום לימודים אושרה. שלושה עותקים של אישור הזכאות ושלושה עותקים של גיליון הציונים הסופי יישלחו לכתובתו של התלמיד שבדק ועדכן בעת מילוי הבקשה לסיום הלימודים.   
 • באישור הזכאות לתואר מפורטים: 
  לתלמידי המסלול העיוני: שם החוג שסיים התלמיד, ציון הגמר, מועד הזכאות לתואר שייקבע על פי מועד הבחינה או הגשת העבודה האחרונה ופירוט סיום לימודים "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" לזכאים*. 
  לתלמידי המסלול המחקרי: שם החוג שסיים התלמיד, ציון הגמר, שם עבודת הגמר והציון שניתן בעבודה זו, מועד הזכאות לתואר שייקבע על פי מועד הבחינה או הגשת העבודה האחרונה ופירוט סיום לימודים "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" לזכאים*. התואר "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" יוענק לתלמידים שעמדו בקריטריון ההצטיינות הן בציון עבודת הגמר והן בציון הסופי, בכל אחד משני מרכיבים אלה בנפרד.

*התואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יוענק לתלמידים אשר סיימו את לימודיהם בציון סופי שבין 90  ל- 94.
  התואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יתרה יוענק לתלמידים אשר סיימו את לימודיהם בציון סופי 95 ומעלה. 

 • טקס הענקת תעודות (דיפלומות) יתקיים בחודש יוני. על התלמידים המעוניינים להשתתף בטקס להגיש את הבקשות  לסיום לימודים לא יאוחר מיום 14.03.2021.

 

הפסקת לימודים

תלמיד המודיע על הפסקת לימודים בחוגים חדל להיות תלמיד האוניברסיטה בתקופת הפסקת הלימודים ואינו רשאי ללמוד קורסים בשום יחידת לימוד.
תלמיד המודיע על הפסקת לימודים לאחר תחילת סמסטר יוודא במזכירויות המתאימות שהרשמתו לקורסים באותו סמסטר בוטלה.

ביטול קורסים לתלמיד שהודיע על הפסקת לימודים יבוצע רק עד תום השבוע השישי של הסמסטר.

תיקים של תלמידים המפסיקים לימודיהם נשמרים באוניברסיטה שבע שנים בלבד.

תלמיד רשאי להודיע על הפסקת לימודים בחוג/ים ולהירשם לחוג/ים אחר/ים בהתאם לתנאי הקבלה הנדרשים ממועמדים חדשים 

הנחיות כלליות - ראה במבוא הכלל אוניברסיטאי.

חידוש לימודים

תלמיד שלא נרשם לקורסים או הפסיק את לימודיו לפני שסיים 4 – 5 קורסים לפחות בהיקף של 8 – 10 ש"ס לפחות ולא ניגש לבחינות, לא יוכל לחדש את לימודיו בפקולטה. עליו להירשם כמועמד חדש ויחולו עליו כל כללי המיון והקבלה המקובלים בעת הרישום מחדש.

תלמיד שסיים 4 – 5 קורסים לפחות בהיקף של 8 – 10 ש"ס לפחות, עמד בהצלחה בבחינות והיה זכאי להמשיך בלימודיו בעת שהודיע על הפסקת לימודיו, וברצונו לחדש את לימודיו, יגיש למזכירות הפקולטה בקשה לחידוש לימודים. תלמיד כנ"ל חייב בתשלום דמי חידוש הלימודים, וכן נדרש להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתום הסמסטר הראשון ללימודיו.

חידוש לימודים לתואר ראשון ושני כפוף לנוהל התיישנות למודים המפורט בהמשך. תלמיד המחדש לימודים מחויב על פי מתכונת הלימודים הנוהגת בשנת הלימודים שבה חידש לימודים.

 

התיישנות לימודים

החוג רשאי להחיל התיישנות על חלק מהלימודים לאחר הפסקה של יותר משנתיים. לאחר הפסקת לימודים של חמש שנים תחול התיישנות על כל הלימודים במלואם.

תלמידים המבקשים לחדש את לימודיהם לאחר הפסקת לימודים שבין חמש לעשר שנים, חייבים לקבל את המלצת ראש החוג. החידוש טעון אישור של ועדת ההוראה הפקולטטית ושל סגן רקטור האוניברסיטה, וכפוף לנוהל האוניברסיטאי של התיישנות לימודים.

משמעת

הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים התנהלות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת המעמד של התלמיד.

עבירה משמעתית גוררת אחריה העמדה לדין משמעתי בהתאם לתקנוני המשמעת נוסף על הצעדים הננקטים על ידי מורי האוניברסיטה או עובדיה, בתוקף סמכותם. על התלמידים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה תחומי הפעילות השונים, באוניברסיטה ומחוצה לה. מעשה או מחדל ייחשבו עבירה משמעתית במקרים כגון:

 • אי ציות לתקנונים ולנהלים הנקבעים על ידי רשויות האוניברסיטה או אי מילוי הוראות עובדיה או מוריה
 • אי הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות בית, עבודות סמינריוניות, עבודות גמר, ואחרות, וכן אי הקפדה על כללי יושר והגינות בעת פנייה בכתב או בע"פ לרשויות האוניברסיטה
 • התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים ובחינות וכן במורים ובעובדים
 • התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים
 • גרימת נזק למתקנים, לציוד ולרכוש הקמפוס
 • התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים
 • גרימת נזק למתקנים, לציוד ולרכוש האוניברסיטה
 • הפרעה לפעילות המתקיימת בקמפוס.

העונשים שלהם צפויים תלמידים שהורשעו בעבירה משמעתית הם כבדים, לעתים עד כדי פסילת הישגים בלימודים ואף הרחקה מלימודים לתקופות ארוכות.

לתקנון משמעת סטודנטים>

 

סמינרים ועבודות סמינריוניות

בקורסי הפקולטה למדעי הרוח בקורסים המוגדרים כ"סמינרים", מטלת הסיום הינה עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

 

להלן הנחיות פקולטטיות הנוגעות להבחנה בין סוגי העבודות:

מכסת מילים:

 • עבודה סמינריונית: בין 7,000 ל-10,000מילה.
 • עבודות רפראט:  בין 3,500 ל-5,000 מילה.

אופי העבודות

עבודות סמינריוניות הן בגדר פיתוח של נושא למחקר בהמשך לדו-שיח בין התלמידים למרצים בסמינר. הנושא הנבחר צריך לקבל את אישור המרצה. יש לסכם ככל האפשר את מתווה העבודה (ראשי פרקים, למשל ) לפני כתיבת הטיוטה הראשונה ולקיים קשר עם המרצה בקורס באשר להתקדמות העבודה. עבודה סמינריונית היא בעלת משקל גבוה יותר בשקלול הכללי של הציון.
עבודות רפראט משקפות בד"כ התמודדות עם נושא מתוחם ומשקלן בציון הסופי קטן יותר.  

במהלך הקורס ייקבעו לכלל התלמידים נושאים אפשריים לכתיבת העבודה.

 

סמינרים: עבודות ומועד ההגשה

הרישום לסמינריונים מותנה בלימוד קורסים מתאימים בשנת הלימודים הקודמת ובתוצאות בחינות המעבר. במקרים יוצאים מן הכלל יורשו התלמידים להשתתף בסמינריון על סמך בדיקה שיערוך המורה האחראי לסמינריון ובאישורו. תלמיד המשתתף בסמינריון חייב להגיש עבודה סמינריונית לאחר שקיבל את אישור המורה לנושא העבודה.

להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"א:

 • סמסטר א': יום ב', 26 באפריל 2021, י"ד באייר תשפ"א
 • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 12 בספטמבר 2021, ו' בתשרי תשפ"ב
 • סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 28 בנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב

 

 • על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספ/ים.
 • התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית(
 • העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים ממועד המסירה הרשמי.
 • התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
 • תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.
 • לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.  
 • תלמיד רשאי להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.

להלן קישורית לקובץ הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות
https://acad-sec.tau.ac.il/academic-paper

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>