פרופ' נדין קופרטי-צור

סגל אקדמי בכיר בשפה וספרות צרפתית
שפה וספרות צרפתית סגל אקדמי בכיר
פרופ' נדין קופרטי-צור
טלפון פנימי: 03-6409786
טלפון נוסף: 03-6409786
פקס: 03-6475951
משרד: ביה"ס לשפות, 306

מידע כללי

אני עוסקת בתרבות הצרפתית הטרום מודרנית ובעיקר בקריאה היסטורית של ספרות הרנסנס (רבלה, מרגריט דה נאוואר, מונטיין ועוד). אני חוקרת את ספרי הזיכרונות ומהות עדותם על מלחמות הדת בצרפת, על צמיחת הרעיון המדיני ומודעות השירות הציבורי בעקבות החינוך ההומניסטי: מתעניינת בנשים עושות וכותבות היסטוריה במאה ה-16 בצרפת.  

I’m dealing with Early Modern French Culture and especially interested in in historical and cultural reading of the French Literature of the Renaissance (Rabelais, Marguerite de Navarre, Montaigne and others). I’ve studied Memoirs and their contribution as testimonies on the Religious Wars in France, and as the expression of the idea of state together with the civil servants’ethics. One of my field of interest is also women historical writing

 

STUDENTS SUPERVISED

 

Post-Doctoral Students

 

Dr. Mathilde Bernard, Paris III, with a fellowship from the High Education Committee of Israel and the Israeli Science Foundation.

Book published, L’expression des émotions dans les témoignages de la Saint Barthélemy, Paris, Herman, 2010.  

2017 : Mathilde Bernard got her tenure at Paris X, Nanterre, department of French Literature.

 

Doctoral Students

 

Viviane Drai, Analyse du discours sur la sexualité dans les Confessions de Rousseau dans son rapport à l'autobiographie et comme précurseur de la théorie freudienne.

Book published : La Sexualité dans les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. De Rousseau à Freud, Edilivre, Paris, 2013.

Avraham Shouraki, Les relations entre Napoléon  et l'empire turc

M.A Students

 

Maya Beyler (now PhD student at Berkeley University), MA thesis title : Le suicide dans l'Heptameron de Marguerite de Navarre, entre humanisme et évangélisme. Graduated in 2006 (98/100).

 

Cécile Sharon : Dissidence et Ambiguité dans le personnage de Guenièvre dans deux versions du chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes, XIIe siècle. Graduated in 2006 (98/100.)

 

Dvora Eliane Kroitoro : Ethos, genre et identité auctoriale dans le roman d'Hélisenne de Crenne, graduated in 2007. (90/100).

 

Helena Skorovsky : Les contes amoureux de Jeanne Flore, graduated in 2009, (100/100). PhD student at Michigan University on grant (accepted at Princeton as well)

                                                                                                                     

Elie Aboucassis : L’hébreu chez Rabelais, graduated in 2010 (80/100).

 

Fabienne Diamant : Molière féministe, graduated in 2010

 

Elena Bejeransky : Métaphores et Allégories chez Christine de Pisan. Graduated in 2011

 

Laura Kornblum : Enjeux et fonctions du discours médical chez Rabelais, graduated in 2014

 

Judith Gottfarb, Le viol dans l’Heptameron de Marguerite de Navarre, graduated in 2014

 

Ruth Riftin, La stratégie des témoignages autour de la Saint Barthélemy,

Graduated in 2014, 90/100, accepted for a PhD at Boston University and the University of Virginia, USA, currently studying at Indiana University.

 

Adar Richter, final exam, Clothes, law and culture during the Reformation, dept of general History, 18.03.2016

 

Erez Lila, Expressions de la virilité dans la littérature de la Renaissance, 97/100. June 2017

 

Carmel Verjolas, Les femmes protestantes à la Renaissance, graduated February 2017.

Rebecca Grossman, Comparaison du discours féministe entre le Decameron de Boccace et l'Heptameron de Marguerite de Navarre, submitted June 2022. 

Ramy Medan, Commentaires sur deux textes d'épidémies (Londres et Marseille)

Yael Ellenbogen, Le Journal de Hélène Berr, écriture et témoignage de la Shoa en France 

Yael Katz, Rapport du texte à l'image dans le discours érotique du XVIIIe siècle. 

קורות חיים


Born in Paris, move to Israel after high school, married, two children, Oren Mandel and Alona Mandel- Katzir

BA in French and general History at Tel Aviv University,

MA  ( summa laude) in French at Tel Aviv University, supervisor: Ruth Amossy,

 PhD at Paris X-Nanterre, supervisor: Jean Céard

Teaches at Tel Aviv University, French department from 1986 until now.

Main fields: Culture and Literature of Early Modern France (XVe-XVIIe)

Main publications : Se dire à la Renaissance, Paris, Vrin 1997.

Ecriture de soi et argumentation, Caen, PUC, 2000

Les Mémoires de Madame de Mornay, Introduction, edition and notes, Nadine Kuperty-Tsur, Paris, Champion, 2010.

La critique au tournant du siècle, Mélanges Ruth Amossy, Nadine Kuperty-Tsur ed., Peeter, Belgium, 2012.

L'expression de a dissidence dans les genres d'Ancien Régime, Dossiers du GRIHL, CNRS et Ecole des Hautes études en Sciences sociales, [2013 on line], 2019. 

La construction de la personne dans l'évènement historique (XVIe-XVIIIe), Nadine Kuperty-Tsur, Jérémie Foa et Jean-Raymond Fanlo, eds., Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2019.


קובץ מצורף

תחומי מחקר

French Culture and Literature of the Renaissance and Early Modern,historiography of the Religious Wars, the writing of the Self (Memoirs and autobiography), Women writing and gender .

תרבות וספרות צרפתית ברנסנס ובתקופה הטרום מודרנית, מלחמות הדת, כתיבה בגוף ראשון (אוטוביוגרפיה וממואר), כתיבה נשית וסוגיות מגדר

פרסומים

  A. BOOKS

1. Nadine Kuperty-Tsur, Se dire à la Renaissance, Paris, Vrin, collection « De Pétrarque à Descartes », 1997.  

2. Ecriture(s) de soi et Argumentation, Introduction and edition by Nadine Kuperty-Tsur, Presses Universitaires de Caen, Caen, 2000.

3. Les Mémoires de Madame de Mornay, ed., introduction & notes Nadine Kuperty-Tsur, Paris, Champion, 2010.

4. La Critique au tournant du siècle, Mélanges offerts à Ruth Amossy, Nadine Kuperty-Tsur, dir., Peeters, Louvain, Belgium, 2012.

5. L'expression de la dissidence dans les genres d'Ancien Régime, Dossiers du GRIHL, CNRS et Ecole des Hautes études en Sciences sociales, [2013 on line]  http://dossiersgrihl.revues.org/5549, reedition hard cover, Paris, CNRS & EHESS,  2019. 

6. La construction de la personne dans l'évènement historique (XVIe-XVIIIe), Nadine Kuperty-Tsur, Jérémie Foa et Jean-Raymond Fanlo, eds., Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2019.

Articles (for the full list please see : http://humanities.tau.ac.il/segel/kuperty/)

1. Nadine Kuperty (Mandel), « The Illusion of Subjectivity » in Poetics Today, Vol.7:3 1986, p.527-545.                                                                            2. Nadine Kuperty (Mandel), « Une Vie inédite de Gabrielle d'Estrées » in Bibliothèque d'Humanisme et de Renaissance, Tome LIII, 1991, n°.1, p.81-90. 

3. Nadine Kuperty-Tsur, « Faire du neuf avec du vieux » in Regards, n°2, J.- C. Margolin ed., eds du Cygne, Amboise, 1995, p.31-40.                                                  

4. Nadine Kuperty-Tsur, « Réalité et rhétorique des interlocuteurs dans les Mémoires du XVIe siècle », in Elseneur, n°14, Presses de l'Université de Caen, Caen, 1998, p. 41- 61.

5. Nadine Kuperty-Tsur, « Les traductions hébraïques des poésies d’Agrippa d’Aubigné : un parcours triangulaire » in Albineana, n°12, 2000, p.11-33.                                    

6. Nadine Kuperty-Tsur, « Aspects de la rhétorique d’Agrippa d’Aubigné dans Sa Vie à Ses Enfants », in Albineana, n°13, 2001, Gilbert Schrenck & Eliane Kotler (éds.), p.105-118.

7. Nadine Kuperty-Tsur, « Le Moi, sujet de l’histoire» in Nouvelle Revue du XVIe siècle, n°19/1, 2001, p.63-81.

8. Nadine Kuperty-Tsur : « Rhétorique des témoignages protestants autour de la saint Barthélemy » in Se raconter, témoigner, Elseneur n°17, Brigitte Diaz et Laure Himy (dirs.), septembre, 2001, p. 159-178.

9. Nadine Kuperty-Tsur : « L'idée d'opposition dans les Mémoires de Charlotte Duplessis-Mornay" in L'idée d'opposition dans les Mémoires d'Ancien régime, Marie-Paule de Weerdt-Pilorge éd., Cahiers d'Histoire Culturelle, n°16, Presses Universitaires François Rabelais, Tours, mai 2004, p.27-36.

10. Nadine Kuperty-Tsur, «Profils et fonctions du récit de guerre dans les Commentaires de Monluc » in Cahiers d'Histoire Culturelle, La lettre et le récit de guerre dans les Mémoires d'Ancien Régime, Jean Garapon éd., Presses de l'Université de Tours, 2005, p.43-60.

11. Nadine Kuperty-Tsur, «Le portrait de Philippe Duplessis-Mornay dans les Mémoires de son épouse » In Servir Dieu le Roi et l'Etat, Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), Albineana 18, Hugues Daussy et Véronique Ferrer, éds, Genève, 2006, p. 565-586.   

12. Nadine Kuperty-Tsur, "The Saint Bartholomew's Day Massacre and Baroque Tendencies in France: the Impact of Religious Turmoil on the Aesthetics of the French Renaissance" in Poetics Today, 28: 1.March 2007, p.117-142.

13. Nadine Kuperty-Tsur, « De L'Histoire Universelle à sa Vie à ses enfants, comment s'inscrire dans l'Histoire? », Albineana 19, 2007, p.175-194.  

14. Nadine Kuperty-Tsur, « La trahison des maîtres» in Seizième siècle, n°5, 2009, p.33-44.  

15. Nadine Kuperty-Tsur, « De la paternité biologique à la paternité littéraire dans l’essai VIII, II de Montaigne», ADARR, Jurgen Siess dir., 2010.

16.  Nadine Kuperty-Tsur, « Les traductions hébraïques des Essais de Montaigne », dir. J. P. Smith et P. Desan, in Montaigne Studies, 2011.

17. Nadine Kuperty-Tsur, « L’évolution du point de vue dans les Mémoires-Journaux de Pierre de L’Estoile » in Mémoires et Journaux sous l’Ancien Régime, collection dirigée par Jean-Jacques Tatin-Gourier, Marie-Paule de Weerdt-Pilorge, Le Manuscrit, Paris, février 2013, p. 15-42.

18. Nadine Kuperty-Tsur : «Les Mémoires de Commynes précurseurs et modèles du genre », in 1511-2011 Philippe de Commynes, Droit, écriture : deux pilier de la souveraineté, J. Blanchard, dir., Droz, Genève, 2012, p.267-284.

19. Nadine Kuperty-Tsur, « L’inscription de la parole royale dans les Mémoires de Charlotte Duplessis-Mornay » in La Parole dans les Mémoires d’Ancien Régime (XVIe-XIXe siècles), J. Garapon dir., « Connaître les mémoires d’Ancien Régime»,  éditions Cécile Defaut, Paris, décembre 2012, p.33-56.

20. Nadine Kuperty-Tsur et Mathilde Bernard, «Cerner la dissidence : conceptualisation d’une notion sans nom » in Expression de la dissidence à la Renaissance, Dossiers du Grihl, mars 2013. http://dossiersgrihl.revues.org/5550

21. Nadine Kuperty-Tsur, « Panurge entre sympathie et réprobation » in Expression de la dissidence à la Renaissance, Dossiers du Grihl ; http://dossiersgrihl.revues.org/5550, 2013.

22. Nadine KUPERTY-TSUR, « Sully dans les Mémoires de Charlotte Duplessis-Mornay » in Albinéana n°26, Niort, 2014, p. 43-64.

23. Nadine Kuperty-Tsur, «De la biologie à la politique : rhétorique maternelle et/ou conjugale dans les mémoires féminins de la Renaissance in Vérités de l’histoire et vérités du moi, Hommage à Jean Garapon, études réunies et présentées par Christian Zonza, Paris, Champion, 2017, p.253-264.

24. Nadine Kuperty-Tsur,  Le Journal de Louise de Savoie : nature et visées, in Louise de Savoie, Cédric Michon, Laure Fayard, Pascal Brioit, (dirs.) in « Renaissance », Presses universitaires François-Rabelais de Tours/Presses universitaires de Rennes, 2014, p.263-276.

25. Nadine Kuperty-Tsur, « Hardie et adente ». Pérennité de l’éthos de Jeanne d’Albret au miroir de son œuvre» in Dialogues intérieurs. Les écrits des mémorialistes dans leurs Mémoires, Myriam Tsimbidy et Frédéric Charbonneau, (dirs.), Paris, Classiques Garnier, 2015, p.19-38.

26. Nadine Kuperty-Tsur : « Genre, sexe et construction du savoir dans le chapitre XV de Pantagruel » in  Seminari di storia della lettura e della ricezione, tra Italia e Francia, nel Cinquecento, Gruppo di studio sul Cinquecento francese, Universita degli Studi di Padova, Anna Bettoni, 2014, p.29-50.

27. Nadine Kuperty-Tsur, « L’autorité de la compétence : Mémoires et émergence d’une pensée politique en France (XVIe–XVIIe siècles) » in Ecriture de soi et autorité, Université de Tours, Jean-Pierre Castellani, éd. «Perspectives littéraires », Presses Universitaires François Rabelais, Tours, 2016, p.13-30.

28. In collaboration with Myriam Eliav –Feldon : דיוקנה של היסטוריונית, זמנים 188.  » ריאיון עם פרופסור מרים ירדני

29. Nadine KUPERTY-TSUR ,  « La cristallisation du genre », Cahiers de l’Association Internationale des Etudes francophones, Paris, 2015, p.235-250.

30. Nadine KUPERTY-TSUR ,  « Charlotte Duplessis-Mornay, « La femme protestante », Revue d’Histoire du Protestantisme, n°1, janvier-février-mars 2016, Hubert Bost éd., p.55-76.

31. Nadine KUPERTY-TSUR ,  « Bruits et nouvelles dans les Mémoires-Journaux de Pierre de L’Estoile, in Parlements, Revue d’Histoire politique, Les Oiseaux de malheur. Annoncer les mauvaises nouvelles XVIe-XXe siècles, Michel Cassan dir., mars 2017, p.141-160.  

32.Nadine KUPERTY-TSUR, « Assertivité féminine contre abus d'autorité masculine : Charlotte Duplessis-Mornay contre le pasteur Bérault », Cornucopia, Le Verger, Bouquet XI, juin 2017.

33. Nadine Kuperty-Tsur, « De la défaite à la victoire : la rhétorique de Charlotte Duplessis-Mornay suite à l’affaire de Fontainebleau » in Callyope et Mnémosyne, Mélanges Gilbert Schrenck, Cécile Huchard, Jean-Yves Tréneaux (dirs.), Paris, Classiques Garnier, juillet 2017, p.336-353.  

34. נדין קופרטי-צור " התפתחות הרנסנס בצרפת" בתולדות הרעיונות : העת החדשה המוקדמת, יוסף מלי עורך, מוסד ביאליק, ירושלים, 2018, עמ' 190-222.  

 35 Nadine Kuperty-Tsur, « Réflexions autour de la commission Biton », Revue de culture protestante Foi et Vie,"( issue spéciale Israël, Janvier 2018, p. 39-55.  

36. Nadine Kuperty-Tsur, « Vérité poétique et témoignage historique » in Albineana 30, « L’acier de mes vers » Les Tragiques, (1996-2016), Jean-Raymond Fanlo & Marie-Madeleine Fragonard éds, Julien Goery, dir., Niort, 2018, .p.213-230.

37. Nadine Kuperty-Tsur, « Femmes et historiennes à la Renaissance en France », in Albineana 31, Paradoxesd’Historiens : les enjeux de l’écriture de l’Histoire en France (1560-1630), Mathilde Bernard éd., Julien Goeury, dir., 2019, p.175-190

 

REFEREED CHAPTERS IN BOOKS

35. Nadine Kuperty, « La stratégie des préfaces dans les Mémoires au XVIe siècle» in Le genre des Mémoires, essai de définition, M. Bertaud et F.X. Cuche éd., Paris, Klincksieck, 1995, p.13-25.                 

36. Nadine Kuperty, « L'écriture de la culpabilité dans les Mémoires de Philippe de Commynes » in La culpabilité dans la littérature française, Travaux de Littérature tome VIII, publications de l'A.D.I.R.E.L., E. Guitton éd., Paris, 1995, p. 43-56.

38. Nadine Kuperty-Tsur, « Justice historique et écriture mémorialiste » in Ecriture de soi et argumentation, N. Kuperty-Tsur éd., Caen, Presses Universitaires de Caen, 2000, p.47-64.

39. Nadine Kuperty-Tsur, « De la pensée à l’écriture dans les Essais de Montaigne » in Ecriture et exercice de la pensée, C. Dornier éd., Caen, Presses Universitaires de Caen, 2001, p.15-32.

40. Nadine Kuperty-Tsur, «Argumentation, facteurs sociaux et politiques à l’origine du genre des Mémoires à la Renaissance en France » in Genre et société, vol. II, Francine Wild, éd., Groupe « XVIe-XVIIe siècles en Europe » Université de Nancy 2, 2001, p.199-216.

41. Nadine Kuperty-Tsur, « Eloquence et effets de sincérité chez Louise Labé» in Eloquence et vérité intérieure, Carole Dornier and Jürgen Siess eds, Paris, Champion, 2002, p. 40-59.

42. Nadine Kuperty-Tsur, « La notion de serviteur de l’Etat entre éthos et pratique à la fin du XVIe siècle » in Cité des hommes, cité de Dieu, Travaux d’Humanisme et Renaissance, Jean Céard, Michel Magnien, M.-C. Gomez-Giraud, François Rouget, (dirs.), Droz, Genève, 2003, p. 63-74.

43. Nadine Kuperty-Tsur, «L'inoubliable et le non-dit dans certains Mémoires de la Renaissance." Jean Garapon (dir.), in L'expression de l'inoubliable dans les Mémoires d'Ancien Régime, collection "Connaître les mémoires d'Ancien Régime", Université de Nantes, 2005, p. 15-34.

44. Nadine Kuperty-Tsur, « La culture politique du Président du Parlement de Paris sous Henri IV » in Mémoires d'état et culture politique en France (XVIe et XVIIe siècles), collection « Connaître les mémoires d'Ancien Régime », éditions Cécile Defaut, Université de Nantes, 2007, p.35-56.

45. Nadine Kuperty-Tsur, «Des rabbins et des femmes : enjeu d'une argumentation paritaire et bouffonne chez Rabelais et Etienne Pasquier. » in Esculape et Dionysos, Mélanges in the honor of Prof. Jean CEARD, Jean Dupebe, Franco Giacone, Michel Simonin (dirs.), Genève, Droz, 2008.

46. Nadine Kuperty-Tsur, « L'idée de vieillesse dans les mémoires de la Renaissance » in La vieillesse à la Renaissance, Colette Winn ed, Paris, Champion, 2009.  

47. Nadine Kuperty-Tsur, « Les Mémoires de Commynes précurseurs et modèles du genre », in 1511-2011 Philippe de Commynes, Droit, écriture : deux piliers de la souveraineté, Joel Blanchard, dir., Droz, Genève, 2012, p.267-284.

CR: Marc Bizer, Renaissance Quaterly, vol.66, n°3 (Fall 2013), p.1107-1108.

CR: Daisy Delogu, Speculum, vol.88, n°2 (April 2013), p.492-494.

48. Nadine Kuperty-Tsur, « L’inscription de la parole royale dans les Mémoires de Charlotte Duplessis-Mornay » in La Parole dans les Mémoires d’Ancien Régime (XVIe-XIXe siècles), Jean Garapon dir., « Connaître les mémoires d’Ancien Régime », éditions Cécile Defaut, Paris, 2012, p.33-56. 

49. Nadine Kuperty-Tsur, « L’évolution du point de vue dans les Mémoires-Journaux de Pierre de L’Estoile » in « Mémoires et Journaux sous l’Ancien Régime », collection dirigée par Jean-Jacques Tatin-Gourier, Marie-Paule de Weerdt-Pilorge, Le Manuscrit, Paris, 2013, p. 15-42.

50. Nadine Kuperty-Tsur, « Le Journal de Louise de Savoie : nature et visées », in Louise de Savoie, Cédric Michon, Laure Fayard, Pascal Brioit, (dirs.), in « Renaissance », Presses universitaires François-Rabelais de Tours/Presses universitaires de Rennes, 2014, p.263-276.

51. Nadine Kuperty-Tsur, « Hardie et adente ». Pérennité de l’éthos de Jeanne d’Albret au miroir de son œuvre » In Dialogues intérieurs. Les écrits des mémorialistes dans leurs Mémoires, Myriam Tsimbidy et Frédéric Charbonneau, (dirs.), Paris, Classiques Garnier, 2015, p.19-38.

52.  Nadine Kuperty-Tsur, « L’autorité de la compétence : Mémoires et émergence d’une pensée politique en France (XVIe–XVIIe siècles) » in Ecriture de soi et autorité, Université de Tours, Jean-Pierre Castellani, éd. « Perspectives littéraires », Presses Universitaires François Rabelais, Tours, 2016, p.13-30.

 53. Nadine Kuperty-Tsur, « De la biologie à la politique : rhétorique maternelle et/ou conjugale dans les mémoires féminins de la Renaissance » in Vérités de l’histoire et vérité du moi, Hommage à Jean Garapon, études réunies et présentées par Christian Zonza, Paris, Champion, 2016, p. 397-412.

54. Nadine Kuperty-Tsur, « De la défaite à la victoire : la rhétorique de Charlotte Duplessis-Mornay suite à l’affaire de Fontainebleau » in Callyope et Mnémosyne, Mélanges Gilbert Schrenck, Cécile Huchard, Jean-Yves Tréneaux (dirs.), Paris, Classiques Garnier, 2017, p.336-353.

CHAPTERS IN  BOOKS

55. Postface to the Hebrew translation of Jean-Jacques Rousseau’s Confessions (Irit Akrabi, translator), Israel Carmel publishers, Jerusalem, 1999. [Hebrew]   

56. אחרית דבר לווידויים של ז'אן ז'אק רוסו, תרגום : עירית עקרבי,הוצאת כרמל, ירושליים, תש"ס, עמ' 604-610

57. Introduction to the Hebrew translation of François Rabelais’s 4 books (Ido Bassok, translator), Zmoura Bitan- Kineret- Dvir, Tel-Aviv, 2003.

58. מבוא ליצרתו של פרנסוא רבלה, פנטגרואל וגרגנטוא, תרגום: עידו בסוק, הוצאת כנרת-דביר-זמורה –ביתן, תשס"ג, עמ' מ-נא.

59. Introduction to the Hebrew translation of Marguerite de Navarre's Heptameron, (Ido Bassoq translator), Israel Carmel Publishers, Jerusalem, 2005, p.11-37.

מבוא להפתמרון של מרגריט דה נוואר, תרגום: עידו בסוק, הוצאת כרמל, ירושליים, תשס"ה, עמ'11-37  

60. Introduction to the Hebrew translation of Michel de Montaigne' Essais, (Aviva Barak translator), Israel, Schocken Publishers, Jerusalem, 2007, p.5-26.

מבוא למסות של מישל דה מונטיין, תרגום: אביבה ברק, הוצאת שוקן, תל-אביב, תשס"ו, עמ'5-26

61. Post face to the Hebrew translation of Vivan Denon, Point de Lendemain, trad. Reuven Mira, Nahar Sefarim, 2012.

אחרית דבר ויעוץ מדעי לתרגום של ללא מחר לויואן דנון, תרגם ראובן מירן, הוצאת נהר ספרים, 2012.

62. Nadine KUPERTY-TSUR, « De la défaite à la victoire : l’argumentation de Charlotte Duplessis-Mornay et la Conférence de Fontainebleau (mai 1600) » in Marie Barral-Baron, Marie-Clarté Lagrée et Mathieu Lemoine (dir.), Les Stratégies de l’échec. Enquêtes sur l’action politique à l’époque moderne, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, 2015, p.245-262.

PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC MEETINGS PUBLISHED IN PROCEEDINGS

63. Nadine Kuperty (Mandel), « La pratique de l'écriture personnelle en France au XVIe siècle, Montaigne un cas particulier ? » in Le lecteur, l'auteur et l'écrivain Montaigne 1492-1592-1992, I. Zinguer éd., Paris, Champion, 1993, p.225-236.

64. Nadine Kuperty, « Blaise de Monluc et A. d'Aubigné : deux cas extrêmes d'écriture dissidente » in Monluc, d’Aubigné, Deux épées, deux plumes. Actes du colloque « Monluc, d’Aubigné : les événements en Aquitaine après 1560 » organisé par la S.F.D.S et le Centre Matteo Bandello d'Agen, 1999.                                

65. Nadine Kuperty-Tsur, « Rhétorique parentale et religieuse : les voies de la transmission des valeurs de la réforme aux enfants. » in Les deux réformes chrétiennes : Propagation et diffusion, Myriam Yardeni et Ilana Zinguer eds, Brill, Leiden, 2004, p. 153-171.

66. Nadine Kuperty-Tsur, «Jeanne d’Albret ou la persuasion par la passion. » in Jeanne d'Albret et sa cour, Evelyne Berriot-Salvadore, Philippe Chareyre et Claudie Martin-Ulrich éds, Paris, Champion, 2004, p. 259-280.

67. Nadine Kuperty-Tsur, «Clôturer l'inachevé : enjeux et stratégies des clôtures dans les Mémoires de la Renaissance. » in Récits de vie, Récits de mort, Patricia Lojkine, Claudie Martin-Ulrich (dirs.), Paris, Champion, 2006, p.307-324.

68. Nadine Kuperty-Tsur, « Les mots du corps, figurations du corps et investissements rhétoriques à la seconde moitié du XVIe siècle. » in Le théâtre de l’anatomie, I. Zinguer et I. Martin, (dirs.), Peter Lang, 2006, p.159-175.

69. Nadine Kuperty-Tsur, « L’engagement féminin au miroir des mémorialistes et des historiens (xvie-début xviie) » in La Fronde des Mémoires, Marc Hersant & Eric Tourrette dirs., Paris, Garnier, 2019, p.185-202.

70. Nadine Kuperty-Tsur, « Marguerite de Valois ou l’héroïsme au féminin » in Héroïsme féminin et femmes illustres, Anne-Elisabeth Spica, Pascale Thouvenin, Gilbert Schrenck, « Masculin/Féminin dans l’Europe moderne, 22 », Paris, Garnier, Mai 2019, p.121-136.

71. Nadine Kuperty-Tsur, « Introduction » de La construction de la personne dans le fait historique, J-R. Fanlo, J. Foa, N. Kuperty-Tsur, dirs, « Le Temps de L'Histoire », PUP, 2019, p. 5-20.

72. Nadine Kuperty-Tsur, « Jeanne de Navarre et Marguerite de Valois » in La construction de la personne dans le fait historique, J-R. Fanlo, J. Foa, N. Kuperty-Tsur, dirs, « Le Temps de L'Histoire », PUP, 2019, p.151-166.

73. Nadine Kuperty-Tsur, « La Fabrication de la sorcière (Rabelais Tiers Livre », «. Mélanges Prof. Lawrence Kritzman, David de la Gardia, Todd Reeser,ed., Paris, Garnier, 2021. 

74. Nadine Kuperty-Tsur, « La représentation du pouvoir politique chez Jeanne d’Albret et Marguerite de Valois au miroir de leurs Mémoires », in Le politique et le féminin : la représentation des femmes de pouvoir dans les Mémoires d’Ancien Régime, « Correspondances et mémoires » (dirigée par Mireille Huchon, Alain Génetiot, Catriona Seth, Fabienne Bercegol, Didier Alexandre), Cyril Frances, ed. Garnier classiques, Paris. 2018.

75. Nadine Kuperty-Tsur, « Jeanne d’Albret : légitimation et savoir d’une femme de pouvoir. » in Femmes et savoir, Caroline Trottot, dir. on line, https://femmesavoir.hypotheses.org/1215,  2020.

76.Nadine Kuperty-Tsur « Malade du « corps, mais beaucoup plus malade de l’âme » : la maladie et sa rhétorique dans deux Mémoires féminins de la Renaissance », Christian Zonza dir., Paris, Garnier, p.253-264. (in print).

           EDITING

77. מרגריט דה נוואר, הפתמרון, תירגם מצרפתית : עידו בסוק, מבוא ועריכה מדעית נדין-קופרטי-צור, הוצאת כרמל, ירושליים, תשס"ה, 485 עמודים.

Marguerite de Navarre, L'Heptameron, traduction : Ido Bassoq, introduction et conseil scientifique Nadine Kuperty-Tsur, I. Carmel eds, Jerusalem, mai 2005, 485 pages.

   78. שודרלו דה לקלו, ללא מחר, תרגם ראובן מירן, יועצת מדעית ואחרית דבר נדין קופרטי-צור, הוצאת נהר ספרים, 2010.

Choderlos de Laclos, Point de Lendemain, traduction Reuven Miran Conseil scientifique et post-face Nadine Kuperty-Tsur, Nahar Sefarim, Israel, 2010.

ITEMS IN DICTIONNARY

79. Nadine Kuperty-Tsur : Notice on Charlotte Duplessis-Mornay in the Dictionnaire des femmes en Ancien Régime de la SIEFAR, on line, 2003. (In French and in English)

80. Nadine Kuperty-Tsur : «Notice sur Henri de Mesmes in Littérature et Droit, (ANR) Bruno Méniel dir., Paris, Classiques Garnier, 2016.

81. Nadine Kuperty-Tsur : «Notice sur Nicolas de Villeroy, in Littérature et Droit, (ANR), Bruno Méniel dir., Paris, Classiques Garnier, 2016.

קובץ מצורף

  

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>