עבודות דוקטורט

 

עבודות דוקטורט 2008-2023:

 

תשפ"ג 2023

 

ד"ר איתן לוי

נושא העבודה: "Chronology of the Iron Age in the Levant: A  Computational Approach"

בהנחיית: פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' אלי פיזצקי ופרופ' אלכסנדר פאנטלקין מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. 

 

טיישירה באסטוס מרסיו

נושא העבודה: "אור מהמזרח: מחקר טיפולוגי, פטרוגרפי ותרבותי-דתי של מבחר טיפוסי נרות חרס רומיים מארץ-ישראל ומצפון אפריקה"

בהנחיית: פרופ' אורן טל מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ופרופ' יובל גורן מאוניברסיטת בן גוריון

 

תמר רוזנברג יפת

נושא העבודה: חידושים טכנולוגיים ותהליכי העברה תרבותית בקרב חברות קדומות בפרספקטיבה אבולוציונית: שיטת הלבלואה בשלהי הפלאולית התחתון בלבאנט".

בהנחיית: פרופ' רן ברקאי, מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

 

דפנה ברץ

נושא העבודה:  "מקורותיהם וגלגוליהם של פירושי יוספוס על התורה".

בהנחיית: פרופ' ורד נועם, מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

 

יורם חיימי

נושא העבודה: "מחנה סוביבור : הערכה מחודשת על בסיס חפירות ארכיאולוגיות"

בהנחיית: פרופ' חוי דרייפוס  מהחוג להיסטוריה של עם ישראל וד"ר גיא שטיבל מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

 

נידם-אורביטו ויליאם אליוט

נושא העבודה: "Behind their walls: the hiding of Jews by roman catholic religious in France during the holocaust".

בהנחיית: פרופ' חוי דרייפוס ,מהחוג להיסטוריה של עם ישראל וד"ר כרמן מיניון, אוניברסיטת לונדון

 

 

תשפ"ב 2022

ד"ר קוק-יונג יון

נושא העבודה: "Human Clay Figurines from the Kingdom of Judah During the Late Iron Age - The Mode of their Production and Distribution and its Implications"

בהנחיית: פרופ' עודד ליפשיץ ופרופ' יובל גורן

 

ד"ר אניטה חורש מגן

נושא העבודה: "מודרניזם מינורי בסיפורת של ג. שופמן"

בהנחיית: פרופ' יוחאי אופנהיימר יסיף 

 

ד"ר יוסי קוגלר

נושא העבודה: "יחסה של החברה הישראלית לאנטישמיות בין השנים 1948 - 2005"

בהנחיית: פרופ' דינה פורת, פרופ' אלכסנדר יעקובסון מהאוניברסיטה העברית. 

 

ד"ר רוני כהן

נושא העבודה: "קרנבל וקנון: הפרודיה לפורים בימי הביניים"

בהנחיית: פרופ' ג'רמי כהן

 

ד"ר ארין אליזבט האול

נושא העבודה: הארכאולוגיה של הפולחן בממלכת ישראל הצפונית

בהנחיית: פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' יובל גדות, פרופ' עודד ליפשיץ

 

ד"ר מורג מעין

נושא העבודה: "נולד מחדש": כיוונים חדשים בחקר סיפור העם העברי בעידן האינטרנט, סיפורי לידה אישיים כמקרה בוחן. 

בהנחיית: פרופ' עלי יסיף

 

ד"ר ארליך גיא

נושא העבודה: המקומות הריקים של יהודית הנדל: מונוגרפיה

בהנחיית: פרופ' מיכאל גלוזמן

 

ד"ר לי סאק

נושא העבודה: Reassessment of the Benjaminite Traditionsin the Hebrew Bible in Light of Archaeological Data and Historical Reconstruction

בהנחיית: פרופ' עודד ליפשיץ

 

ד"ר גרשוביץ ליאוניד

נושא העבודה: החיים היהודיים בדרום מזרח בלרוס בין שתי מלחמות העולם (1917 - 1941) - גומל וסביבותיה כמקרה מבחן. 

בהנחיית: ד"ר רפי ואגו וד"ר ליאוניד סמילוביצקי

 

ד"ר אריאל וינדרבוים

נושא העבודה: The Iron IIA Pottery Assemblages from the Ophel Excavations and their Contribution to the Understanding of the Settlement History of Jerusalem- Vol 1

Vol 2- Appendices

בהנחיית: פרופ' יובל גדות

 

ד"ר קורן ידידה

נושא העבודה: ה'אסורים לבוא בקהל' בספרות התנאים והאמוראים

בהנחיית: פרופ' ישי רוזן צבי

 

ד"ר לנג דוד

נושא העבודה: דרכי דרשנותו האסוציאטיבית של בעל תיקוני הזוהר

בהנחיית: ד"ר עמוס גולדרייך

 

ד"ר ז'וטובסקי קטיה

נושא העבודה: מן המהפיכה החקלאית אל מהפכת העיור! השקפויות בתעשיית כלי הצור

בהנחיית: פרופ' אבי גופר

 

ד"ר לינרס ונסה

נושא העבודה: The Invisible Trade: Organic Residue Analysis of Small Ceramic Vessels During the Middle Bronze and Late Bronze Ages

בהנחיית: פרופק עודד ליפשיץ, פרופ' יובל גדות ופרופ' רוני נוימן ממכון ויצמן 

 

ד"ר קופרשמיד איתי

נושא העבודה: יחס הברירה בעברית המקרא - עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי

בהנחיית: פרופ' משה פלורנטין ופרופ' מירה אריאל

 

ד"ר עילם עבדי עירית

נושא העבודה: על פי תהום: ספרות עברית ויידיש בפולין, 1930 - 1939

בהנחיית: פרופ' אבנר הולצמן

 

ד"ר פלד עודד

נושא העבודה: חוג 'סולם' וישראל אלדד כמובילי תפיסת עולם רעיונית אלטרנטיבית ועשייה אנטי ממסדית, בעשור הראשון למדינת ישראל (1948 - 1958). 

בהנחיית: פרופ' אורית רוזין ופרופ' שלום רצבי

 

ד"ר שלומי ערן

נושא העבודה: "דיפלומטים ללא מדינה- נציגי התנועה הציונית בקרב מעצמות העולם, 1908 - 1948".

בהנחיית: פרופ' מוטי גולני

 

 

תשפ"א 2021

ד"ר יניב פרידמן

נושא העבודה: "יחד ולחוד" - ממשכלת אשכול הראשונה ושריה נוכח בעיות הביטחון של ישראל 1963 - 1966.

בהנחיית: פרופ' מוטי גולני

 

ד"ר ידידיה קורן

נושא העבודה: ה'אסורים לבוא בקהל׳ בספרות התנאים והאמוראים

בהנחיית: פרופ' ישי רוזן צבי מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

 

ד"ר אריאל וינדרבוים

נושא העבודה: מכלולים קראמיים של תקופת הברזל II א מחפירות האופל ותרומתם להבנת ההיסטוריה היישובית של ירושלים.

בהנחיית: פרופ' יובל גדות מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. 

 

ד"ר לאוניד גרשוביץ

נושא העבודה: היהודים בדרום מזרח בלארוס (גומל והמרחב) בין מלחמות העולם (1917 - 1941).

בהנחיית: ד"ר רפי ואגו, החוג להיסטוריה של עם ישראל, וד"ר לאוניד סמילוביצקי מהמרכז לחקר התפפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן. 

 

ד"ר יצחק לי-סק

נושא העבודה: Reassessment of the Benjaminite Traditionsin the Hebrew Bible in Light of Archaeological Data and Historical Reconstruction.

בהנחיית: פרופ' עודד ליפשיץ מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. 

 

ד"ר יולנדה יבור 

נושא העבודה: "חורבן ירושלים ונושאים הכרוכים בו במחשבה האסלאמית הקדומה והקלאסית".

בהנחיית: פרופ' מאירה פוליאק ופרופ' קמילה אדנג

 

ד"ר אביעד רכט

נושא העבודה: "הרפואה בתלמוד הבללי- מבט דיאכרוני".

בהנחיית: פרופ' ורד נועם ופרופ' אפרים לב.

 

ד"ר אסתר שקלים

נושא העבודה: "מקורותיהם הזורואסטריים של מנהגים במחזור השנה הידוי באיראן ובקהילות ישראל במזרח".

בהנחיית: פרופ' שלום רצבי מהחוג להיסטוריה של עם ישראל 

 

ד"ר אברה ספיסיאריץ 

נושא העבודה: "Religious and Socioeconomic Diversity of Ancient Jerusalem and its Hinterland During the 8 th-2nd century BCE: A View from the Faunal Remains".

בהנחיית: פרופ' עודד ליפשיץ, פרופ' ישראל פינקלשטיין וד"ר לידר ספיר חן

 

ד"ר אביטל גינת

נושא העבודה: "אנגליה בעיני היישוב היהודי וההנהגה הציונית בארץ ישראל בתקופת המנדט: השפעת הדימוי של אנגליה ושל הפוליטיקה האנגלית על היחס לאנגליה ועל המדיניות הציונית". 

בהנחיית: פרופ' יעקב שביט ופרופ' מוטי גולני

 

ד"ר עופר מרגלית 

נושא העבודה: "איחוי הפירוד בין האדם לממשות ומשמעותו האתית - עיונים בכתבי האנס יונס ויוסף שכטר".

בהנחיית: פרופ' רון מרגולין

 

ד"ר אקבאל עבד אלראזק 

נושא העבודה: "ההתגלות האלוהית אל נביאי בני ישראל בראי האסלאם הקדום והקלאסי".

בהנחיית: פרופ' מאירה פוליאק ופרופ' קמילה אדנג

 

ד"ר שושי מלכי גמלאילי 

נושא העבודה: "הימים ההם בזמן הזה: הסיפורת העברית במאה העשרים כותבת את ימי הביניים".

בהנחיית: פרופ' עלי יסיף

 

ד"ר עדי אמסטרדם 

נושא העבודה: "הפנולוגיה ותצורת הפועל של תרגום אונקלוס: מסורת הלשון העולות מכתב יד".

בהנחיית: פרופ' משה פלורנטין

 

ד"ר אנדריאה זופאנצ'יץ 

נושא העבודה: "ניתוח סימני שימוש של מקרצפי קינה ממערת קסם, ישראל: תובנות ומשמעויות בנוגע לתופעת מקרצפי קינה בלבנט ומעבר לו".

בהנחיית: פרופ' אבי גופר ופרופ' רן ברקאי

 

ד"ר אלה אסף שפייר 

נושא העבודה: "איך ילדים יודעים? עדויות ארכיאולוגיות להעברת ידע ולמידה בתקופה הפליאוליתית".

בהנחיית: פרופ' אבי גופר ופרופ' רן ברקאי

 

ד"ר אורית גלילי-יעקובוביץ 

נושא: "שירי הקודש של עלי בן עמרם פייטן במצרים באמצע המאה ה- י"א".

בהנחיית: פרופ' טובה בארי

 

ד"ר רחל בורובסקי 

נושא העבודה: "למי מותר לשרת בקודש? כוהנים, לויים וכלל ישראל בעיסוקם בפולחן בספרות נביאי הכתב".

בהנחיית: פרופ' דלית רום שילוני

 

ד"ר אילן ברקוביץ' 

נושא העבודה: "בודדים במועדם בצומת פואטי - על שירתם המוקדמת של אמיר גלבע, ע' הלל ופנחס שדה".

בהנחיית: פרופ' מיקי גלוזמן

 

ד"ר נועם הופמן 

נושא העבודה: "התמונה הפוליטית הכפולה במשנה תורה ויחסה לפילוסופיה הפוליטית והמשפטית של הרמב"ם".

בהנחיית: פרופ' מנחם לוברבוים

 

ד"ר גיל חקלאי 

נושא העבודה: "המעבר לבנייה אורטוגונאלית בתקופה הניאוליתית בלבנט".

בהנחיית: פרופ' אבי גופר

 

ד"ר תמר נעמן 

נושא העבודה: "תודעה ומעשה בהלכה התנאית: עיון בהתהוות השיח ההלכתי".

בהנחיית: פרופ' ישי רוזן צבי

 

ד"ר נטליה סולודנקו 

נושא העבודה: "ניתוח סימני שימוש בשני מכלולי צור מסוף התקופה הפליאוליטית התחתונה: מחצבת רבדים ומערת קסם".

בהנחיית: פרופ' רן ברקאי ופרופ' כריסטינה למוריני

 

ד"ר סבינה (מטצר) קליימן 

נושא העבודה: "Case Study in Syria-Palestine and Africa Proconsularis".

בהנחיית: פרופ' עודד ליפשיץ, ד"ר יובל גדות וד"ר ענת כהן-וינברגר.

 

ד"ר אסף קליימן 

נושא העבודה: "קהילות גבול בצפון מזרח ארץ ישראל ודרום מערב סוריה במאות העשירית והתשיעית לפנה"ס".

בהנחיית: פרופ' ישראל פינקלשטיין ופרופ' זאב זאס

 
 

תש"ף 2020

 

ד"ר אקבאל עבד אל ראזק

נושא: "ההתגלות האלוהית אל נביאי בני-ישראל בראי האסלאם הקדום והקלאסי".

בהנחיית: פרופ' מאירה פוליאק ופרופ' קמילה אדנג

 

ד"ר אלה אסף שפייר

נושא: "איך ילדים יודעים? עדויות ארכיאולוגיות להעברת ידע ולמידה בתקופה הפוליאוליתית".

חומר נלווה בקישור הזה.

בהנחיית: פרופ' רן ברקאי ופרופ' אבי גופר

 

ד"ר אנדראה זופאנצ'יץ

נושא: "ניתוח סימני שימוש של מקרצפי קינה ממערת קסם, ישראל: תובנות ומשמעויות בנוגע לתופעת מקרפי קינה בלבאנט ומעבר לו".

בהנחיית: פרופ' אבי גופר ופרופ' רן ברקאי

 

ד"ר עדי אמסטרדם

נושא: "הפונולוגיה ותצורת הפועל של תרגום אונקלוס: מסורות הלשון העולות מכתב יד Vat.Ebr.448".

בהנחיית: פרופ' משה פלורנטין

 

ד"ר שושי מלכי-גמליאלי

נושא: "הימים ההם בזמן הזה: הסיפורת העברית במאה העשרים כותבת את ימי הביניים".

בהנחיית: פרופ' עלי יסיף

 

ד"ר אסף קליימן

נושא: "הארכאולוגיה של אזורי גבול בין ישראל וארם בתקופת הברזל II - I (750-1150 לפסה"נ)".

בהנחיית: פרופ' ישראל פינקלשטיין ופרופ' בנימין זאס

 

ד"ר רפאל נצר 

נושא: "מרשה ההלניסטית: יכולת הייצור במרחבה החקלאי של העיר מול צריכת המזון של אוכלוסייתה - מודל אקו-חקלאי ארכיאולוגי".

בהנחיית: פרופ' אורן טל ופרופ' עמוס הדס.

 

ד"ר יעל פיש

נושא: "פרשנות המקרא של פאולוס ותולדות המדרש".

בהנחיית: פרופ' ישי רוזן-צבי פרופ' פאולה פרדריקסן.

 

ד"ר סיון ניר

נושא: "התפתחות הדמות הספרותית ממדרשי חז"ל לפרשנות ימי הביניים כמשתקף בדמויותיהם של בלעם, ירמיהו ואסתר".

בהנחיית: פרופ' מאירה פוליאק ופרופ' ישי רוזן צבי.

 

ד"ר זאכארי קלארק דאנסת' 

נושא: "הר הנגב בתקופת הברונזה הביניימית (1950-2500 לפסה"נ): ההיבט הגיאו-ארכיאולוגי".

בהנחיית: פרופ' ישראל פינקלשטיין ופרופ' רות שחק-גרוס.

 

ד"ר דלית וסרמן-אמיר 

נושא: "מרחק סמנטי: מבט לשוני – קוגניטיבי – פאטי על מבנה הלקסיקון המנטלי".

בהנחיית: פרופ' תמר סוברן.

 

ד"ר לאון שור

נושא: "אזכור רפרנטים אנושיים בגוף שלישי בעברית המדוברת הספונטנית".

בהנחיית: פרופ' שלמה יזרעאל.

 

ד"ר אנה ענבר

הנושא: שעבוד וחיבור? תפקידיהן השונים של המיליות 'ש' ו-'ו' בעברית מדוברת בת-זמננו 

בהנחיית: פרופ' שלמה יזרעאל מהחוג ללשון עברית ובלשנות שמית. 

 

ד"ר משה מרום

הנושא: "הביטוח הפנסיוני: קופות התגמולים וקרנות הפנסיה ההסתדרותיות בימי היישוב ובראשית ימי המדינה, 1920 - 1957"

בהנחיית: פרופ' מאיר חזן מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ופרופ' יצחק גרינברג מהמכללה האקדמית בית ברל. 

 

ד"ר סיגלית אור

הנושא: דיאלוגים בין יהודים לנכרים בספרות חז"ל

בהנחיית: פרופ' ורד נעם מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד.

 

ד"ר אביעד אגם

הנושא: "אסטרטגיות השגה וניצול של צור בפליאולית התחתון המאוחר בלבאנט: מקרה המבחן של האתר האשלו- יברודי מערת קסם".

בהנחיית: פרופ' אבי גופר ופרופ' רן ברקאי מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ופרופ' לוסי וילסון מאוניברסיטת New Brunswick.

 

ד"ר דוד גדג'

הנושא: "היחס לשפה העברית ובנייתה של תרבות עברית בקרב הקהילה היהודית במרוקו 1916 - 1956"

בהנחיית: פרופ' ירון צור מהחוג להיסטוריה של עם ישראל. 

 

 

תשע"ט 2019

 

ד"ר לאה ביירך

הנושא: מבט אחרון - תיעוד עולמם של יהודי אירופה בעבודתו הצילומית של אלתר שלום קציזנה

בהנחיית: פרופ' אבנר הולצמן מהחוג לספרות עברית

 

ד"ר מיכאל (מיקי) בן דור 

הנושא: הקשר הסיבתי בין היכחדות החיות הגדולות והיכחדות הניאנדרטל במערב אירופה-יישום המודל הביואנרגטי של הצריכה התזונתית החיונית של שומן

בהנחיית: פרופ' אבי גופר ופרופ' רן ברקאי מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום 

 

ד"ר נטע דן רנן 

הנושא: מנגנוני ריסון ומנגנוני הגברה בלשון השירית של לאה גולדברג, אברהם שלונסקי ואורי צבי גרינברג

בהנחיית: פרופ' תמר סוברן מהחוג ללשון עברית ובלשנות שמית

 

ד"ר אושרי  זיגלבוים 

הנושא: מבעי זהות לאומית תמורות סמנטיות במקראות בתי הספר

בהנחיית: פרופ' תמר סוברן מהחוג ללשון עברית ובלשנות שמית

 

ד"ר יעקב צ' מאיר 

הנושא: מתרבות כתב היד לתרבות הדפוס: מהדורת וויניציאה רפ"ג (1523) של התלמוד הירושלמי

בהנחיית: פרופ' אלחנן ריינר וד"ר מעוז כהנא מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

עוד 

 

ד"ר אביגיל מנקין-במברגר 

הנושא: על פי הדיבור: משפט ומאגיה בספרות חז"ל ובממצאים מאגיים מן התקופה

בהנחיית: פרופ' גידי בוהק ופרופ' ישי רוזן צבי  מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

 

ד"ר אודי (אהוד שי) צברי 

הנושא: "חילון וחילוניות במחשבתם ובחייהם של י.ח. ברנר וא.ד. גורדון".

בהנחיית: פרופ' רון מרגולין מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ופרופ' דן לאור מהחוג לספרות 

 

ד"ר אילת קמינצקי 

הנושא: "סדר עבודת ישראל" - שיטתו הלשונית של ר' יצחק זליגמן בער בההדרת סידור התפילה

בהנחיית: פרופ' חיים כהן מהחוג ללשון עברית ובלשנות שמית

 

ד"ר ליאורה פרויד 

הנושא: כלי החרס ביהודה במעבר בין סוף תקופת הברזל לתקופה בפרסית

בהנחיית: פרופ' עודד ליפשיץ מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

 

ד"ר מאיר פינקל 

הנושא: מערך מחצבות הצור ובתי המלאכה הפרהיסטוריים במזרח הגליל

בהנחיית: פרופ' רן ברקאי, פרופ' אבי גופר ופרופ' ארז בן יוסף מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

 

 

תשע״ח 2018

 

ד"ר שולה שירן

הנושא: בשיירה ובצידה שירת חיים גורי 1998-1941

בהנחיית: פרופ' אבנר הולצמן

 

ד"ר שנהב ברטוב

הנושא: שירת החול העברית של משוררי שאלוניקי וקושטא במחצית השנייה של המאה ט"ז, בליווי מהדורה מדעית של מבחר שירים

בהנחיית: פרופ' טובה בארי

 

ד"ר היימנס אלון 

הנושא: Argonauts of the Eastern Mediterranean: The Early History of Money in the Eastern Mediterranean Iron Age

בהנחיית: פרופ' עירד מלכין מהחוג להיסטוריה כללית, פרופ' ישראל פינקלשטיין וד"ר אלכסנדר פאנטאלקין מהחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

 

ד"ר חיה זומר

הנושא: Food for thought: Cannibalism in the Archaeological Record

בהנחיית: פרופ' רן ברקאי

 

ד"ר משה פוקסמן

הנושא: "תנועת החירות, תנועה לאומית וליברלית-מאידאולוגיה לפרקסיס".

בהנחיית: פרופ' יעקב שביט ופרופ' אריה נאור (אוניברסיטת בן גוריון)

 

ד"ר אלינה טרשין

הנושא: תורת הצורות של ארמית השומרונים – מערכת הפועל

בהנחיית: פרופ' משה פלורנטין

 

 

תשע"ז 2017

 

ד"ר אמבון רבקה

הנושא: ר' שמואל הלר מצפת (1803 - 1884) ומקומו בקהילה היהודית בצפת

בהנחיית: פרופ' דוד אסף

 

ד"ר חי אשכנזי

הנושא: תקופת הברונזה הקדומה 3 בדרום הלבנט:  חברה, עוצמה ואידיאולוגיה

בהנחיית: ד"ר רפי גרינברג

 

ד"ר אלסיה בלושי

הנושא: ההיסטוריה של שאלת החלום במזרח התיכון: מימי הביניים חזרה לעת העתיקה

בהנחיית: פרופ' גדעון בוהק

 

ד"ר חגית בר טל

הנושא: סיפורי הגר וישמעאל (בר' ט"ז, כ"א 21-1) ניתוח ספרותי-ביקורתי

בהנחיית: פרופ' יאירה אמית

 

ד"ר מיכל הורביץ

הנושא: מה בין השפה המדוברת בספרות לבין השפה המדוברת במציאות

בהנחיית: פרופ' אסתר בורוכובסקי בר אבא

 

ד"ר עודד כהן

הנושא: חֲדָשִׁים גַּם יְשָנִים מרחבים תרבותיים בעולמו של החיד"א 

בהנחיית: פרופ' אלחנן ריינר

 

ד"ר נירה לוין

הנושא: הלשון הפואטית של נורית זרחי ביצירתה לילדים

בהנחיית: פרופ' תמר סוברן

 

ד"ר תמר למפרום לדרסון

הנושא: הוראת נביאים אחרונים בחינוך העברי הכללי ביישוב ובמדינת ישראל

בהנחיית: פרופ' יאירה אמית ופרופ' אבנר בן עמוס

 

ד"ר נגה פורת

הנושא: המערך המטפורי של תיאוריות בפסיכולוגיה התפתחותית קוגניטיבית והשלכותיו

בהנחיית: פרופ' תמר סוברן

 

ד"ר אביבה פלדמן

הנושא: המרקם הסמנטי של שירתו הלירית של אלתרמן 

בהנחיית: פרופ' תמר סוברן

 

ד"ר רחל צרפתי

הנושא: מגילת פירנצה - ייצוג מוקדם של המסורת החזותית של תיאור המקומות הקדושים

בהנחיית: פרופ' אלחנן ריינר

 

ד"ר אירנה קנטורוביץ

הנושא: יהודים ביחידות המעורבות בתנועה הפרטיזנית בליטא, בביילורוסיה ובאוקראינה 1944-1941 – מבט משווה

בהנחיית: פרופ' פרופ' דינה פורת וד"ר יצחק ארד

 

ד"ר אורנה קרן-כרמל

הנושא: הצלת יהודי דנמרק בהיסטוריוגרפיה ובתרבות הזכרון בישראל 1943-2013

בהנחיית: פרופ' דינה פורת

 

ד"ר נגה רוזנפרב

הנושא: המחצית הראשונה: חייה ויצירתה של עמליה כהנא-כרמון עד להופעת הספר "בכפיפה אחת" (1966-1926)

בהנחיית: פרופ' דן לאור

 

ד"ר מאיה שבת

הנושא: היסטוריה בשירות הפובליציסטיקה – מפעלו ההיסטוריוגרפי של שמעון ברנפלד (1940-1860)

בהנחיית: פרופ' יעקב שביט

 

ד"ר איריס שני

הנושא: יצירתו המחזאית של משה שמיר (1995-1939)

בהנחיית: פרופ' אבנר הולצמן

 

 

תשע"ו 2016

 

ד"ר מתן אוריין

הנושא: בית המקדש והנכרים במקורות יהודיים, מתקופת המקרא ועד למדינה החשמונאית

בהנחיית: פרופ' ורד נעם ופרופ' יונתן פרייס

 

ד"ר מארק איסרליס

הנושא: כלי בית ירח והתרבות הטרנס-קווקזית הקדומה: התנהגות טכנולוגית כסמן תרבותי

בהנחיית: פרופ' יובל גורן וד"ר רפי גרינברג

 

ד"ר מיה אמיתי

הנושא: בין "חביון הלב" ל"טוב למות בעד ארצנו" – ייצוגי התאבדות בספרות

בהנחיית: איריס מילנר

 

ד"ר אלמוג בהר

הנושא: מן הפיוט המאוחר אל הספרות המזרחית במאה ה 20 – לקראת גנאולוגיה של הספרות המזרחית בישראל

בהנחיית: מיכאל גלוזמן ופרופ' ירון צור

 

ד"ר שרון ביבי

הנושא: בין עולמות-שמרנות וחדשנות ביצירתו הספרותית של ר' מנחם די לונזאנו

בהנחיית: פרופ' טובה בארי וד"ר עמוס גולדרייך

 

ד"ר אלונה ליסיצה

הנושא: ראש השנה: עיצובו הרעיוני וההלכתי של המועד מחתימת המקרא עד חתימת התלמוד

בהנחיית: פרופ' ורד נעם

כתבה נוספת על ד"ר אלונה ליסיצה

 

ד"ר דניאל מירקין

הנושא: סוגיות ביחסי ים יבשה בתקופה הצלבנית: ימאות הצלבנים בדרום הלבנט

בהנחיית: פרופ' אורן טל ופרופ' יעקב כהנוב

 

ד"ר עירית נחמני

הנושא: ר' אהרן רוקח מבלז (1880 – 1957): בין הגיוגרפיה לביוגרפיה

בהנחיית: פרופ' מיכל אורון

 

ד"ר עוזי עד

הנושא: ההתיישבות במישור החוף הדרומי ("פלשת") בתקופות הפרסית וההלניסטית הקדומה (מחצית שנייה של המאה הו' – אמצע המאה הב' לפנה"ס)

בהנחיית: פרופ' משה פישר

 

ד"ר עידו קוך

הנושא: דרום-מערב כנען בתקופת הברונזה המאוחרת ובראשית תקופת הברזל: אימפריה, אליטות ומפגשים בין-תרבותיים

בהנחיית: פרופ' נדב נאמן ופרופ' עודד ליפשיץ

 

ד"ר יעל רותם

הנושא: עמק הירדן התיכון בתקופת הברונזה הקדומה 1 ובמעבר לברונזה הקדומה 2: דפוסים ותהליכים בחברה כפרית מורכבת

בהנחיית:  פרופ' רפי גרינברג

 

ד"ר דרור שגב

הנושא: תפקידה החברתי של העיתונות העברית ברוסיה בתקופת הקיסר אלכסנדר השלישי (1894-1881)

בהנחיית: פרופ' דוד אסף, ופרופ' דוד אנג'ל

 

ד"ר כנרת שוצמן

הנושא: יוסף גאנשו-משורר עברי בתורכיה במאות השש עשרה והשבע עשרה

בהנחיית: פרופ' טובה בארי

 

 

תשע"ה 2015

 

ד"ר שירלי בן-דור אבין

הנושא: מצרים ופלשת בראשית תקופת הברזל: התיעוד ההיסטורי והממצא הארכיאולוגי

בהנחיית: ד"ר דבורה סוויני ופרופ' ישראל פינקלשטיין.

 

ד"ר אורה בריזון

הנושא: גיבורות מקראיות והספרה האלוהית ומה שביניהן: גבורת נשים כמתווכות בין האנושי והאלוהי במקרא ובספרות המזרח הקדום

בהנחיית: פרופ' עתליה ברנר-עידן.

 

ד"ר אמיר גורזלזני

הנושא: תעשייה ותכנון עירוני בעיר רמלה וסביבתה: כלכלה וטכנולוגיה בארץ-ישראל בתקופה האסלאמית הקדומה (634 - 1099 לסה"נ)

בהנחיית: פרופ' יובל גורן, פרופ' משה פישר ופרופ' עמיקם אלעד (האוניברסיטה העברית).

 

ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד

הנושא: "ומה אתבונן על-בתולה?" – מושג הבתולים בתרבות היהודית-אשכנזית במרחב הנוצרי בימי הביניים

בהנחיית: פרופ' ג'רמי כהן.

 

ד"ר נסים חמוי

הנושא: הרב אברהם חמוי (1838 – 1886) ומקומו במאגיה היהודית המודרנית.

בהנחיית: פרופ' גדעון בוהק ופרופ' אבריאל בר-לבב - האוניברסיטה הפתוחה.

 

ד"ר מיכאל טופולו

הנושא: תאום תקופת הברזל במזרח אגן הים התיכון: הקשרים ארכיאולוגים (קונטקסט), תהליכי היווצרות אתר וכרונולוגיה

בהנחיית: פרופ' ישראל פינקלשטיין וד"ר אליזבטה בוארטו (מכון ויצמן למדע)

 

ד"ר גדעון טיקוצקי

הנושא: דליה רביקוביץ - ב"חיים" וב"ספרות"

בהנחיית: פרופ' מיכאל גלוזמן.

 

ד"ר יותם טפר

הנושא: לגיו בתקופה הרומית: מחקר היסטורי וארכיאולוגי עם דגש על המרכיבים האתניים, החברתיים והדתיים.

בהנחיית: ד"ר יובל שחר ופרופ' יורם צפריר (האוניברסיטה העברית).

 

ד"ר רונה יונה

הנושא: נהיה כולנו חלוצים: חלוציות ולאומיות עממית בתנועת החלוץ בפולין בין מלחמות העולם.

בהנחיית: פרופ' אניטה שפירא.

 

ד"ר אריה יריב

הנושא: היהודים-הקראים בממלכת פולין-ליטא: מוסדות קהילתיים, יחסיהם עם היהודים הרבניים ועם מיעוטים אחרים בממלכה.

בהנחיית: פרופ' אלחנן ריינר.

 

ד"ר שרה מענית

הנושא: חוליה נאלמה - הרומן הנשי בשנות המדינה הראשונות.

בהנחיית: פרופ' מיכל אורון.

 

ד"ר לירון סמוליאר

הנושא: "לכבוש את ההר": הספורט הרוויזיוניסטי בארץ-ישראל ובמדינת ישראל בין השנים 1920-1965.

בהנחיית: פרופ' דינה פורת ופרופ' אמיר בן-פורת (אוניברסיטת בן-גוריון).

 

ד"ר קרן קובלו-פארן

הנושא: עמק יזרעאל בתקופת הברונזה הביניימית: נופים חברתיים ותרבותיים.

בהנחיית: פרופ' עודד ליפשיץ ופרופ' ישראל פינקלשטיין.

 

ד"ר סונג-און קים

הנושא: אינטרטקסטואליות ופולמוסים: תרומתם למשמעות מגילת אסתר.

בהנחיית: פרופ' יאירה אמית.

 

ד"ר נתי קנטורוביץ'

הנושא: מציאות או משאלה? היישוב היהודי בארץ-ישראל וברית-המועצות 1933–1945.

בהנחיית: פרופ' דינה פורת ופרופ' יעקב רואי.

 

 

תשע"ב 2012

 

ד"ר איתמר טקסל

הנושא: היבטים בתרבות החומרית של היישוב הכפרי בתחומי הפרובינקיה פלסטינה הראשונה במאות הה'-ז' לסה"נ

בהנחיית: פרופ' משה פישר

 

ד"ר אסנת גביאן

הנושא: "לספר סיפור בארבעה קולות" - חילופי נרטיבים בסיפורת לילדים 1960-1985

בהנחיית: ד"ר יוחאי אופנהיימר

 

ד"ר אסתר שהם

הנושא: הרקע להבדלות השומרונים לאור תיאורי המקרא והעדות הארכיאולוגית

בהנחיית: פרופ' עודד ליפשיץ

 

ד"ר בועז סתוי

הנושא: בחינה הסטורית של מלכות תודחילה ב' ושופילוליומה א'

בהנחיית: פרופ' נדב נאמן, פרופ' ג'רד מילר - אוניברסיטת מינכן

 

ד"ר דוד רוטמן

הנושא: המופלא בסיפור העברי בימי הביניים

בהנחיית: פרופ' עלי יסיף

 

 ד"ר ורד זילבר-ורוד

הנושא: שרשור הדיבור: ממשק פרוזודיה-תחביר בעברית המדוברת הספונטנית

בהנחיית: פרופ' שלמה יזרעאל

 

ד"ר ורד סיידון

הנושא: עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי בפועל 'חשב' ובפעלים הקרובים לו למן ראשית היצירה המקראית ועד הזמן הזה

בהנחיית: פרופ' אסתר בורוכובסקי בר-אבא

 

ד"ר מירב שניצר מימון

הנושא: כפיית יחסי מין על נשים בקהילות אשכנז (גרמניה וצפון צרפת) במאות ה- 13-12 - דיון במקורות ההלכתיים והפרשניים של התקופה

בהנחיית: ד"ר שמחה גולדין, פרופ' אביעד קליינברג

 

ד"ר נטע סובול

הנושא: חטיבת האדרות בספרות הזוהר

בהנחיית: ד"ר רונית מרוז

 

ד"ר עליזה וסרמן

הנושא: אוטוביוגרפיה של סופרים ישראליים- תיאוריה ופרשנות

בהנחיית: ד"ר יוחאי אופנהיימר

 

ד"ר ערן אריה

הנושא: "הישב בארץ העמק": תהליכים יישובים, חברתיים ותרבותיים בעמק יזרעאל משלהי תקופת הברונזה המאוחרת ועד להתגבשות המלוכה

בהנחיית: ישראל פינקלשטיין

 

ד"ר רבקה קנלר

הנושא: מאמר יקוו המים, חיבור פילוסופי פרשני לר' שמואל אבן תיבון

בהנחיית: פרופ' שרה קליין-ברסלבי

 

ד"ר רחל ורדיגר-סטפק

הנושא: קהילת הסופרים העבריים בארץ-ישראל ותגובתה לנוכח השואה (1939-1945)

בהנחיית: פרופ' דן לאור

 

ד"ר שירלי יולזרי-נתן

הנושא: דרכי הסיפור ועיצוב הדמויות באפוס 'עלילת אקהת' מאוגרית

בהנחיית: פרופ' אד גרינשטיין

 

 

תשע"א 2011

 

ד"ר אירנה בלנקי

הנושא: פועלי המקום הסטטיים ודרכי הצרכתם בלשון התנאים – עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי

בהנחיית: ד"ר חיים כהן

 

ד"ר ברכה בן-שמאי

הנושא: מערכת היחסים בין השירה והפובליציסטיקה ביצירתו של יהודה ליב גורדון

בהנחיית: פרופ' עוזי שביט

 

ד"ר נחמה ברוך

הנושא: 'שפה שנקרעה משנתה שבתנ"ך': תמורות בלשון העברית הכתובה (1980-1880) כפי שהן משתקפות בתרגומים של ספרי ילדים ונוער

בהנחיית: פרופ' תמר סוברן

 

ד"ר אמיר גולני

הנושא: התפתחות, משמעות ותפקוד התכשיטים והתפתחות אומנות התכשיטן בארץ-ישראל במהלך תקופת הברזל ב'

בהנחיית: פרופ' שלמה בונימוביץ וד"ר טלי אורנן

 

ד"ר שואיצ'י (סקינה) הסגווה

הנושא: ארם וישראל בימי שושלת יהוא

בהנחיית: פרופ' נדב נאמן

 

ד"ר יפעת טהרני

הנושא: עיר בסביבה מדברית: היבטים גיאוגרפיים, כלכליים וסוציו-פוליטיים

בהנחיית: פרופ' נדב נאמן ופרופ' ישראל פינקלשטיין

 

 ד"ר נורית כהן לוינובסקי

הנושא: פליטים יהודים במלחמת העצמאות

בהנחיית: פרופ' אניטה שפירא

 

ד"ר עופרי מישוב

הנושא: "אני עושה ועושה ועוד לא עשיתי כלום": עיון תחבירי סמנטי ופרגמטי ב"פעלים מכלילים" בעברית בת זמננו

בהנחיית: פרופ' אסתר בורוכובסקי בר-אבא

 

ד"ר אסף נתיב

הנושא: חקר פערים בין תרבותיים: ניתוח בתי קברות כלקוליתיים (6500-5700 לפני ימינו) ובתי קברות בני זמננו בדרום הלוואנט

בהנחיית: פרופ' אבי גופר

 

ד"ר מיכאל סבן

הנושא: האלה בארץ ישראל ובמזרח הקדמון מן האלף התשיעי עד הראשון – טיפולוגיה וכרונולוגיה, טכנולוגיה, שימוש קרבי וטיקסי, קשרים בין-אזוריים

בהנחיית: פרופ' בנימין זאס

 

ד"ר שרית פז

הנושא: החיים בעיר: הולדת ההביטוס העירוני בארץ-ישראל בתקופת הברונזה הקדומה

בהנחיית: פרופ' שלמה בונימוביץ ופרופ' רפאל גרינברג

 

ד"ר שלמה פטיה

הנושא: יצירה במרחב הטרוסקסואלי – על שירה הומוסקסואלית בישראל – כרוניקה ופואטיקה של התקבלות

בהנחיית: פרופ' חנה נוה

 

ד"ר מיכה רואי

הנושא: תפילת הדרך המקראית וביטוייו הספרותיים של ז'אנר 'סיפורי יציאה למסע'

בהנחיית: פרופ' אד גרינשטיין

 

 

תש"ע 2010

 

ד"ר ערן אלדר

הנושא: ההתפתחות האורבנית של העיר תל אביב וזיקתה ליחסי הגומלין בין השלטון המקומי לממשל המרכזי בשלהי תקופת המנדט הבריטי ובעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל

בהנחיית: פרופ' יעקב שביט

 

ד"ר יונתן בורגל

הנושא: היהודים-הנוצרים והקבוצות הדתיות השונות בפרובינקיה יודיאה מהמרד הגדול ועד למרד בר כוכבא

בהנחיית: פרופ' אהרן אופנהיימר

 

ד"ר רינה ברוך

הנושא: משפטי קיום שמניים ופועליים בעברית הישראלית- דגמיהם, משמעותם, והשימוש בהם

בהנחיית: פרופ' אסתר בורוכובסקי בר אבא

 

ד"ר נתי ברק

הנושא: שעת זעם ועברה: תמורות בתפיסת המוות ועיצובו בקהילות אשכנז, ממסע הצלב הראשון ועד ראשית המאה השש עשרה

בהנחיית: ד"ר שמחה גולדין

 

ד"ר יועז הנדל

הנושא: אמצעי המודיעין בעולם העתיק- ממרד החשמונאים ועד מרד בר כוכבא

בהנחיית: פרופ' אהרן אופנהיימר ופרופ' בנימין איזק

 

ד"ר גילת גופר

הנושא: 'האשה הציונית'- הבנית הנשיות בתקופת הראשית של תנועת העבודה 1903 - 1923

בהנחיית: פרופ' יוסף גורני

 

ד"ר שלמה הרציג

הנושא: ילידות בלא נחת: התעצבותה וגיבושה של זהות מקומית ביצירתו הספרותית של אריה סיון (1948 - 2004)

בהנחיית: פרופ' אבנר הולצמן

 

ד"ר צפי זבה-אלרן

הנושא: "מ'ספר האגדה' אל ארון הספרים היהודי"- האסופות האגדיות ומקומן בעיצובה של היהדות בתרבות העברית

בהנחיית: פרופ' עלי יסיף

 

ד"ר רות ליאור

הנושא: צירופי לשון שמניים בשירתו של חיים נחמן ביאליק

בהנחיית: פרופ' תמר סוברן

 

ד"ר אבנר מולכו

הנושא: שינוי והמשכיות בחברה הישראלית בעשור הראשון בראי החינוך העל-יסודי

בהנחיית: פרופ' אניטה שפירא ופרופ' יעקב מצר- האוניברסיטה העברית

 

ד"ר גליה סמו

הנושא: ישעיה כ"ד-כ"ז: עיון ספרותי, תמאטי והיסטורי

בהנחיית: פרופ' יאיר הופמן

 

ד"ר מיכאל מרגלית

הנושא: נוסעים גרמנים בתקופה הקולוניאלית (הגרמנית) על מרוקו ויהודיה

בהנחיית: פרופ' שלם רצבי ופרופ' פול מנדס-פלור- האוניברסיטה העברית

 

ד"ר אורטל-פז סער

הנושא: מאגיית אהבה יהודית משלהי העת העתיקה ועד ימי הביניים

בהנחיית: פרופ' גדעון בוהק

 

ד"ר בן-ציון קליבנסקי

הנושא: הישיבות הליטאיות במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם

בהנחיית: פרופ' דוד אסף

 

ד"ר גד שגיב

הנושא: חסידות צ'רנוביל: תולדותיה ותורותיה מראשיתה ועד ערב מלחמת העולם הראשונה

בהנחיית: פרופ' דוד אסף וד"ר יורם יעקובסון

 

ד"ר רון שימלמיץ

הנושא: ייצור להבי צור בפלייסטוקן התיכון בלבאנט

בהנחיית: אבי גופר

 

 ד"ר ניר ללקין

הנושא: חרפושיות מתקופת הברונזה המאוחרת בארץ ישראל

בהנחיית: פרופ' בנימין זאס וד"ר דבורה סוויני

 

 ד"ר עמיר סומקאי פינק

הנושא: ההיסטוריה והארכיאולוגיה של אללח' בתקופת הברונזה המאוחרת

בהנחיית: פרופ' נדב נאמן ופרופ' ישראל פינקלשטיין

 

 

תשס"ט 2009

 

ד"ר עמירה ביידר

הנושא: סיפורי עימות בין כהנים לנביאים – עיון ספרותי ואידיאולוגי

בהנחיית: פרופ' אד גרינשטיין

 

ד"ר מאיר בניה

הנושא: יהדות ותרבות הבארוק: יוסף פינסו די לה ויגה וההקשר ההיסטורי-תרבותי של יצירתו

בהנחיית: פרופ' אלעזר גוטווירט

 

ד"ר ליאורה גרילק

הנושא: פרקים בתורת הצורות של לשון חז"ל על-פי מכילתא דרבי ישמעאל

בהנחיית: ד"ר חיים כהן

 

ד"ר ענת כהן-וינברגר

הנושא: פטרוגרפיה של קראמיקה מתקופת הברונזה התיכונה ב': תרומה להבנת קשרי מצרים-כנען

בהנחיית: פרופ' יובל גורן

 

ד"ר בועז לב טוב

הנושא: 'בילויים במחלוקת'- דפוסי בילוי ותרבות פופולארית של יהודים בארץ-ישראל בשנים 1882 – 1914, כמשקפי תמורות חברתיות

בהנחיית: פרופ' אניטה שפירא

 

ד"ר אסנת פאוסט

הנושא: חוקים מקראיים במעטה סיפורי – לסיווגם ולאיפיונם הספרותי – סיפורים חובקי חוק

בהנחיית: פרופ' אד גרינשטיין ופרופ' גרשון ברין

 

ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין

הנושא: הקשרים בין העולם היווני לדרום הלבנט במאות השביעית-שישית לפניה"ס

בהנחיית: פרופ' עירד מלכין ופרופ' ישראל פינקלשטיין

 

ד"ר מיכל עירון לובין

הנושא: הנוף הארכיאולוגי הקדום של אתרים נבחרים בארץ ישראל בתקופת הברונזה הקדומה – הצרנת שינויים בזמן מרחב

בהנחיית: פרופ' רם גופנא

 

 

תשס"ח  2008

 

ד"ר איה ברסקי – אלישב

הנושא: קידוש השם בארץ ישראל בעת העתיקה – מגזירות אנטיוכוס ועד גזירות הדריינוס

בהנחיית: פרופ' אהרון אופנהיימר ופרופ' בן ציון רוזנפלד- אונ' בר אילן

 

ד"ר שרון גבע

הנושא: ייצוגים של נשים בשואה בשיח הציבורי הישראלי בשנות החמישים ובימי משפט אייכמן

בהנחיית: פרופ' חנה נוה ופרופ' אניטה שפירא

 

ד"ר אמנון ז'קונט

הנושא: שלמה רובין ( 1823 – 1910 ) ספריית השכלה של איש אחד

בהנחיית: פרופ' יעקב שביט, ופרופ' שמואל פיינר-אונ' בר אילן

 

ד"ר מיכל סדן

הנושא: 'הרועה העברי'- גלגולו של דימוי וסמל מספרות ההשכלה לתרבות העברית החדשה בארץ ישראל

בהנחיית: פרופ' אברהם שפירא

 

ד"ר שלמה קרון

הנושא: נוכחות השואה בסמלים ובמיתוסים של מלחמת העצמאות

בהנחיית: פרופ' דינה פורת

 

ד"ר נטלי מסיקה

הנושא: ניתוח מרחבי של אתרים עירוניים בתקופת הברזל ב'

בהנחיית: פרופ' זאב הרצוג ופרופ' יובל פורטוגלי

 

ד"ר דבורה נמדר

הנושא: שחזור הכלכלה בתקופה הכלקוליתית בארץ ישראל באמצעות ניתוח מצבי שימור ותהליכי בליה של חומרים אורגאניים ספוחים בכלי חרס עתיקים

בהנחיית: פרופ' יובל גורן, פרופ' סטיב ויינר-מכון ויצמן למדע, ופרופ' רוני נוימן- מכון ויצמן למדע

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>