לימודי תואר שני ושלישי

לימודי תואר שני ושלישי

מסלולי הלימוד לתואר השני

 

א. כללי

מכון כהן מציע שני מסלולי לימוד במסגרת התואר השני: (1) מסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר); (2) מסלול עיוני (ללא עבודת גמר). המסלול המחקרי נועד לתלמידים המעוניינים לקבל על עצמם משימת מחקר מעמיקה של כתיבת עבודת גמר ושוקלים להמשיך בעתיד בלימודי התואר השלישי. תלמידים אלה יתקבלו למסלול המחקרי אם יוכיחו במהלך לימודיהם יכולת ראויה לכך. הקורסים והסמינרים של המכון פתוחים באופן שווה בפני הסטודנטים בשני המסלולים. תנאי הכרחי לקבלת תלמיד/ה למסלול המחקרי היא היענות מפורשת של אחד ממורי המכון לפניית התלמיד/ה לשמש לו/ה כמנחה בכתיבת עבודת הגמר.

מלבד לימודי התשתית וההשלמה כוללים מסלולי הלימוד לתואר שני את הדרישות המפורטות להלן.

 

ב. המסלול העיוני

במסלול זה ילמדו התלמידים קורסים בהיקף של 36 ש"ס, לפי ההרכב שלהלן:

קורסים וסמינרים לבחירה מתוך היצע המכון

24 ש"ס

קורסים וסמינרים נוספים לבחירה מתוך היצע המכון או מתוך היצע הקורסים לתואר שני ביחידות אחרות

12 ש"ס

 

 

כלומר, מתוך היצע הקורסים של המכון ת/יבחר התלמיד/ה 24 שעות לפחות, ולכל היותר 12 שעות ממחלקות אחרות באוניברסיטה (קורסים לתואר שני בלבד). מטרה מרכזית של תכנית הלימודים היא לחשוף את התלמידים למגוון התחומים ונקודות המבט המיוצגים במכון. לפיכך, מתוך חובות הלימוד של 24 שעות במסגרת היצע הקורסים של המכון, ת/ילמד כל תלמיד/ה בקורסים הניתנים על ידי מורים שונים, ולא יותר מ-8 ש"ס בקורסים של אותו/ה מורה. 

על כל תלמיד/ה להגיש שתי עבודות סמינריוניות לפחות. עבודות אלה יוגשו בקורסים שמציע המכון (ולא בקורסים חיצוניים) ובהדרכתם של שני מורים שונים. בנוסף, נדרש/ת כל תלמיד/ה להגיש פרויקט מיוחד ולעמוד בהצלחה בבחינת גמר.

 

שפות

במסלול העיוני בוטלה חובת שפה זרה שניה. עם זאת אנו ממליצים לתלמידים במסלול זה להגיע לרמת פטור בשפה זרה נוספת, גם אם זו לא חובה.  מעבר לניצול ההזדמנות ללימוד שפה נוספת, צעד זה יפשט מעבר אפשרי למסלול המחקרי, וללימודי דוקטורט. תלמידים שילמדו את לימודי השפה ויקבלו ציון של 60 ומעלה לא יחויבו בתשלום עבור קורסים אלו.

ציון הגמר

ציון הגמר לתואר השני במסלול העיוני ישוקלל כלהלן:

ציוני העבודות הסמינריוניות 30%

ציוני הקורסים 50%

ציון הפרויקט 10%

ציון בחינת הגמר 10%

 

 

ג. המסלול המחקרי

במסלול זה ילמדו התלמידים קורסים בהיקף של 28 ש"ס, לפי ההרכב שלהלן:

קורסים וסמינרים לבחירה מתוך היצע המכון

16 ש"ס

קורסים וסמינרים נוספים לבחירה מתוך היצע המכון או מתוך היצע הקורסים לתואר שני ביחידות אחרות

8 ש"ס

סמינריון מתודולוגי

2 ש"ס

קריאה בטקסטים קלאסיים

2 ש"ס

 

 

 

כלומר, מתוך היצע הקורסים של המכון ת/יבחר התלמיד/ה קורסים בהיקף של 16 שעות לפחות, ולכל היותר 8 שעות מחוגים אחרים באוניברסיטה (קורסים לתואר השני בלבד). מטרה מרכזית של תכנית הלימודים היא לחשוף את התלמידים למגוון התחומים ונקודות המבט המיוצגים במכון. לפיכך מתוך חובות הלימוד של 16 שעות במסגרת היצע הקורסים של המכון, ת/ילמד כל תלמיד/ה בקורסים הניתנים על ידי מורים שונים, ולא יותר מ-8 ש"ס בקורסים של אותו/ה מורה.

על כל תלמיד/ה להגיש עבודה סמינריונית אחת במסגרת אחד הקורסים שמציע המכון (ולא בקורסים חיצוניים) ובהדרכת מורה מן המכון.

 

שפות

על התלמידים להשיג רמת "פטור" בשפה אירופית נוספת מלבד אנגלית.

 

עבודת גמר

התלמידים יגישו הצעת מחקר לעבודת גמר, ולאחר אישורה יכתבו את העבודה. אורכה המקובל של העבודה הוא כ- 80 עמודים. במהלך השנה של כתיבת עבודת הגמר ישתתפו התלמידים בסמינריון מתודולוגי, המלווה את מלאכת הכתיבה.

 

 

ציון הגמר

ציון הגמר לתואר השני במסלול המחקרי ישוקלל כלהלן:

ציון העבודה הסמינריונית 20%

ציוני הקורסים 40%

ציון עבודת הגמר 40%

 

 

ד. מסלול צבירה

מטרתו של מסלול זה לאפשר לתלמידים החפצים בכך ללמוד בקצב אטי יותר. התלמידים במסלול זה יוכלו לפרוס את הלימודים על פני 4 שנים. תלמידים יוכלו להירשם למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד וסימול רישום 7). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים 50% לפחות ממכסת השעות לתואר המוגדרת למסלול העיוני (16 ש"ס) ויגישו עבודה סמינריונית אחת לפחות. לאחר שנתיים במעמד המיוחד יעברו התלמידים למעמד של תלמיד/ה מן המניין ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בנקודת הקבלה למעמד הרגיל, ועל סמך הישגיהם, קצב התקדמותם והערכת מורי החוג, יוחלט לאיזה מסלול ישויכו - מסלול הכולל עבודת גמר או מסלול ללא עבודת גמר.

מסלול לימודים ישיר לתואר השלישי:

בהתאם למדיניות שנקבעה באוניברסיטת תל-אביב, מעודדת הפקולטה למדעי הרוח תלמידי תואר שני בעלי הישגים גבוהים במיוחד לעבור למסלול הלימודים הישיר לתואר שלישי. בפני תלמידי מכון כהן המתאימים לכך עומדות שלוש אפשרויות למעבר למסלול ישיר לתואר שלישי, לפי תחומי העניין שלהם: בביה"ס להיסטוריה, בביה"ס לפילוסופיה, או בביה"ס למדעי התרבות. תנאי הקבלה וההתקדמות נקבעים בכל אחד מבתי הספר בנפרד.

תלמיד העומד בתנאי הקבלה שנקבעו בכל אחד מבתי הספר, לרבות מציאת מנחה אשר ימליץ על קבלתו וילווה את לימודיו בהמשך, יפנה לועדת ההוראה של המכון, ולאחר מכן למזכירות ביה"ס הרלוונטי. ועדת תלמידי המחקר של אותו ביה"ס היא אשר תידון בבקשתו.

 

לימודי התואר השלישי:

מסלול הלימודים לתואר השלישי פתוח לבוגרי תואר שני עם תזה או לבעלי דוקטורט מכל תחומי הלימוד האקדמיים. תלמידים המעוניינים בלימודי התואר השלישי במכון יפנו אל יועץ התואר השלישי של המכון (דרך המזכירות) או באופן ישיר אל אחד ממורי המכון. הסכמת אחד ממורי המכון לשמש כמנחה היא תנאי הכרחי לקבלת התלמיד/ה ללימודי התואר השלישי. כתיבת עבודת הדוקטורט תיעשה בליווי מנחה מטעם המכון, ותיתכן גם הדרכה משותפת עם מרצה ממוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.

 

על מנת להתקבל ללימודי תואר שלישי במכון, על התלמיד להיות בעל תואר "מוסמך" במסלול הכולל הגשת תזה, עם ציון משוקלל לתואר של 85 וציון של 85 לפחות על עבודת התזה. מידע נוסף בנוגע לתואר שלישי.

 

תלמידי מכון כהן נרשמים כתלמידים לתואר שלישי במסגרת בית הספר לפילוסופיה, בלשנות, ולימודי מדע. במסגרת הלימודים לתואר השלישי התלמידים נדרשים להשתתף, בשנתיים הראשונות מאז הרשמתם, בקורסים שונים בהתאם לרקע הלימודי שלהם. ההרכב של הקורסים נקבע על ידי בית הספר בהתייעצות עם המנחה. סטודנטים המעוניינים להרשם מוזמנים ליצור קשר עם גב' נאוה ויינשטוק.

 

הסמינר מתודולוגי של תלמידי ה-MA פתוח בפני תלמידי התואר השלישי. הניסיון המצטבר מראה שמדובר במקום מפגש פורה לתלמידי מחקר המתלבטים בקשיים דומים בהכנת עבודותיהם השונות, וכצומת חשוב לחילופי רעיונות והקנית הרגלי עבודה נכונים. מומלץ מאוד לקחת בו חלק פעיל.

 

לפירוט נוסף אנא כנסו לעמוד הליך הקבלה למועמדים ללימודי דוקטורט.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive