תקנון הפקולטה - תואר ראשון

עודכן: 08.09.2022
הרחב הכל
משך הלימודים

משך הלימודים לקראת התואר הראשון הוא שלוש שנים בלבד (שישה סמסטרים). תלמיד שלא סיים במועד את כל החובות של תכנית הלימודים לא יהיה זכאי להמשיך את לימודיו.
חריגה מעבר לשלוש שנים מותנית באישור החוג והפקולטה, ואישור זה יינתן במקרים חריגים בלבד. 
מתכונת הלימודים הרגילה לתואר הראשון היא תכנית לימודים מלאה או לימודים חלקיים בהיקף שאינו קטן מ-50%. תלמיד אשר מסיבה כלשהי מבקש ללמוד בהיקף הקטן מ-50% יפנה בבקשה ליו"ר ועדת ההוראה הפקולטטית. 

 

משך הלימודים נקבע בהתאם לדרישות מסלול הלימודים בחוגים. במקרים מיוחדים ניתן לרכז את הלימודים בתקופה קצרה משלוש שנים. אפשרות כזאת טעונה אישור של ועדת ההוראה של הפקולטה, לאחר שהחוג המליץ על כך. תלמידים המרכזים את לימודיהם בתקופה הקצרה משלוש שנים יידרשו לעמוד בעומס גדול במשך תקופת לימודיהם וכן במועדים הקבועים לבחינות.

ייתכנו מקרים של חפיפה במועדי הבחינות. כדי להימנע מכך, יש לבדוק את מועדי הבחינות בלוח הבחינות המופיע בסוף פירוט הקורסים של כל חוג וחוג.

אופני לימוד

דו חוגי

במסגרת אופן הלימוד הדו-חוגי קיימות אפשרויות אלה:

1.  לימודים בשני חוגים בפקולטה למדעי הרוח.

2.  לימודים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף באוניברסיטה. 

חד חוגי

א. אופן לימוד מורחב

אופן לימוד מורחב קיים בחוגים שבהם כמה מגמות לימוד, והוא מקביל ללימודים בשני חוגים. במסגרת זו התלמידים לומדים בשתי מגמות בחוג. ההרשמה אפשרית כבר בשנה הראשונה לתואר הראשון. 

ב.  אופן לימוד חד-חוגי      

אופן לימוד חד-חוגי מיועד לתלמידים מצטיינים, ואלה תנאי הקבלה אליו:

יתקבלו תלמידים שסיימו במלואה שנת לימודים ראשונה בשני חוגים (במספר השעות שמחייב כל אחד מהחוגים), בהיקף של 18 ש"ס לפחות בחוג הרלוונטי ושל 16 ש"ס בחוג השני, בציון ממוצע הנדרש על ידי החוג הרלוונטי. אופן לימוד זה יהיה בפיקוח ועדת ההוראה של החוג.

ועדת ההוראה של החוג שבו התלמיד מבקש ללמוד באופן חד-חוגי רשאית לא להכיר בחלק מלימודיו בשנת הלימודים הראשונה (הן עקב אי התאמה לתחומי הלימוד והן עקב הישג נמוך יחסית בקורס זה או אחר) ולחייבו בשעות לימוד חלופיות בחוגים אחרים.

לימודים בהתאמה אישית למצטיינים במסלול החד-חוגי.

החלפת חוגים

תלמידים המבקשים להחליף חוג או חוגים לאחר סמסטר או יותר יירשמו במועדי הרישום הרגילים כתלמידים חדשים. תלמידים אלה חייבים בכל בחינות הכניסה או בחינות המיון הנדרשות ממועמדים חדשים.

רישום לקורסים

הרישום לקורסים בחוגי הפקולטה נעשה בשני אופנים:
- רישום באינטרנט באמצעות שיטת המכרז - "בידינג".
- רישום בחוגים המקיימים ייעוץ על ידי חברי הסגל האקדמי.

 1. הזמנות אישיות לרישום בחוגים או באינטרנט תישלחנה לתלמידים שהסדירו את תשלום שכר הלימוד כנדרש.
 2. בחוגים שבהם הרישום מתבצע בחוג, טופס הרישום משמש הצהרה של התלמידים על תוכנית הלימודים שלהם ובסיס לרישום כל ציוניהם באותה שנה (ציוני בחינות ועבודות).
 3. יועצי החוגים מאשרים בחתימתם את תוכנית הלימודים.
 4. בחוגים שבהם מתקיים רישום בשיטת "בידינג" (מכרז), יקבלו התלמידים טופס הנחיה מפורט לרישום באמצעות שיטה זו.
 5. תלמידים שקיבלו הודעת קבלה ממשרד הרישום, שילמו שכר לימוד ולא קיבלו הזמנה לרישום לקורסים עד שבועיים לפני תחילת הלימודים, מתבקשים לפנות אל מזכירות החוגים.
 6. כל שינוי, תוספת או ביטול בתוכנית הלימודים מחייב אישור של החוג. יש לעקוב אחר המודעות שתפורסמנה בנושא זה.
 7. תלמידים שלא יבטלו השתתפותם בקורס במועדים שייקבעו ויפורסמו ולא ייבחנו במועדים הקבועים, יירשם ציון "נכשל מנהלי" (230). קורס שלא בוטלה ההשתתפות בו, יילקח בחישוב שכר הלימוד. על תלמיד הרשום ללימודי שפות לקבל ציון חיובי בקורס. תלמיד שלא יבטל את רישומו לקורס במועד ו/או ייכשל - יחוייב בתשלום עבור הקורס.
 8. בכל הנוגע לרישום לקורס מחוץ לפקולטה או בחוג אחר בפקולטה שאינו חוג לימודיו של התלמיד, יחול על התלמיד התקנון של הפקולטה או של החוג שבו ניתן הקורס
 9. חל איסור מוחלט על רישום לקורסים ששעות הלימוד שלהם חופפות באופן מלא או חלקי. מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות. 
 10. על התלמידים חלה חובת הבדיקה של הקורסים בסיום הרישום. האחריות לרישום תקין חלה על התלמידים.

 

 
מילוי חובות הקורס
 1. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה
  חובת נוכחות חלה בכל השיעורים ובמיוחד באלה המחייבים השתתפות פעילה מצד התלמיד, כגון: תרגילים, סמינריונים וכיו"ב. רישום הנוכחות הוא על-פי הנהלים הפנימיים של כל יחידת לימוד. נעדר התלמיד או לא השתתף השתתפות פעילה בשיעור המחייב זאת, רשאי המורה לדווח למזכירות כי התלמיד לא זכאי להיבחן. במקרה זה ידווח ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול 240/340).

   
 2. עבודות, תרגילים וכו'
  תלמיד חייב למלא את כל החובות המוטלות במשך הקורס (הגשת תרגילים ועבודות,  השתתפות בניסויים ודרישות  נוספות המוטלות ע"י המורה) במועד הנקבע ע"י המורה. בכל מקרה לא יהיה מועד זה מאוחר מן היום האחרון של הסמסטר בו רשום התלמיד לקורס. (למעט עבודה סמינריונית). תלמיד, אשר לא יגיש את כל העבודות והתרגילים כפי שנקבע ע"י המורה - ידווח לו ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול 240/340). ציון זה אינו ניתן לתיקון. תלמיד החוזר על קורס חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא אם כן שוחרר מחובה זו ע"י מורה הקורס. 
  חל איסור על תלמיד להגיש אותה עבודה, או חלקים ממנה, ביותר מקורס אחד באוניברסיטה.

   

 3. בחינה או עבודת סיום קורס. בחירה בין בחינה, בחינת בית או עבודה כמטלת סיום קורס, אפשרית רק אם הוצעה ע"י המורה לכל תלמידי הקורס.​קורס שבו מטלת הסיום היא בחינה: קבלת ציון חיובי בקורס מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינה, אלא אם צויין במפורש אחרת. אי השתתפות בבחינה אינה גוררת דיווח ציון נכשל.קורס שבו מטלת הסיום היא בחינת בית, על התלמיד להחזיר את הבחינה במועד שנקבע ע"י המורה. בקורס כזה, ייקבע מועד ב'.קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה (בהבדל מבחינת בית) יהיה מועד הגשתה עד חודש מתום השיעור האחרון, אלא אם ייקבע מועד מוקדם יותר ע"י מורה הקורס. בקורס כזה אין מועד ב'. לתלמיד שלא יגיש את העבודה במועד ידווח ציון "לא מילא חובות הקורס" (סימול 250).
   
 4.  עבודה סמינריונית/ רפרט
  הרישום לסמינריונים מותנה בלימוד קורסים מתאימים בשנת הלימודים הקודמת ובתוצאות בחינות המעבר. במקרים יוצאים מן הכלל יורשו התלמידים להשתתף בסמינריון על סמך בדיקה שיערוך המורה האחראי לסמינריון ובאישורו. תלמיד המשתתף בסמינריון חייב להגיש עבודה סמינריונית לאחר שקיבל את אישור המורה לנושא העבודה.

  להלן המועדים הכלל-אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
  סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 ,ל' בניסן תשפ"ב
  סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 ,כ"ב באלול תשפ"ב
  סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 ,ה' בחשוון תשפ"ג

הנחיות:

 • על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספ/ים.
 • התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג/moodle .
 • העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של חודשיים ממועד המסירה הרשמי.
 • התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
 • תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.
 • לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.  
 • תלמיד רשאי להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.
 • תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון  "לא מילא חובות הקורס" (סימול 250).
 • חל איסור על תלמיד להגיש אותה עבודה, או חלקים ממנה, ביותר מקורס אחד באוניברסיטה.

קובץ הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות 
 

הכרה בלימודים קודמים

תקנות:

 1. תלמיד המתחיל ללמוד בפקולטה תואר ראשון או תואר שני לאחר שלמד באוניברסיטה מוכרת, חייב לעמוד במלוא תכנית הלימודים ככל תלמיד אחר. סמכות ההכרה בקורסים היא בידי יועצי החוגים/רכזי המקצועות. כל יועץ רשאי לאשר פטור מקורסים שבתחומו. על התלמיד להציג לפני היועץ אישור ציונים רשמי מטעם המוסד בו למד וסילבוס (פירוט התוכן) של הקורס המהווה בסיס לפטור. לא יוכרו קורסים של מוסדות לא-אקדמיים כגון: מכללות, בתי-מדרש למורים, מכינות קדם-אקדמיות וכו', אלא אם כן הוכרו ע"י הפקולטה ומוסדות האוניברסיטה המוסמכים (כל זאת בתנאי שלא חלה התיישנות לימודים https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/12-009.pdf).
   
 2. היקף לימודים מינימלי לקראת תואר:
 • תלמיד הלומד לתואר ראשון חייב ללמוד לפחות 1/3 מתכנית הלימודים של החוג. כל זאת בתנאי שהתלמיד לא קיבל תואר על לימודיו הקודמים. קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על 2/3 מתכנית הלימודים של החוג, יהיה עליו להשלים שעות לימוד כך שמכסת לימודיו בחוג באוניברסיטת תל-אביב תסתכם בלפחות 1/3 מהמכסה הנדרשת ע"י החוג. בסמכות החוגים לקבוע שעל התלמיד ללמוד היקף גדול יותר  מ-  1/3 מתכנית הלימודים.
 • תלמיד בעל תואר ראשון, הלומד חוג אחד בתכנית דו-חוגית (חוג לאחר תואר) או תואר ראשון נוסף בתכנית חד-חוגית, יהיה חייב ללמוד לפחות 3/4 מתכנית הלימודים של החוג. קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על 1/4 מתכנית הלימודים של החוג, יהיה עליו להשלים שעות לימוד כך שמכסת לימודיו בחוג באוניברסיטת תל-אביב תסתכם בלפחות 3/4 מהמכסה הנדרשת ע"י החוג. מזכירת סטודנטים וחטיבות היא הסמכות לקביעת מכסת השעות להשלמה.

תלמיד הלומד לקראת תואר שני במסלול מחקרי (עם תזה) יהיה חייב ללמוד לפחות 1/2 (50%) מתכנית הלימודים של החוג ולהגיש עבודת גמר.
תלמיד הלומד לקראת תואר שני במסלול העיוני (ללא תזה) יהיה חייב ללמוד לפחות 2/3 מתכנית הלימודים ולהגיש עבודה בקורס "פרויקט מיוחד".לא ניתן להכיר בקורסים שהציון הסופי בהם נמוך מ-60 (ציון המעבר הנמוך ביותר באוניברסיטת תל-אביב), אך בסמכות החוגים לקבוע ציון גבוה יותר.

ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר.
קורסים שנלמדו באוניברסיטת תל-אביב והוכרו ע"י יועצי החוגים כקורסי חובה או כקורסי בחירה - ציוניהם ישוקללו במסגרת ציון הגמר, ובתנאי שלא שוקללו ביחידת לימוד אחרת של התלמיד.
לא ניתן לקבל פטור מקורס בחירה על סמך קורס הכלול במרכיב אחר של תכנית הלימודים של התלמיד.
כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.

 

 

בחינות

לוח הבחינות מתפרסם בפרק תוכנית הלימודים של כל חוג.
שיבוץ הבחינות לחדרים מתפרסם ביום הבחינה על לוח המודעות ליד מזכירות הסטודנטים בבניין גילמן חדר 150 ובכניסות לבניין.  לוח הבחינות מתפרסם כשעה לפני מועד הבחינה. אנא שימו לב: ייתכנו שינויים בלתי צפויים בלוח הבחינות כפי שהתפרסם בידיעון. חובה על התלמידים לבדוק בלוח הבחינות החוגי, אשר מתפרסם באתר הפקולטה, את המועדים הסופיים כשבוע לפני מועדי הבחינות.

השתתפות בבחינות

ז​כאים להיבחן תלמידים הרשומים לאוניברסיטה בהתאם לנוהליה והלומדים בה, אשר מילאו את חובותיהם האקדמיות ואשר שמם מופיע ברשימת הזכאים להיבחן ואין מניעה אקדמית אחרת להשתתפותם בבחינה. בכל מקרה, לא יורשו תלמידים להיבחן אם לא הסדירו את תשלום שכר הלימוד שהם חייבים בו לפי התקנות. תלמידים שיש ספק לגבי זכאותם להיבחן יחתמו על הצהרה שבה הם מתחייבים לגשת לבירור העניין במזכירות החוג בתוך שלושה ימים מיום הבחינה. תתבטל בחינתו של תלמיד שיתברר כי לא היה זכאי להיבחן.

 • תלמיד חייב להציג בכניסה לחדר הבחינה תעודה מזהה נושאת תצלום. תלמיד שאין בידו תעודה מזהה לא יורשה להיבחן. לא תאושר הזדהות באמצעות כרטיס אשרי tau
 • תלמידים בעלי התאמות מתבקשים לנהוג על פי ההנחיות במידע אישי לתלמיד ולהציג אישור חתום על ידי מזכירות בחינות. 
 • שיבוץ הבחינות מתפרסם כשעה לפני מועד הבחינה ובו רשימות נבחנים וחלוקה לחוגים. התלמיד ייכנס לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.
 • על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה. תלמידים שיגיעו לבחינה באיחור לא יורשו להיכנס.
 • על התלמיד/ה להישמע להוראות המשגיחים.
 • תלמיד שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה נחשב כאילו נבחן במועד זה. אם אינו מעוניין לענות על שאלות הבחינה, יישאר בכיתה חצי שעה לפחות מתחילת הבחינה, ימלא את פרטיו האישיים על גבי מחברת הבחינה ויחזיר אותה ואת הטופס למשגיחים. בחינה זאת נחשבת כבחינה לכל דבר, בציון "01".
 • במהלך הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד כל חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על ידי המורה. כמו כן חל על הנבחנים איסור על שימוש בעט מחיק ואיסור להצטייד באמצעי תקשורת לסוגיהם, במחשבונים אלקטרוניים, שעונים חכמים, במילון אלקטרוני ובמחשבים ניידים (איסור זה חל גם בבחינות שבהן מורשים הנבחנים להשתמש בחומר כתוב).
 • לצורך בירור ציון של בחינה בקורס מסוים באינטרנט יש להצטייד במספר הקורס המופיע בידיעון הפקולטה וכן בקוד האישי המופיע על גבי פנקס התשלומים. תלמידים שלא הסדירו את תשלום שכר הלימוד לא יוכלו לקבל את המידע המבוקש.
 • תלמיד הרשום לקורס, אשר נכשל או לא הופיע במועד א רשום באופן אוטומטי למועד ב'.

 • נבחן תלמיד יותר מפעם אחת בקורס – הציון האחרון הוא הציון הקובע.

מועדים מיוחדים

תלמידים המעוניינים במועד מיוחד יעבירו בקשה אל מזכירות החוג על גבי טופס בקשה למועד מיוחד. את הבקשה ניתן להגיש לאחר מועד ב' ולא יאוחר מתום שבועיים מקבלת הציונים בצרוף מסמכים נלווים. תלמיד שלא ניגש למועד מיוחד שאושר לו, עושה זאת על אחריותו, ואין מחויבות לאשר לו מועד אחר.

תלמיד שלא ניגש לאחד משני מועדי הבחינה רשאי להגיש בקשה למועד מיוחד במקרים הבאים:

 • חפיפה בבחינות קורסי חובה (בתכנית הלימודים של אותה שנה ) – בחינות במועד א' או ב' המתקיימות באותה השעה או בפרק זמן של 24 שעות לכל היותר, ובכפוף לכך שהתלמיד ניגש לאחת משתי הבחינות במועד א' (למען הסר ספק, בחינה שהתקיימה בשעה 09.00 ולמחרת מתקיימת בחינה נוספת בשעה 09.00 אינה מקנה זכאות למועד מיוחד).
   בעת הרכבת מערכת שעות אין להירשם לקורס בחירה שאחד ממועדי הבחינה בו חופף לבחינה בקורס חובה או בקורס בחירה אחר. במקרה כזה תלמיד אינו זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד.

 • תלמיד שהיה בשירות מילואים (פירוט בהמשך).
 • לידה / שמירת היריון. 
 • 3 ימי מחלה לפחות. התלמיד יציג אישור מחלה שהונפק במהלך ימי המחלה. 

נסיבות אחרות בהם מבוקש מועד מיוחד נשקלות בהתאם למקרה. 

להלן מספר הבהרות למועד מיוחד בגין מחלה:  

 • יינתן אישור למועד מיוחד/נוסף למי שיציגו אישור מחלה שהונפק במהלך ימי המחלה. באחד משני המועדים שנקבעו מראש, ובלבד שניגשו באחד מהם לבחינה, בהתאם לכללים ולזמנים להגשת אישור מחלה כפי שנהוג עד כה. 
 • המועד המיוחד יכול להתקיים בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת.
 • מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה מוגבל לפעמיים בסמסטר, בכל תקופת בחינות של התלמיד (בכל חוגי הלימוד של התלמיד גם יחד, כלומר בתוכניות דו-חוגיות – סה"כ פעמיים ולא ארבע פעמים).
 • אישור העדרות ממועד מיוחד שנקבע בגין מחלה יתקבל רק על סמך אשפוז, מילואים או לידה. לא יתקבל כל אישור אחר.
 • תלמיד שלא ניגש למועד מיוחד עושה זאת על אחריותו ואין מחויבות לאשר לו מועד אחר. 
 • כל החלטה נשלחת לדוא"ל האוניברסיטאי של התלמיד/ה ונרשמת ב"מידע אישי לתלמיד". על התלמיד/ה לאשר את הגעתו/ה לבחינה.

 

בחינות בית

 

ככלל, התקנון החל על בחינות רגילות בכיתה חל גם על בחינות בית.

בחינת בית תינתן על פי שיקולו של המורה לכל תלמידי הקורס. בחינה כזו תהיה שונה במתכונתה מבחינת כיתה, ובדרך כלל תידרש בה הפגנת יכולת ניתוח ואינטגרציה יותר מבקיאות בחומר הלימוד.

בחינות הבית יועברו לתלמידים דרך המודל (MOODLE) או דרך הדואר האלקטרוני (במייל). את בחינות הבית יש להחזיר מודפסות, בתוך פרק הזמן שהוקצב לכך, בהתאם להנחיות המורה, כפי שמופיעות בשאלון הבחינה.  בחינת בית של תלמיד שלא תוחזר במועד תפסל.

מועדי בחינות הבית מופיעים בלוח הבחינות.

 

עיון במחברת הבחינה

תלמיד רשאי לעיין במחברת הבחינה שלו בתנאים שייקבעו על ידי החוג, בתוך 5 ימים מיום פרסום הציון.
הפקולטה מקיימת שירות סריקת בחינות. תלמידים, המעוניינים להשתמש בשירות זה, יפנו לאתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד". בנוסף, קיימת אפשרות לתלמידים המעוניינים לשפר ציון חיובי, להירשם לבחינות במועד ב', באמצעות אתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד".

מספר הכישלונות המותרים לתלמידים במהלך לימודיהם

ועדת ההוראה של כל חוג רשאית להגביל את מספר הכישלונות המותרים לתלמידים במהלך לימודיהם לתואר הראשון. ככלל, לא ניתן לצבור מעל 5 כישלונות בכל אחד מן החוגים. לימודיהם של תלמידים שמספר כישלונותיהם יעלה על המכסה המותרת יופסקו מיד.

את תקנון הבחינות ותנאי המעבר משנה לשנה ניתן למצוא בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה.

ציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי 
 

עבודה בסיום קורס

בסיומם של קורסים מסוימים יידרשו התלמידים להגיש עבודה במקום בחינה, על פי שיקול הדעת של המורה. הדבר יצוין מראש בלוח הבחינות שיתפרסם בידיעון.

למעט במקרים חריגים שיאושרו באופן אישי, לא תתאפשר לתלמידים הלומדים באותו קורס בחירה בין בחינה לבין הגשת עבודה בכתב. הישגיהם של כל התלמידים באותו קורס באותה שנת לימודים יוערכו באותו אופן (עבודה בכתב או בחינה).

לא ניתן לשפר ציון בעבודה, באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.

תלמיד רשאי להירשם לקורס אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.

עבודת גמר של קורס – מורה ימסור למזכירות ציון של עבודת גמר של קורס תוך שלושה שבועות מהמועד שנקבע להגשתה. המזכירות תנהל מעקב אחר מועד מסירת הציונים. 

אשר לעבודות סמינריוניות, ראו להלן.

 

ציונים
 1. פרסום ציונים
  ציוני הבחינות מתפרסמים באינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד". על התלמיד מוטלת האחריות לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם. 
 2. שיפור ציון
  תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת המועדים העומדים לרשותו והציון האחרון הוא הציון הסופי. רישום למועד ב' לשם שיפור ציון נעשה דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד". 
  לא ניתן לשפר ציון בחינה ע"י הגשת עבודה.
  לא ניתן לשפר ציון לאחר אישור זכאות לתואר. 
  הציון האחרון הוא הקובע. אם לא נבחן התלמיד באף אחד מהמועדים העומדים לזכותו ידווח ציון 250 (לא השלים חובות) הקורס כציון סופי. 
 3. סריקת מחברת בחינה
  ניתן לעיין בסריקה של מחברת הבחינה באמצעות אתר האינטרנט "מידע אישי לתלמיד". על מנת שאיכות הסריקה תהיה טובה יש לכתוב את הבחינה בעט שחור או כחול. כמו כן אין לכתוב בשוליים המסומנים של מחברת הבחינה. 

   
 4. ערעורים
 • תלמיד זכאי לערער על ציון בחינה/עבודה בתוך 5 ימים מתאריך פרסום הציון או הסריקה (המאוחד שביניהם) בכפוף לדרישות החוג.
 • ערעור על ציון של בחינה שנסרקה יוגש דרך "מידע אישי לתלמיד"ערעור על בחינה שלא נסרקה, יש להגיש טופס ערעור דרך מזכירות החוג/תוכנית.
 • תשובה מפורטת לערעור תימסר לא יאוחר מ-5 ימים מיום הגשתו.
 • ניתן לערער רק על הציון הסופי שפורסם באופן רשמי על ידי מזכירות החוג.הציון שייקבע לאחר הדיון בערעור הוא הציון הסופי 
 • מספר הכישלונות המותרים לתלמידים במהלך לימודיהם
  ועדת ההוראה של כל חוג רשאית להגביל את מספר הכישלונות המותרים לתלמידים במהלך לימודיהם לתואר הראשון. ככלל, לא ניתן לצבור מעל 5 כישלונות בכל אחד מן החוגים.
  לימודיהם של תלמידים שמספר כישלונותיהם יעלה על המכסה המותרת יופסקו מיד.
  ​את תקנון הבחינות ותנאי המעבר משנה לשנה ניתן למצוא בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה. ציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי.
 
סמינרים ועבודות סמינריוניות

בקורסי הפקולטה למדעי הרוח בקורסים המוגדרים כ"סמינרים", מטלת הסיום הינה עבודה סמינריונית או עבודת רפראט. 

 

להלן הנחיות פקולטטיות הנוגעות להבחנה בין סוגי העבודות:

 

מכסת מילים

 • עבודה סמינריונית: בין 7,000 ל-10,000מילה.
 • עבודות רפראט:  בין 3,500 ל-5,000 מילה.

אופי העבודות

עבודות סמינריוניות הן בגדר פיתוח של נושא למחקר בהמשך לדו-שיח בין התלמידים למרצים בסמינר. הנושא הנבחר צריך לקבל את אישור המרצה. יש לסכם ככל האפשר את מתווה העבודה (ראשי פרקים, למשל ) לפני כתיבת הטיוטה הראשונה ולקיים קשר עם המרצה בקורס באשר להתקדמות העבודה. עבודה סמינריונית היא בעלת משקל גבוה יותר בשקלול הכללי של הציון.
עבודות רפראט משקפות בד"כ התמודדות עם נושא מתוחם ומשקלן בציון הסופי קטן יותר.  

במהלך הקורס ייקבעו לכלל התלמידים נושאים אפשריים לכתיבת העבודה.

 

סמינרים: עבודות ומועד ההגשה

הרישום לסמינריונים מותנה בלימוד קורסים מתאימים בשנת הלימודים הקודמת ובתוצאות בחינות המעבר. במקרים יוצאים מן הכלל יורשו התלמידים להשתתף בסמינריון על סמך בדיקה שיערוך המורה האחראי לסמינריון ובאישורו. תלמיד המשתתף בסמינריון חייב להגיש עבודה סמינריונית לאחר שקיבל את אישור המורה לנושא העבודה.

להלן המועדים הכלל-אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:

סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 ,ל' בניסן תשפ"ב

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 ,כ"ב באלול תשפ"ב

סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 ,ה' בחשוון תשפ"ג

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות בתשפ"ג:

סמסטר א': יום א', 16 באפריל 2023,  כ"ה בניסן תשפ"ג

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 8 באוקטובר 2023, כ"ג בתשרי תשפ"ד

סמסטר קיץ: יום א', 29 באוקטובר 2023, י"ד בחשוון תשפ"ד

לא ניתן לחרוג ממועדים אלו.

 • על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספ/ים.
 • התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג/moodle.
 • העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של חודשיים ממועד המסירה הרשמי.
 • התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
 • תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.
 • לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.  
 • תלמיד רשאי להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.
 • חל איסור על תלמיד להגיש אותה עבודה, או חלקים ממנה, ביותר מקורס אחד באוניברסיטה.

קובץ הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות
 

התאמות לסטודנטים אשר שבו משירות מילואים

פירוט מלא על הזכאים והזכויות ניתן למצוא באתר המועצה להשכלה גבוהה, תחת הכותרת:

תיקון חוק מתשס"ט – התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים וכללים המועצה להשכלה גבוהה מתשע"ב-2012.   

כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), התשע"ב – 2012.

הכרה במילואים או בפעילות חברתית התנדבותית

סטודנט הלומד לקראת תואר הראשון (תואר ראשון מלא) יהיה זכאי להגיש בקשה להכרה בשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו בעבור פעילות חברתית וקהילתית ובהתאם לכללי האוניברסיטה המופיעים באתר דקאנט הסטודנטים.

פרטים מלאים על הקריטריונים המזכים בהכרה בגין מילואים או פעילויות חברתיות התנדבותית מופיעים באתר היחידה למעורבות חברתית שבדקאנט הסטודנטים >>>

הגשת בקשות להתאמות

סטודנט המבקש לקבל התאמות יגיש בקשה לרכז המילואים, ס' ראש מנהל לענייני תלמידים והוראה, ככל שניתן לפני היציאה לשירות מילואים.

רישום לקורסים

סטודנט אשר יימצא בשירות מילואים בתקופת הרישום לקורסים, יפנה מראש למזכירות היחידה לתיאום סדרי ההרשמה, כדי שלא ייפגעו זכויותיו.

דרישות קדם לקורסים

סטודנט שנבצר ממנו, עקב שירות מילואים, להשלים חובותיו בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, יורשה להשתתף בקורס המתקדם על תנאי (השתתפות בקורס ועמידה בבחינה), עד להשלמת חובותיו בקורס שהיווה תנאי קדם.

עבודות ותרגילים

סטודנט הנקרא לשירות מילואים רשאי להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר שבו שירת, באיחור של עד 8 שבועות מהמועד האחרון שנקבע להגשת התרגילים והעבודות. אם המועד המאוחר חל בסמסטר הראשון של שנת הלימודים העוקבת, ועבודות אלה היו העבודות הנותרות לסיום התואר, לא יחויב בגינן בדמי גרירה ובתשלומים נלווים. דחייה במועד הגשת עבודות מאריכה בהתאם את הזכאות לשימוש בשירותי הספריות.    

השלמת חומר ומטלות בקורס

השלמת מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית וכד' תיעשה בתיאום עם מורה הקורס בפרק הזמן שייקבע על ידו ובהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הללו. אם לדעת מורה הקורס לא ניתן להשלים את הדרישות במהלך הסמסטר שבו התקיים הקורס, יהיה על התלמיד לשוב ולהירשם לקורס זה בסמסטר הקרוב.תכל חומר שחולק בקורס בתקופת שירות המילואים שלו, יינתן לסטודנט ע"י מורה הקורס/המתרגל  /האסיסטנט  

חזרה על קורס

סטודנט הזכאי להתאמות הנקרא לשירות מילואים, והחליט שלא להקפיא את לימודיו, אך אינו יכול להשתתף באופן פעיל בכל הקורסים, זכאי לחזור עליהם ללא תשלום בתנאי שטרם נבחן, ובלבד שקורסים כאלה יתקיימו גם בהמשך לימודיו - אותו קורס או קורס מקביל (באישור אקדמי). סטודנט זה יהיה פטור משכר לימוד בגין החזרה על קורסים אלה (לרבות לימודים בעונת הקיץ). אם ישתתף בעונת לימודי קיץ בקורס אחר, יחויב בעבורו בתשלום שכר לימוד רגיל ולא בתעריף לימודי קיץ.

שירות מילואים המזכה בהסדר מיוחד לבחינות

 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים ביום הבחינה, זכאי להיבחן במועד נוסף מיוחד בעבור כל מועד שהפסיד.
 • סטודנט שנקרא לשירות מילואים של 3 ימים ומטה אם באחד הימים מתקיימת בחינה.
 • סטודנט אשר היה בשירות מילואים פעיל ורצוף במשך ארבעה עד שישה ימים והמבחן נערך בטווח ה-48 שעות מיום חזרתו מהמילואים.
 • סטודנט אשר היה בשירות מילואים רצוף של 7 ימים או יותר אך לא יותר מ- 20 יום, ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום השחרור.
 • סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 21 ימים (במצטבר או ברצף) ומעלה, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר או בסמוך לו.
 • סטודנט אשר בשל שירות מילואים פעיל הגיש ערעור באיחור ועקב כך לא ניתן לו ציון עד לאחר המועד שבו התקיים מועד ב', אליו לא ניגש, יהיה זכאי למועד מיוחד אם ממילא מתקיים מועד כזה, או במועד הבחירות העוקב.

הגשת ערעור

תלמיד אשר עקב שירות מילואים פעיל לא יכול היה להגיש ערעור בשום אמצעי (דואר אלקטרוני, פקס, וכו') תוארך התקופה בה יהיה רשאי להגיש ערעור החל מסיום השירות ובהתאם למספר הימים בהם שירת במילואים

הארכת לימודים

סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב- 2 סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

בכל פקולטה יפעל רכז לנושא סטודנטים המשרתים במילואים. ע' המשנה המנהלי לענייני תלמידים והוראה פועלת כרכז המשרתים במילואים.

סטודנט זכאי לקבל כרטיסי צילום (10 כרטיסים לכל שעה) בנוסף, יהיה זכאי, במידת הצורך לצילומים (עד 50) מתוך ספרי הלימוד השמורים. הכרטיסים יימסרו בדקנאט הסטודנטים.

התאמות לסטודנטיות הרות ויולדות

פרק א': הגדרות

 • "סטודנט" – כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט (התשס"ז – 2007).
 • "סטודנטית זכאית"– סטודנטית שילדה או נמצאת בשמירת היריון, או בטיפולי פוריות, או סטודנטית או סטודנט שאימצו ילד בתקופה זו או נמצאים בתהליך קבלת ילד למשמורת.
 • "תקופה המקנה זכויות" – היעדרות בשל אחת הסיבות המפורטות לתקופה של 21 יום לפחות במהלך הסמסטר.
 • "אישור נדרש לשמירת היריון", "אישור נדרש לטיפולי פוריות" – אישור רפואי ממומחה לרפואת נשים לתקופה של 21 יום לפחות.
 • "אירוע מזכה" – היריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד/ה למשמורת

 

פרק ב': רכזי התאמות

 • בכל פקולטה ימונה גורם אחראי אחד שיטפל בפניות וידאג לביצוע ההתאמות, ובמידת הצורך יטפל גם בתלונות שיתעוררו בנושא ביצוע ההתאמות. רכזי ההתאמות בכל פקולטה הם  ע' המשנה המנהלי לדקאן לענייני תלמידים והוראה, אשר יקפידו על שמירת חיסיון רפואי.
 • כל פקולטה תפרסם את שם רכז ההתאמות ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה.
 • קביעת ההתאמות תיעשה על פי הוראות האוניברסיטה, באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס.
 • רכזי ההתאמות יעקבו אחר ביצוע ההתאמות ויטפלו בתלונות ככל שתהיינה.
 • בעיות שלא תבואנה על פתרונן בפקולטות תועברנה לטיפול המזכירות האקדמית.

                         

פרק ג': הקלות בכללים והתאמות

 • סטודנטית המבקשת לקבל התאמות תגיש בקשה להתאמות לרכז ההתאמות בפקולטה בה היא לומדת. סטודנטית הלומדת בשתי פקולטות שונות תגיש בקשה בשתי הפקולטות.

 

פרק ד': התאמות

 • סטודנטית רשאית להיעדר בשל אירוע מזכה עד 6 שבועות או 30% מכלל השיעורים, האפשרות הגבוהה מביניהם, בקורס בהתייחס, בין היתר, למהות הקורס ואופיו, וזאת באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס.
   
 • במקרה שבו הסטודנטית זכאית להיעדר גם מסיבה אחרת - ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי האוניברסיטה, ובלבד שלא יעלה על 30% מכלל השיעורים, וזאת באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס. האוניברסיטה תאפשר לסטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחנה. בקשה לדחיית הקורס כאמור לעיל תוגש לאישור רכז ההתאמות בפקולטה.
   
 • הקפאת לימודים: "סטודנטית זכאית" רשאית להודיע על הקפאת לימודים  (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות הראשון בקורסים שאליהם נרשמה. סטודנטית המקפיאה לימודים בשל אירוע מזכה רשאית לבחור באחת משתי האפשרויות: לחזור על הקורסים ללא תשלום נוסף לאחר שתחדש לימודיה,  או לקבל החזר על כל התשלומים ששילמה בעבור הסמסטר. במקרה זה כל הקורסים שאליהם הייתה רשומה באותו סמסטר, יבוטלו.
  הודעה על הקפאת הלימודים יש להגיש בכתב לרכז ההתאמות בפקולטה ולמזכירות תלמידים כללית באגף רישום ומינהל תלמידים.
   
 • מטלות:
  "סטודנטית זכאית" רשאית להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר
  שבו ילדה - בפרק זמן זהה לפרק הזמן שניתן לכלל הסטודנטים להגשת העבודה, אך לא יותר מ-7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות,
  אם המועד המאוחר חל בסמסטר הראשון של שנת הלימודים העוקבת, ועבודות אלה הן העבודות הנותרות לסיום התואר, לא תחויב הסטודנטית בגינן בדמי גרירה ובתשלומים נלווים.
   
 • מעבדות:
  מורה קורס ואחראי מעבדה יידעו את המשתתפים בלימודי מעבדה על החומרים הנמצאים בה בשימוש והעלולים להוות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות. המורה האחראי יאפשר לסטודנטיות כאמור לדחות את השתתפותן במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מן הסוג האמור, למועד מאוחר יותר או לסמסטר העוקב, וזאת על פי סיכום עם המורה האחראי ובאישור ועדת ההוראה. על סטודנטית בהיריון, בטיפולי פוריות, או סטודנטית מניקה ליידע את אחראי הקורס על מצבה, לצורך בדיקת תקינות השתתפותה בשיעור המעבדה.
  מידע על סיכונים בהיריון ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.
   
 • השלמת לימודים:
  השלמת השתתפות בקורסים/ במעבדות/ בסדנאות/ בעבודה מעשית/ בסמינריונים, וכד' שבהם הופסקה ההשתתפות בשל אירוע מזכה, תיעשה בתיאום עם מורה הקורס בפרק הזמן שייקבע על ידו, בהתאם למהות הקורס ולאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הללו. אם לדעת המורה לא ניתן להשלים את הדרישות במהלך הסמסטר שבו התקיים הקורס, יהיה על הסטודנטית להשתתף שוב בקורס בסמסטר הקרוב ביותר שבו יתקיים. הכללים בגין חזרה על קורסים אלה מפורטים בסעיפים העדרוות והקפאת לימודים. 
   
 • בחינות:
  סטודנטית שבעקבות "אירוע מזכה" לא יכלה להיבחן במועדים הרגילים (במועד א' ובמועד ב'), זכאית למועד בחינה מיוחד בקורסים שנלמדו בסמסטר שבו ילדה. מובהר בזאת כי הסטודנטית זכאית למועד מיוחד אחד בלבד, במסגרת המועדים המקובלים. אם סיימה הסטודנטית את חובות השמיעה, והמועד המיוחד נקבע לשנה העוקבת, שבה היא אינה חייבת בהשתתפות בקורסים, לא תחויב הסטודנטית בדמי גרירה ובתשלומים נלווים בעבור המועד המיוחד.
  סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך כל הבחינה.
  סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ- 25% ממשך הבחינה, ובלבד שתוספת הזמן הכוללת לא תעלה על 30% ממשך הבחינה (הזכאות לתוספת זמן בבחינה איננה מצטברת, ואין כפל תוספת זמן למי שזכאית לכך בשל סיבות אחרות).
   
 •  דרישות קדם לקורסים:
  "סטודנטית זכאית" שנבצר ממנה להשלים חובותיה בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, תורשה להשתתף בקורס המתקדם על תנאי (השתתפות בקורס ועמידה בבחינה) עד להשלמת חובותיה בקורס שהיווה תנאי קדם. בקורסי קדם במקצועות טיפוליים נדרשת בדיקה מקדימה.
   
 • תקופה תקנית ללימודים:
  "סטודנטית זכאית" רשאית להאריך את משך לימודיה עד 2 סמסטרים, מבלי שתחויב בתשלום דמי גרירה בגין הארכת הלימודים מעבר לזמן התקן, וזאת בכפוף לבדיקת מצב לימודיה ויתרת חובותיה לתואר על ידי ועדת ההוראה היחידתית.
  "סטודנטית זכאית" הלומדת לתואר שני וטרם שילמה עד הלידה או האימוץ 200% שכר לימוד, ובמהלך הסמסטר המוארך, כאמור בסעיף 4.10.1 לעיל, תשתתף בקורסים בודדים, תחויב בשכר לימוד רק בגין הקורסים שבהם השתתפה (כולל תשלומים נלווים), ולא במינימום 50% שכר לימוד כמתחייב מתקנות שכר לימוד.
   
 • לקראת מועד רישום לקורסים:
  סטודנטית העתידה ללדת בימים שבהם מתקיים הרישום לקורסים (בידינג), תפנה מראש למזכירות חוג הלימודים לתיאום סדרי ההרשמה, כדי שלא ייפגעו זכויותיה.
   
 • מלגה למחקר:
  לא תופסק מלגה ל"סטודנטית זכאית" הלומדת לתואר מתקדם המקבלת מלגת לימודים. הסטודנטית תמשיך לקבל את המלגה בתקופה המזכה. באוניברסיטת תל-אביב התקופה המזכה בהמשך תשלום המלגה היא עד 14 שבועות.
  אם לקראת סיומה של עבודת המחקר והגשתה יהיה צורך בהארכת המלגה לתקופה קצרה נוספת, ישקול הרקטור את הבקשה בכפוף לקבלת המסמכים האלה:
  - מכתב מפורט מהמנחה המציין כי עבודת המחקר תוגש בתוך תקופה של עד שלושה חודשים.
  - מכתב מהוועדה היחידתית לתלמידי מחקר המאשר את מועד הגשת העבודה כפי שצוין ע"י המנחה.
  - מכתב בקשה מהתלמידה להארכת משך המלגה לשלושה חודשים נוספים ואחרונים.
   
 •  לימודים בסמסטר קיץ:
   "סטודנטית זכאית" שנעדרה מלימודים במשך שלושה שבועות לפחות במהלך השנה, ולשם השלמת לימודיה באותה שנה תשתתף בקורס/ים הניתנים בעונת לימודי קיץ, תשלם בעבור קורסים אלה שכר לימוד רגיל.

פרק ה': שונות

 • תשתיות: הוקמו מספר מתחמים המיועדים להנקה והחתלה. אין לראות בסעיף זה אישור האוניברסיטה להיכנס עם תינוקות לחדרי הכיתות במהלך קיום השיעורים.
 • חניה בקמפוס: סטודנטית, החל מהחודש השביעי להריונה ועד לחודש לאחר הלידה תהיה זכאית לקבל תווי חניה בדקנאט הסטודנטים.
 •  כרטיסי צילום: סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה זכאית לקבל מדקאנט הסטודנטים 10 כרטיסי צילום לכל שעת לימוד שהחסירה בגין האירוע המזכה.
 • פרסים ומענקי הצטיינות: פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות שאמת המידה להענקתם הוא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה בהפחתת תקופת ההיעדרות.

.פרק ו': בני זוג

 • בן זוג של סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, ושהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים במצטבר בתקופת הזכאות, ובלבד שהציג אישור מתאים לפני רכז ההתאמות ומזכירות החוג.
 • בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מלימודים ומבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד על פי הנהוג ביחידה שבה הוא לומד.

 

 

 

 

 

תלמידים מצטיינים בלימודי התואר הראשון

מצטייני רקטור

מדי שנה מוענקות לתלמידים בעלי הישגים מעולים בתואר הראשון, תעודות הערכה מטעם רקטור האוניברסיטה (4-5 תלמידים).

אמות המידה לקבלת תעודות הערכה מטעם הרקטור:

 • התלמידים למדו במעמד "מן המניין" בסמסטרים א' ו-ב' של שנת הלימודים תש"ף בתכנית לימודים מלאה בחוג (לא פחות מ- 5-4 קורסים או 10 שעות לימוד לפחות בכל סמסטר), נבחנו באותם קורסים וקיבלו בהם ציון ממשי (מספרי).
 • הממוצע המשוקלל של ציוניהם בשנת תש"ף הוא 95 ומעלה.
 • תלמידים אשר למדו בשנת תש"ף במסלול דו-חוגי או למדו לימודים במקביל ("חוג לאחר תואר") יוכלו לקבל תעודת הצטיינות מטעם הרקטור, רק אם הצטיינו בכל אחד מחוגי הלימוד.
 • לא תידון מועמדות של מי שעניינו אמור להגיע לדיון בפני רשויות השיפוט או מי שהורשע בדין משמעתי בעבירה שיש בה חוסר יושרה אקדמית או בדין פלילי ולמי שהואשם באחת מעבירות אלה וזוכה מחמת הספק.

הפקולטה רשאית לקבוע תנאים נוספים לבחירת המועמדים.

מצטייני דקאן

תעודות הערכה מטעם דקאן הפקולטה מוענקות לתלמידי התואר הראשון, בכל אחד מחוגי הפקולטה, שהגיעו להישגים גבוהים במיוחד בשנת הלימודים הקודמת.

אמות המידה לקבלת תעודות הערכה מטעם דקאן הפקולטה עבור הישגים בשנה"ל תש"ף הן:

הצטיינות דקאן תינתן ל-3% מהתלמידים המצטיינים ביותר בכל חוג וחוג, בשנת הלימודים הקודמת (עליה ניתנת ההצטיינות). לצורך קביעת הציון, משוקללים הציונים של כל הקורסים שנלמדו באותה שנה.

לצורך מניין השעות והקורסים להצטיינות ישוקללו אך ורק קורסים עם ציונים מספריים.

על התלמיד המצטיין ללמוד לפחות 20 ש"ס ו/או 6 קורסים מקורסי החוג.

חוג לימודים שני: לפחות 16 ש"ס בממוצע 80 ומעלה ו/או 5 קורסים.

תלמידים במסלול החד חוגי: לפחות 30 ש"ס בחוג לימודיו ו/או 12 קורסים

תלמידי שנה ג' המסיימים לימודיהם: במסלול הדו חוגי, מינימום 14 ש"ס ו/או 4 קורסים;

במסלול החד חוגי, מינימום 20 ש"ס ו/או 6 קורסים.

תלמיד הגורר לימודים באחד מחוגי הלימוד (מעבר לשלוש שנות התקן) אינו זכאי לקבל הצטיינות דקאן.

לא תידון מועמדות של מי שעניינו אמור להגיע לדיון בפני רשויות השיפוט או מי שהורשע בדין משמעתי בעבירה שיש בה חוסר יושרה אקדמית או בדין פלילי ולמי שהואשם באחת מעבירות אלה וזוכה מחמת הספק.

תלמיד שקיבל תעודת הערכה מטעם הרקטור או מטעם הדקאן, יצוין הדבר ברשומת הלימודים שלו.

 

​פטור מתשלום שכר לימוד עבור שעות עודפות לתלמידים מצטיינים

תלמיד שהוגדר במהלך התואר כ"מצטיין דקאן" ו/או "מצטיין רקטור" יהיה זכאי ל 6 ש"ס עודפות ללא תשלום להרחבת השכלתו רק אם סיים את לימודיו לתואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות או בהצטיינות יתרה.

השעות העודפות יילמדו במקביל לקורסים אחרים מהתוכנית הרגילה. עם סיום הלימודים על התלמיד לפנות למדור שכר לימוד בבקשה לזיכוי שעות עודפות. בכל מקרה יהיה על התלמיד להשלים מינימום שכר לימוד כנדרש לקבלת התואר.

תלמיד יוכל לנצל זכות זו גם לאחר סיום לימודיו (בסמסטר העוקב בלבד), וילמד כתלמיד במעמד מיוחד בחוג שסיים, ללא תשלום, למעט תשלומים נלווים.

תלמיד שיקבל בעתיד זיכוי אקדמי עבור שעות עודפות אלה בלימודיו לתואר ראשון אחר או לתואר שני, יחויב בשכר לימוד עבורן.

 

 

הפסקת לימודים על ידי התלמיד

הנחיות כלליות - ראה במבוא הכלל אוניברסיטאי.

תלמיד המודיע על הפסקת לימודים בחוגים חדל להיות תלמיד האוניברסיטה בתקופת הפסקת הלימודים ואינו רשאי ללמוד קורסים בשום יחידת לימוד.
תלמיד המודיע על הפסקת לימודים לאחר תחילת סמסטר יוודא במזכירויות המתאימות שהרשמתו לקורסים באותו סמסטר בוטלה.
ביטול קורסים לתלמיד שהודיע על הפסקת לימודים יבוצע רק עד תום השבוע השישי של הסמסטר.
תיקים של תלמידים המפסיקים לימודיהם נשמרים באוניברסיטה שבע שנים בלבד.

תלמיד רשאי להודיע על הפסקת לימודים בחוג/ים ולהירשם לחוג/ים אחר/ים בהתאם לתנאי הקבלה הנדרשים ממועמדים חדשים. 

הפסקת לימודים על ידי הפקולטה עקב אי עמידה בדרישות
 1. תלמיד שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית תוך שנה מתחילת לימודיו (עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית - תוך שנתיים) אינו זכאי להמשיך לימודיו.

   

 2. תלמיד בעל תעודת בגרות מחו"ל/שאינה עברית, שלא הגיע לרמת "פטור" בעברית עד תום השנה הראשונה ללימודיו אינו זכאי להמשיך לימודיו.

   

 3. תלמיד שלא סיים לימודיו לקראת תואר בפרק הזמן הנדרש (3 שנים לקראת תואר ב.א., 2  שנים לקראת תואר מ.א) אינו זכאי להמשיך לימודיו.

   

 4. לא ניתן לצבור מעל 5 כישלונות בכל אחד מן החוגים. יופסקו לימודיהם של תלמידים שמספר כישלונותיהם יעלה על המכסה המותרת.

   

 5. תלמיד שלא עמד בכל תנאי המעבר לשנה העוקבת (כמוגדר ע"י חוג לימודיו) .

   

 6. תלמיד באופן לימוד חד-חוגי אשר לימודיו בחוג הופסקו, חדל להיות תלמיד באוניברסיטה ואינו רשאי להמשיך ללמוד בשום יחידת לימוד (כגון חטיבה או לימודי העשרה), אלא אם כן התקבל לחוג אחר.

   

 7. תלמיד אשר לימודיו באחד מחוגי הפקולטה הופסקו לצמיתות, לא יהיה זכאי לחדש לימודים או להתקבל מחדש לאותו חוג. אם יהיה מעוניין להתקבל לחוג אחר בפקולטה, יהיה חייב לעבור הליכי קבלה כמועמד חדש לאוניברסיטה.

   
 8. תלמיד שלימודיו הופסקו רשאי לגשת לבחינות בקורסים בהם עומד לרשותו מועד בחינה ובהם יש לו זכאות להיבחן.
חידוש לימודים

תלמיד שלא נרשם לקורסים או הפסיק את לימודיו לפני שסיים 4 – 5 קורסים לפחות בהיקף של 8 – 10 ש"ס לפחות ולא ניגש לבחינות, לא יוכל לחדש את לימודיו בפקולטה. עליו להירשם כמועמד חדש ויחולו עליו כל כללי המיון והקבלה המקובלים בעת הרישום מחדש.

תלמיד שסיים 4 – 5 קורסים לפחות בהיקף של 8 – 10 ש"ס לפחות, עמד בהצלחה בבחינות והיה זכאי להמשיך בלימודיו בעת שהודיע על הפסקת לימודיו, וברצונו לחדש את לימודיו, יגיש למזכירות הפקולטה בקשה לחידוש לימודים. תלמיד כנ"ל חייב בתשלום דמי חידוש הלימודים, וכן נדרש להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתום הסמסטר הראשון ללימודיו.

חידוש לימודים לתואר ראשון ושני כפוף לנוהל התיישנות למודים המפורט בהמשך. תלמיד המחדש לימודים מחויב על פי מתכונת הלימודים הנוהגת בשנת הלימודים שבה חידש לימודים.

התיישנות לימודים

החוג רשאי להחיל התיישנות על חלק מהלימודים לאחר הפסקה של יותר משנתיים. לאחר הפסקת לימודים של חמש שנים תחול התיישנות על כל הלימודים במלואם.

תלמידים המבקשים לחדש את לימודיהם לאחר הפסקת לימודים שבין חמש לעשר שנים, חייבים לקבל את המלצת ראש החוג. החידוש טעון אישור של ועדת ההוראה הפקולטטית ושל סגן רקטור האוניברסיטה, וכפוף לנוהל האוניברסיטאי של התיישנות לימודים.

 

 

ציון הגמר
 1. ציון הגמר לתואר ייקבע על יסוד הציונים שקיבל התלמיד בבחינות המעבר ובעבודות הסמינריוניות בלימודי התואר הראשון.
   
 2. ציונים בחובות כלליות כגון, אנגלית וכלים שלובים, אינם משוקללים בציון הגמר. כמו-כן, בשקלול ציון הגמר לא יובאו בחשבון ציוני קורסים שתלמיד למד באוניברסיטה אחרת, גם אם הוכרו על ידי החוג כחלק מתוכנית לימודיו.

   

 3. בחלק מן החוגים נערכות בחינות גמר או בחינות בקיאות וציוניהן נכללים בשקלול ציון הגמר. כל הציונים הנכללים בחישוב ציון הגמר המשוקלל חייבים להיות חיוביים.

   

 4. למד התלמיד קורסים עודפים מעבר למתחייב ממכסת השעות לתואר, יחושבו בשקלול ציון הגמר הקורסים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר מבין הקורסים העודפים, תוך שמירה על מסגרת מכסת השעות לתואר כמתחייב מהידיעון. הקורסים שלא ישוקללו בציון הגמר יוותרו במסגרת קורסים עודפים.

 

 

הליך סיום לימודים ובקשה לקבלת אישור זכאות לתואר
 • תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר יידרש להגיש בקשה לסיום לימודים ואישור זכאות לתואר. האישור אינו ניתן אוטומטית אלא רק על סמך פניית התלמיד.

   

 • הבקשה תוגש לאחר קבלת הציון האחרון בבחינה או בעבודה האחרונה ולאחר שהתלמיד בדק שכל הציונים הוזנו כהלכה שכן בהגשת בקשת הזכאות מצהיר התלמיד על נכונות רשומת הלימודים.

   

 • את הבקשה יש להגיש לכול המאוחר שנה ממועד הגשת המטלה האחרונה לתואר. תלמיד שלא הגיש בקשה תוך שנה מיום היותו זכאי, ניתן להטיל עליו השלמות לימודים בהתאם לתכניות הלימודים של השנה בה יגיש את הבקשה.

   

 • אין לערער על ציון בקורס לאחר הגשת בקשה לאישור זכאות לתואר ואין לשפר ציון בקורס לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. 

   

 • בקשה לסיום לימודים יש להגיש באמצעות "מידע אישי לתלמיד" – "טופס טיולים- מסיימי לימודים" – "בקשה לסיום לימודים".
  על תלמיד שלמד בתוכנית דו-חוגית להגיש בקשה לסיום לימודים בכל חוג בנפרד. ניתן להגיש בקשה זו גם אם התלמיד טרם סיים לימודיו בחוג השני. רק לאחר מילוי חובותיו בשני החוגים יקבל התלמיד אישור על זכאותו לתואר.

   

 • הבקשה מועברת לבדיקה, לאישור ולטיפול של מזכירות היחידה, מזכירות תלמידים בפקולטה, מדור שכר לימוד וספריות האוניברסיטה. לפני מתן אישור הזכאות לתואר תיערך בדיקה יסודית של תיק התלמיד.
  בדיקה זו כוללת:

  • בדיקת מילוי החובות האקדמיות ברמת החוג, ברמת החטיבה ובלימודי העשרה. 
  • בדיקת מילוי החובות האוניברסיטאיות הכלליות (כלים שלובים, אנגלית, עברית).   
  • תשלום שכר לימוד והחזרת ספרים לספריות האוניברסיטה.  

    

 • תלמידים שלמדו בתוכנית דו-חוגית בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג שני בפקולטה אחרת, יקבלו את האישורים מהפקולטה האחרת ויוזמנו לטקס הענקת תעודות של הפקולטה האחרת.  

   

 • הזכאות לתואר תוזן לתלמיד שבקשתו לסיום לימודים אושרה. שלושה עותקים של אישור הזכאות ושלושה עותקים של גיליון הציונים הסופי יישלחו לכתובתו של התלמיד שבדק ועדכן בעת מילוי הבקשה לסיום הלימודים.   

   

 • באישור הזכאות לתואר מפורטים: שמות החוגים שסיים התלמיד, ציון הגמר בכל אחד מהחוגים, מועד הזכאות לתואר שייקבע על פי מועד הבחינה או הגשת העבודה האחרונה, ופירוט סיום לימודים "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" לזכאים.  

   
 • טקס הענקת התארים יתקיים בחודש יוני. על המסיימים המעוניינים להשתתף בטקס להגיש את הבקשות  לסיום לימודים לא יאוחר מיום 15.03.2022.
הענקת תואר ראשון "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה"

התואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות יוענק לתלמידים שסיימו לימודיהם בציון סופי  92 ומעלה.

התואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות יתרה יוענק לתלמידים שסיימו לימודיהם בציון סופי 95 ומעלה.

התואר "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" יוענק למי שעמד בקריטריון ההצטיינות שנקבע לעיל בכל אחד מחוגי הלימוד בנפרד.
עם זאת, הציון "הצטיינות" או "הצטיינות יתרה" אינו אוטומטי, וטעון אישור של הרשויות האקדמיות של הפקולטה ושל האוניברסיטה.

משמעת

הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים התנהלות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת המעמד של התלמיד.

עבירה משמעתית גוררת אחריה העמדה לדין משמעתי בהתאם לתקנוני המשמעת נוסף על הצעדים הננקטים על ידי מורי האוניברסיטה או עובדיה, בתוקף סמכותם. על התלמידים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה תחומי הפעילות השונים, באוניברסיטה ומחוצה לה. מעשה או מחדל ייחשבו עבירה משמעתית במקרים כגון:

 • אי ציות לתקנונים ולנהלים הנקבעים על ידי רשויות האוניברסיטה או אי מילוי הוראות עובדיה או מוריה
 • אי הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות בית, עבודות סמינריוניות, עבודות גמר, ואחרות, וכן אי הקפדה על כללי יושר והגינות בעת פנייה בכתב או בע"פ לרשויות האוניברסיטה
 • התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים ובחינות וכן במורים ובעובדים
 • התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים
 • גרימת נזק למתקנים, לציוד ולרכוש הקמפוס
 • התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים
 • גרימת נזק למתקנים, לציוד ולרכוש האוניברסיטה
 • הפרעה לפעילות המתקיימת בקמפוס.

העונשים שלהם צפויים תלמידים שהורשעו בעבירה משמעתית הם כבדים, לעתים עד כדי פסילת הישגים בלימודים ואף הרחקה מלימודים לתקופות ארוכות.

לתקנון משמעת סטודנטים>

 

קורס בשפה האנגלית

החל משנת הלימודים תשפ"ב נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד שני קורסים אקדמים בשפה האנגליתתלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורסים. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף כל קורס 2 ש"ס לפחות. תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>