ד"ר טל קוגמן

סגל אקדמי בכיר בהתכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער
עמית הוראה בדיקאנט הסטודנטים
התכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער סגל אקדמי בכיר
ד"ר טל קוגמן
משרד: גילמן, 482

מידע כללי

ד"ר טל קוגמן היא מורה בכירה בסגל הבכיר וראשת היחידה למחקר התרבות, בית הספר למדעי התרבות, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב. 

מחקר

במחקריי אני בוחנת דגמי חינוך וילדוּת מודרניים. מוקד העניין המחקרי שלי הוא אופני הפצת הידע בתרבות היהודית המודרנית והשימוש בערוץ תרבות הילד והנוער לצורך כך. בנוסף, אני חוקרת את הדגמים של יחסי אדם-חיה ואדם-טבע שלהם ניתן ביטוי במרחב של הילדוּת.

התכנים והמתודות החינוכיות החדשות שהתגבשו בתרבות היהודית באירופה בתקופה המודרנית, בעיקר על ידי סוכני תנועת ההשכלה היהודית, הם במרכז המחקר שלי. אני משחזרת את המגעים הבין-תרבותיים שעיצבו אותם, כמו גם את הדיאלוג המתמשך שלהם עם החינוך המסורתי. במחקריי אני מתארת את לידתו של חינוך מדעי וטכנולוגי בחברה היהודית באירופה בתקופה המודרנית, ואת התפתחותן של דרכי הוראת עברית מודרניות – וכל זאת מתוך ראייה רחבה של תהליכי המודרניזציה בתרבות היהודית באירופה במאות ה-18 וה-19. כמו כן אני חוקרת את השתנותם של מושגי הילדוּת והתמורות שחלו בהבנייה המגדרית של ילדוֹת וילדים בחברה היהודית, תוך  ניתוח ספרי לימוד, מניפסטים חינוכיים וספרות ילדים ונוער – המשמשים כעדויות היסטוריות לתהליכים אלה. פעולתם של מוסדות מודרניים המסדירים את הילדוּת, ובראשם מוסד בית הספר, גם היא נבחנת במחקריי.

 

תחום דעת נוסף שבו אני עוסקת הוא חקר יחסי ילד-חיה וילד-טבע. עולמם של ילדים וילדוֹת בתקופתנו עשיר בייצוגים של טבע ושל בעלי חיים הבאים לידי ביטוי בספרים ובסרטים לילדים, כמו גם בבובות ובמשחקים שונים. אני בוחנת את הדפוסים של יחסי אדם-טבע-חיה המופצים באמצעות שלל תוצרים תרבותיים אלה, וזאת כדי לעמוד על דרכי העיצוב וההבנייה של היחס לטבע ולעולם החי בקרב בנות ובני הדור הצעיר בחברה המערבית המודרנית והפוסט-מודרנית.

פרסומים

ספרים

קוגמן, טל. 2013. המשכילים במדעים: חינוך יהודי למדעים במרחב דובר-הגרמנית בעת החדשה. ירושלים: מאגנס.

[Kogman, Tal. 2013. The ‘Maskilim’ in Sciences: Jewish Scientific Education in the German-Speaking Sphere in Modern Times. Jerusalem: Magnes Press, Hebrew.]

 

התקבלו לפרסום

 

Kogman, Tal. Popular Sciences for Jewish Children in 18th and 19th Centuries in Europe (tentative title). Brill.

 

קוגמן, טל. "קרוא וכתוב" בלשון עבר – הוראת השפה העברית לילדים ולבני נוער יהודים במרחב דובר-הגרמנית במרכז אירופה בתקופה המודרנית. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.

[Kogman, Tal. Reading and Writing in Hebrew Language – Hebrew Study and the Dissemination of Hebrew among Jewish Children and Youth in Central Europe in the Modern Times (tentative title), Bar-Ilan University Press, Hebrew]

 

 

מאמרים

קוגמן, טל. 2022. "חינוך יהודי מודרני בגליציה הלכה למעשה: בית הספר של יוסף פרל בטרנופול". בתוך: נתן שיפריס, שמואל פיינר וחנן גפני (עורכים). מגלי טמירין: תנועת ההשכלה בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון. ירושלים: הוצאת מאגנס, 225-199. 

 [Kogman, Tal. “Modern Jewish Education in Practice – Joseph Perl’s school in Tarnopol”. In: Shmuel Feiner, Hanan Gafni and Natan Shifris (eds.). Revealers of Secrets: The Haskalah Movement in Galicia: History, Literature, Philosophy, and Memory. Jerusalem: Magnes Press, 199-225, Hebrew]

 

Kogman, Tal. 2019. “Texts for Boys and for Girls: Concepts of Childhood, Gender and Education in German Jewish Society in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Journal of Jewish Studies LXX (2), 357-374.

 

קוגמן, טל. 2017. "שיח מדעי עברי במגמת שינוי במחצית הראשונה של המאה ה-19 באשכנז – שבילי עולם לשמשון בלוך וספר תולדות הארץ ליוסף שיינהאק כמקרי מבחן". בתוך: זאב גרבר, לב חקק ושמואל כץ (עורכים). המשכיל בעת הזאת: ספר היובל למשה פלאי: מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות. [בני ברק]: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 280-256.

]Kogman, Tal. 2017. “Changes in Hebrew Scientific Discourse in the First Half to the 19th Century in AshkenazShviley Olam by Samson Bloch and Sefer Toledot ha-Are by Joseph Schönhak as Test Cases”. In: Lev Hakak, Zev Garber and Stephen Katz (eds.). The Maskil in Our Time: Studies in Honor of Moshe Pelli. [Bnei Brak]: Hakibbutz Hameuchad Publishing House, 256-280, Hebrew].

 

Kogman, Tal. 2016. “’Do Not Turn a Deaf Ear or a Blind Eye on Me, as I Am Your Son’: New Conceptions of Childhood and Parenthood in 18th- and 19th-Century Jewish Letter-Writing Manuals”. Journal of Jewish Education 82 (1), 4-27.

 

Kogman, Tal. 2016. “The Emergence of Scientific Literature in Hebrew for Children and Youth in the Nineteenth Century: Preliminary Directions for Research”, Jewish Culture and History 17 (3), 249-263.

 

קוגמן, טל. 2016. "פתח דבר: ילדים ובעלי חיים: מבט היסטורי-תרבותי". חיות וחברה: כתב העת הישראלי לקשר בין אנשים לבעלי חיים 55. גיליון נושא: בעלי חיים בתרבות הילד. (עורכת אורחת) טל קוגמן. (עורך ראשי) יוסי טרקל, 5-3.

 [Kogman, Tal. 2016. “Editor’s Note: Children and Animals: Historical-Cultural Analysis”. TAnimals and Society – The Israeli Journal for the Connection between People and Animals 55. Special issue: Animals in Children’s Culture. Tal Kogman (Guest Editor) and Joseph Terkel (Editor in Chief). 3-5, Hebrew.]

 

קוגמן, טל. 2013. "משכילים יהודים מתבוננים בטבע –  בין סיפור אישי למודל ספרותי של הנאורות". ציון עח (ג), 393-379.

[Kogman, Tal. 2013. "Jewish Maskilim Observing Nature – Between Personal Stories and a Literary Model of the Enlightenment". Zion 78 (3), 393-379, Hebrew.]

 

קוגמן, טל. 2013. "משפחה בהתכתבות –  המשפחה האשכנזית באגרונים מן המאות השמונה עשרה והתשע עשרה". זמנים 124, 111-110.

[Kogman, Tal. 2013. "Family in Correspondence: Ashkenazi Letter-Writing Manuals of the Eighteenth a Nineteenth Centuries". Zmanim 124, 100-111, Hebrew.]

 

קוגמן, טל. 2010. "ילדי העתיד – השכלה יהודית, נאורות גרמנית ומה שביניהן". דור לדור: קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות לו': ילדים בראש המחנה: ילדוּת ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית (בשיתוף עם מכון מופ"ת). יעל דר, טל קוגמן ויהודית שטיימן (עורכות), 160-125.

[Kogman, Tal. 2010. "Children of the Future: Haskalah, German Enlightenment, and Everything in Between". Dor Ledor: Research Anthology for Exploration and Documentation of the History of Jewish Education in Israel and the Diaspora 36: Children as Avant-Garde: Childhood and Adolescence in Times of Crisis and Social Change (in Collaboration with Mofet Institute). Yael Darr, Tal Kogman and Yehudit Shteiman (eds.), 125-160, Hebrew.]

 

Kogman, Tal. 2009. "Baruch Lindau’s Rešit Limmudim (1788) and its German Source: A Case Study of the Interaction between the Haskalah and German Philanthropismus". Aleph: Historical Studies in Science and Judaism 9 (2), 277-305.

 

קוגמן, טל. 2007. "בין זואולוגיה לספרות ותרבות: התגלגלות סטריאוטיפים של החמור בספרות הילדים". בתוך: יעל דר (עורכת). ברוח הזמן: החזרת ספרות הילדים להקשרה ההיסטורי-התרבותי. תל אביב: מכון מופ"ת, 236-189.

[Kogman, Tal. 2007. "Between Zoology, Literature, and Culture: The Evolution of Donkey Stereotypes in Children's Literature". In: Yael Darr (ed.). In the Spirit of Time: Returning Children's Literature to its Cultural and Historical Context. Tel Aviv: Mofet Institute, 189-236, Hebrew.]

 

קוגמן, טל. 2004. '"הפיתוי עז וליבה של האישה כה חלש": מסורת, חינוך ומודרניזציה ב"ארון הספרים" של הבנות הגרמניות-יהודיות במאה ה-19'. חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה 6. ירושלים: מכון ליאו בק ירושלים, 44-1.

[Kogman, Tal. 2004. "‘The Temptation is Great and the Woman’s Heart is so Weak’: Tradition, Education, and Modernization in the Reading Culture of German-Jewish Girls in the 19th Century”. Innovations in the Study of the History of German Jewry 6. Leo Baeck Institute Jerusalem, 1-44, Hebrew.]

 

עריכה

קוגמן, טל (עורכת אורחת). 2016. בעלי חיים בתרבות הילד (גיליון נושא). חיות וחברה: כתב העת הישראלי לקשר בין אנשים לבעלי חיים (של היחידה לחקר יחסי גומלין בין אנשים לבעלי חיים, המחלקה לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז, אוניברסיטת תל אביב), גליון מס. 55. פרופ' יוסי טרקל (עורך ראשי). (כתב עת שפיט).

[Kogman, Tal (Guest Editor). 2016. Animals in Children’s Culture (Special issue). Animals and Society – The Israeli Journal for the Connection between People and Animals (of The Animals and Society Unit, Zoology Department, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University), No. 55. Prof. Joseph Terkel (Editor in Chief) (Peer-reviewed), Hebrew.]

 

קוגמן, טל (עם שמואל פיינר, זהר שביט ונטלי ניימרק-גולדברג). 2014. הספרייה של תנועת ההשכלה: יצירתה של רפובליקת הספרים בחברה היהודית במרחב הדובר גרמנית. תל אביב: עם עובד.

 

 [Kogman, Tal (with Shmuel Feiner, Zohar Shavit, Natalie Naimark-Goldberg). 2014. The Library of the Haskalah: The Creation of a Modern Republic of Letters in Jewish Society in the German-Speaking Sphere. Tel Aviv: Am Oved Publishers, Hebrew.]

 

קוגמן, טל (עם יעל דר ויהודית שטיימן). 2010. דור לדור: קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות לו': ילדים בראש המחנה: ילדוּת ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית. (בשיתוף עם מכון מופ"ת), 160-125.

 [Kogman, Tal (and Yael Darr and Yehudit Shteiman). 2010. Dor Ledor: Research Anthology for Exploration and Documentation of the History of Jewish Education in Israel and the Diaspora 36: Children as Avant-Garde: Childhood and Adolescence in Times of Crisis and Social Change (in Collaboration with Mofet Institute), Hebrew]

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>